knygos ir rašiniai apie sovietmetį, apie Kroniką etc.

knygos ir rašiniai apie sovietmetį, apie Kroniką etc.

Video filmai apie Kroniką

Straipsniai apie Kroniką įvairiuose interneto svetainėse

Straipsniai apie Kroniką žurnale Aidai

 

Straipsniai apie Kroniką internetinėje svetainėje http://www.bernardinai.lt/

Straipsniai apie Kroniką įvairiose internetinėse svetainėse

Mintį dėl leidinio reikalingumo palaikė dauguma uoliųjų kunigų, ypač kun. Juozas Zdebskis. Tuo metu už vaikų mokymą buvo nuteisti kun. Antanas Šeškevičius, kun. Juozas Zdebskis ir kun. Prosperas Bubnys. Petro Plumpos padedamas paruošiau pirmąjį leidinio numerį, kuriam parinkome "Vivos voco" (Gyvuosius šaukiu) vardą. Norėjome, kad leidinį palaimintų Bažnyčia, todėl nuvykau pas tremtinį vysk. V. Sladkevičių ir jam parodžiau paruoštą medžiagą. Pas vyskupą ant stalo gulėjo lenkiškas laikraštis "Kronika", o Maskvoje buvo labai populiari "Einamųjų įvykių kronika". Pavartė, pamąstė, pagyrė sumanymą leisti kad ir kuklų leidinuką, ir pasiūlė "Kronikos" vardą. Vyskupas samprotavo: "Ar nebūtų gerai, jei leidinys aprašytų kokį nors įvykį ir būtų pridėtas trumpas komentaras? Ar ne toks leidinys būtų reikalingiausias?" Gerai idėjai liko tik pritarti ir taip dabartinis mūsų kardinolas Vincentas Sladkevičius tapo "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" krikštatėviu.

    • Atviras laiškas Lietuvos KP CK
    • Tauragnų bažnyčios statyba
    • Žinios iš vyskupijų
    • Tarybinėje mokykloje
    • Žinios iš Tėvynės
    • Iš „LKB Kronikos" archyvo — A. Šalčio teismas
• Laiškas kardinolams J.E.A. Samore ir J.E.J. Slipij
• Laiškas airiams
• Vilniaus arkivyskupijos kunigų pareiškimas
• Įgaliotinis K. Tumėnas atsako į priekaištus
• Kun. K. Garucko pareiškimas
• VI. Lapienio laiškas Generaliniam Sekretoriui L. Brežnevui
• Simno tikinčiųjų kreipimasis
• Kun. J. Zdebskio gynimas
• Stasės Lukšaitės nužudymas
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Dr. V. Butkaus interviu
• „Tiesa" apie Katalikų Bažnyčią Lietuvoje užsieniečiams
• Kun. Z. Neciunsko mirtis ir laidotuvės
• Kun. Z. Neciunsko skundas
• Iš Nijolės Sadūnaitės kelionės į lagerį
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Dėkojame Airijos katalikams
• Kratos ir suėmimai
• Kun. A. Jokūbausko teismas
• Kova už Slabadų koplyčią
• Algimanto Šalčio persekiojimas
• M. Jurevičius — bedarbis
• Kun. Zdebskio gynimas
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
    • sos
    • Lietuvos kunigų kreipimasis į klierikus
    • Sveikiname „Tiesos kelią"
    • Tardymai ir kratos
    • Žinios iš vyskupijų
    • Religinių bendruomenių „sutartys"
    • Laiškai ir pareiškimai
    • Tarybinėje mokykloje
    • Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji vėjai ar nauja klasta?
• Telegrama Prezidentui Dž. Karteriui
• Kratos ir tardymai
• Tokia jų moralė
• Pareiškimai
• Apie „kreiva veidrodį"
• Žinios iš vyskupijų
 
• Lietuvos ir Tarybų Sąjungos religinio gyvenimo problemos
• Helsinkio nutarimų „vykdymas"
• Pasmerkta be kaltės
• Dar viena KGB auka
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Pogrindžio leidiniai
 
• Vladas Lapienis saugumo kalėjime, teismas
• Belgrado komisijai, tikrinančiai kaip vykdomi 1975 m. pasirašyti Helsinkyje tarptautiniai susitarimai
• Pareiškimai
• Žinios iš vyskupijų
• Paskutinės žinios
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Jo Šventenybei šv. Tėvui Pauliui VI
• Lageriuose ir tremtyje
• Pareiškimai dėl Konstitucijos projekto
• Kratos, tardymai ir areštai
• Kada bus atidaryta Žaliosios bažnyčia?
• Žinios iš vyskupijų
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• KGB ir Kunigų seminarija
• Mūsų kaliniai
• Kam reikalingos naujos sutartys?
• Žinios iš vyskupijų
• Kam maišo Šeduikio koplytstulpius?
• Tarybinėje mokykloje
• Kaltinimai „LKB Kronikai"
• Atitaisymai
 
• Kas naujo Bažnyčios gyvenime?
• Socializmas „garantuoja" sąžinės laisvę
• Sveikiname „EINAMŲJŲ ĮVYKIŲ KRONIKĄ"!
• Kratos ir tardymai
• Laiškai iš Gulago
• Papildoma informacija apie V. Lapienio, J. Matulionio ir O. Pranskūnaitės teismą
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Katalikų padėtis Moldavijoje
• Naujoji Konstitucija diskriminuoja tikinčiuosius
• Į pasaulio sąžinę!
• Kas naujo Gulage?
• Kokie kunigai globoja saugumietį?
• Šalin KGB rankas nuo seminarijos!
• Telšiuose žudikas — Raslanas
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Katalikai Tarybų Sąjungoje
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Jo Eminencijai Kardinolui Ž. Vijo, Vatikano valstybės sekretoriui
•Viktoro Petkaus teismas
• Laiškai iš Gulago
• KGB puola kun. A. Svarinską
• Naujoji vaikų subedievinimo ir nutautinimo akcija Lietuvoje
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Komunistinė dorovė praktikoje
• Katalikai Tarybų Sąjungoje
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Sveikinimas Popiežiui Jonui Pauliui II 
• Jėzuitų Ordino Generolui T. Pedro Arrupe 
• Tardymai 
• Laiškai iš Gulago 
• Vestuvės Gulage
• „Begegnung" — Tarybų Sąjungos KGB ruporas 
• Kultūrinis genocidas Lietuvoje tebevyksta 
• Kauno Kunigų Seminarijoje 
• Žinios iš vyskupijų 
• Tarybinėje mokykloje 
• Katalikai Tarybų Sąjungoje 
• Iš „LKB Kronikos" archyvo 
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetas
• Lietuvos ir Tarybų Sąjungos katalikų gyvenimas, išrinkus Šv. Tėvu Joną Paulių II
• Bažnyčios veiklos sekimas
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Katalikai Tarybų Sąjungoje
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Mes nevieni!
• Šventasis Tėvas dėkoja už sveikinimus
• Prikelkime Lietuvą!
• Kova prieš ATP nuostatus
• Kodėl išrinktas naujasis valdytojas?
• KGB kova prieš Katalikų Bažnyčios pogrindį
• Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų komitetas
• Teismas Vilkaviškyje
• KGB ruošia kun. S. Tamkevičiui baudžiamąją bylą
• KGB prieš kun. J. Indriūną
• „LKB Kronikai"—7 metai
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Katalikai Tarybų Sąjungoje
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Sąžinė virš įstatymų (kunigų protestai prieš Bažnyčios diskriminaciją)
• T. Karolio Garucko mirtis
• Už tautos blaivumą
• TTG Katalikų Komiteto kreipimasis į Junesko organizaciją
• Atviras laiškas J. E. vysk. J. Steponavičiui
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Šv. Tėvo vizitas Lenkijoje
• Bedievių nerimas
• RRT įgaliotinio susitikimas su dekanais
• Sovietinė valdžia atsako
• P. Anilionis moko ordinarus
• Laiškai iš Gulago
• Eucharistijos bičiuliams 10 metų
• TTKG Katalikų Komitetas
• Dėl laiškų mūsų vyskupams ir valdytojams
• Kryžiaus griovimas
• Teismas Varėnoje
• Bedieviai renka parapijos komitetą
• Rašo kun. Šeškevičius
• Sociologiniai tyrinėjimai
• Tai daugiau nei žmogžudystė
• Ką Jūs žinote apie Kroniką?
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
Vengrijos kardinolo viešnagė *
LKB nelaimė — okupacija *
Vietoje vilties — baimė *
Ar bus naujų vyskupų? *
LTSR Prokuratūros rūpesčiai *
Ignoruojami sovietiniai įstatymai *
Angelės Ramanauskaitės teismas *
Jos pareiškimas TSRS Generaliniam Prokurorui *
Teismas Astrave *
Liudininkų apklausa *
Prokuroro Abromovič kalba *
Advokato Savičo kalba *
Paskutinis Ramanauskaitės žodis *
Nuosprendis *
TTG Katalikų Komitetas *
Kun. Alfonso Svarinsko pareiškimas *
Kun. Sigito Tamkevičiaus atviras laiškas LTSR Prokurorui *
Kova už tikėjimo laisvę *
Žygis į Šiluvą *
Telšių vyskupijos kunigų raštas Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetui *
Kratos Lietuvoje *
Žinios iš vyskupijų *
Sovietinėje mokykloje *
Bažnyčia sovietinėse respublikose: Baltarusijoje *
Nauji pogrindžio leidiniai *
 • Ką žada 1980-ji?
 • Tremtiniai sveikina Šv. Tėvą
 • Kova už Klaipėdos bažnyčią
 • Už žmogaus teisių deklaraciją
 • Kratos
 • Mūsų kaliniai
 • Lietuviai gina savo kalbą
 • Ordinarai remia blaivybės sąjūdį
 • Kunigų ir tikinčiųjų protestai
 • Apie „prasimanymus" užsienio spaudoje
 • Anilionis — Bažnyčios korikas
 • Tikinčiųjų studentų diskriminacija
 • Žinios iš vyskupijų
 • Sovietinėje mokykloje
 • Katalikai sovietinėse respublikose
 • Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Šviečiantis žiburys (a.a. kun. V. Jaugelis)
• Kratos ir tardymai
• Ordinarų terorizavimas
• Kova prieš Bažnyčia stiprėja
• TTG Katalikų Komitetas
• Kompartijos nerimas
• Kun. A. Gražulio persekiojimas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Katalikai sovietinėse respublikose
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Aleksandro Gofman pareiškimas TTG Katalikų komitetui
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai
• Justas Gimbutas — vėl Gulago salyne
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Sovietinė valdžia. „LKB Kronika" ir Bažnyčia Lietuvoje:
• Anilionis vėl „moko" dekanus
• Kratos, tardymai ir areštai
• Mūsų kaliniai
• N. Sadūnaitė laisvėje!
• TTG Katalikų komiteto dokumentai
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose:
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Įspūdžiai iš J. E. vysk. J. Steponavičiaus 25 metų vyskupystės jubiliejaus Vilniuje
• A. Terlecko ir J. Sasnausko teismas
• Gyd. A. Statkevičiaus teismas
• Mūsų kaliniai — P. Paulaitis, V. Petkus, A. Janulis ir J. Stanelytė
• Kunigų seminarija
• Smurtas prieš kunigus — Šapoką, J. Zdebskį ir kt.
• Kratos ir tardymai
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
• A. Janulio ir P. Buzo teismas
• O. Vitkauskaitės ir G. Navickaitės teismas
• G. J. Stanelytės teismas
• Doc. V. Skuodžio, G. Iešmanto ir P. Pečeliūno teismas
• A.A. T. P. Masilionis
• Vytauto DLK 550 m. jubiliejus
• Mūsų kaliniai
• Tardymai ir kratos
• Dvasinis atgimimas Lietuvoje
• TTG Katalikų Komitetas
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Lietuvi, neužmiršk!
• Šv. Tėvo sveikinimas
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai
• Chuliganizmas sovietinėje spaudoje
• Rašo Telšių kunigų taryba
• RRT įgaliotinis auklėja parapijų komitetus
• Petro Cidziko persekiojimas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Jo šventenybei Popiežiui Jonui Pauliui II
• J. E. kardinolui Pranciškui Makarskiui
• Garbingajam Nobelio premijos laureatui A. Sacharovui
• Mečislovo Jurevičiaus teismas
• Inžinieriaus Vytauto Vaičiūno teismas
• Mūsų kaliniai
• RRT „šviečia" tikinčiuosius ir kunigus
• Rašo Kunigų tarybos
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Apžvalga 1981 m. liepos — rugsėjo mėn.
• „Kiaulių maras" arba kaip KGB trukdė eisena į Šiluva
• Tikinčiojo jaunimo persekiojimas
• Tardymai
• švč. Sakramento išniekinimai
• Iš Vytauto Vaičiūno teismo
• SOS! Kunigų seminarija pavojuje
• Teroras prieš kunigus
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Apžvalga — 1981 — XII.
• Kun. Broniaus Laurinavičiaus mirtis ir laidotuvės
• KGB terorizuoja jaunimą
• Mūsų kaliniai
• Ačiū už auką!
• Kodėl Šiluva kelia siaubą valdiškiems bedieviams?
• Jaunimas stato kryžius
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Sveikinimai
• Lietuvos Katalikų Bažnyčios atgimimas
• „LKB Kronikai" 10 metų!
• Laiškas „LKB Kronikos" redakcijai
• Tikinčiųjų protestas
• Sugrįžo
• Bažnyčią „atskirta" nuo valstybės
• Kun. Leono Šapokos žudikų teismas
• Šantažas prieš vysk. Julijoną Steponavičių.
• Kun. Leono Mažeikos žudikų teismas.
• Kun. Kastyčio-Jono Matulionio persekiojimas.
• Kun. Antano Gražulio teismas.
• KGB siautėjimas Marijampolėje.
• Rašo Lietuvos kunigai ir tikintieji.
• Tikslas pateisina priemones.
• TTG Katalikų komitete.
• Žinios iš vyskupijų.
• Sovietinėje mokykloje.
• Nauji leidiniai.
• Dėkojame
• Sovietinis vandalizmas
• Kunigų Seminarijoje
• RRT „plauna smegenis"
• Sovietinės „sąžinės laisvės" auka
• Genovaitė Navickaitė laisvėje
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai
• Rašo Lietuvos kunigai ir tikintieji
• Katalikų kalendorius — žinynas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Nauji leidiniai
• Mūsų džiaugsmas, viltys ir nerimas
• J. E. Vysk. V. Sladkevičius užima Kaišiadorių vyskupo sostą
• J. E. Vysk. A. Vaičiaus konsekracija ir ingresas
• Atlaidai Ž. Kalvarijoje
• Po Panų kalno sunaikinimo
• Lietuvio-kataliko kryžiaus kelias sovietinėje armijoje
• Mūsų kaliniai
• Konstitucijos „laisvės" ir gyvenimo tikrovė
• Valdžios pastangos atskirti kunigą nuo liaudies
• Kryžių naikinimas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Žvilgsnis į Bažnyčia kunigų akimis
• Kunigų Seminarijoje
• Kratos ir tardymai
• Šiluva — 1982
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Sovietinėse respublikose
• Dėkojame!
• Maskvos spaudimas didėja
• Kardinolo problema
• Kun. Alfonso Svarinsko suėmimas
• Petras Paulaitis laisvėje
• Mirė prel. L. Pratkelis
• Kratos ir tardymai
• Jono Sadūno persekiojimas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Nauji leidiniai
• Laisvę kun. Alfonsui Svarinskui!
• Kratos ir tardymai
• RRT propaganda
• Kam jūs tarnaujate?
• Kankinių tautos dovana
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Nauji leidiniai
• Kun. Alf. Svarinsko teismas
• Parašus berenkant
• Pasakoja kun. Alf. Svarinsko draugai
• Ir vėl nauja auka
• J. Bieliauskienė antrą kartą išeina Gulago keliais
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai
• Velykinės pabiros
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Laisvai mastyti gražu, bet dar gražiau mąstyti teisingai
• Kunigai kovoja už Bažnyčios teises
• Suimtų kunigų gynimo akcija Lietuvoje
• Išrašai iš kun. Alf. Svarinsko bylos
• Iš Jono Sadūno teismo
• Tardymai
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
 
1 TTGKK mini penkerių metų įsikūrimo sukaktį
2 Lietuvos tikinčiųjų sveikinimas Popiežiui Jonui-Pauliui II 25-erių vyskupystės metų proga
3 Vis didėja Lietuvos Bažnyčios persekiojimas, vis labiau auga nerimas tautoj
4 Protestai nesiliauja
5 Persekiojama Lietuvos Bažnyčia meldžiasi vis uoliau
6 Dėkojame už auką!
7 Tiesos negalima nuteisti . . .
8 Kratos ir tardymai
9 Mūsų kaliniai
10 Žinios iš vyskupijų
1 Brangiems broliams airiams
2 Kun. Sigito Tamkevičiaus dvasinis testamentas
3 Kun. Sigito Tamkevičiaus teismas
4 Mintys, perskaičius straipsnį „Vienoje rankoje rožančius, kitoje — vėzdas"
5 Štai kokia sovietinė tikėjimo laisvė!
6 Kratos ir tardymai
7 Mūsų kaliniai
8 Kunigai gins tikinčiųjų teises
9 Žinios iš vyskupijų
10 Katalikai sovietinėse respublikose
11 Nauji pogrindžio leidiniai
 
1. Šv. Kazimiero 500 metų mirties jubiliejaus iškilmių atgarsiai
2. Katalikiška Lietuva dėkoja šv. Tėvui Jonui-Pauliui II
3. Protestai dėl suimtų kunigų — Alfonso Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus — nesiliauja
4. Kun. Jono Danylos atviras laiškas ateistui Broniui Jauniškiui
5. Žinios iš vyskupijų
6. Kratos ir tardymai
7. Mūsų kaliniai
8. Nauji pogrindžio leidiniai
 
1 J. E. Vyskupui Nominatui P. A. Baltakiui
2 Katalikiška Lietuva mini pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai 50-metį
3 Jubiliejinių šv. Kazimiero metų atgarsiai
4 Kun. J. Danylos laiškas rajoninio laikraščio „Pirmyn" redakcijai
5 Dėkojame už auka
6 Mūsų kaliniai
7 Kratos ir tardymai
8 Žinios iš vyskupijų
9 Sovietinėje mokykloje
 
1 Katalikiška Lietuva dėkoja šv. Tėvui Jonui-Pauliui II
2 Lietuvos Katalikų Bažnyčios kova darosi vis sunkesnė, o priešas — klastingesnis
3 Vilniaus arkivyskupijos kunigai sveikina savo vyskupą — tremtinį Julijoną Steponavičių
4 Dėkojame!
5 Šv. Kazimiero jubiliejaus atgarsiai
6 Kunigų — Alfonso Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus — pamokslai, įtraukti į kaltinamąją medžiagą
7 Žinios iš vyskupijų
8 Kratos ir tardymai
9 Mūsų kaliniai
10 Sovietinėje mokykloje
11 Bažnyčia Sovietinėse respublikose
1. 500 metų jubiliejus jau čia pat,
2. Dar viena auka . . .
3. Kratos ir tardymai
4. Mūsų kaliniai
5. Kam tarnauja melas?
6. Žinios iš vyskupijų
7. Sovietinėje mokykloje
8. Iš „LKBK" archyvo
9. Nauji pogrindžio leidiniai
Gundymai, kuriuos privalome atmesti 
Sveikiname!
Kun. Jono-Kastyčio Matulionio ir jaunuolio Romo Žemaičio teismas 
Iš kun. Sigito Tamkevičiaus kaltinamosios medžiagos 
Kun. Roko Puzono pareiškimas Saugumo Komiteto Viršininkui 
Žinios iš vyskupijų 
Kratos ir tardymai 
Mūsų kaliniai 
Sovietinėje mokykloje 
Nauji pogrindžio leidiniai
1. Palaimintojo Mykolo Giedraičio jubiliejaus atgarsiai
2. Dėkojame!
3. Laiškas „Kronikos" redakcijai (Sustokime ir pamąstykime!).
4. Saugumas terorizuoja kun. Joną-Kastytj Matulionį!
5. Protestai nesiliauja
6. Iš teismo salės
7. Medžiaga iš „Kronikos" archyvo
8. Mūsų kaliniai
9. Žinios iš vyskupijų
 
• Šiandienos rūpesčiai
• Lietuvos krikšto jubiliejui artėjant
• Dėkojame!
• Iš Vlado Lapienio teismo
    a) V. Lapienio gynimasis ir paskutinis žodis
    b) Teismo nuosprendis
• Skaitytojo mintys, perskaičius J. Kazlausko ir V. Balkevičiaus straipsnius — "Kaip gaminami šventuoliai" ir "Jėzuitiškos tiesos prasmė"
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
Išdavystės nesibaigia
P. Anilionis "moko" būsimuosius kunigus
Skaitytojo laiškas "Kronikai"
Kada liausis bažnyčių išniekinimai?
Žinios iš vyskupijų
Mūsų kaliniai
Iš "Kronikos" archyvo
Sovietinėje mokykloje
Nauji pogrindžio leidiniai
• Padėka Šv. Tėvui Jonui-Pauliui II
• Lietuvos Katalikų Bažnyčia neteko dar vieno uolaus kunigo...
• Kada ir kuo baigsis šantažas?
• Kunigai susirūpinę Lietuvos Bažnyčios ateitimi Teismai, kratos, tardymai
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Popiežius Jonas-Paulius II ir lietuvių tauta sveikina vyskupą Julijoną Steponavičių
• Grįžta Murovjovo-Stalino laikai
• Niekinama Motina
• Atsakymas laikraščio "Tarybinė Klaipėda" anonimui
• Kratos ir tardymai 
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Dėkojame!
• Minint 100 metų Kęstaičių bažnyčios gynimo sukaktį
• Vergo vaikas — vergvaldžio nuosavybė
• Dviveidžiavimo mokykla
• Dėkojame už auką!
• Vėl užpuldinėjami kunigai...
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėse respublikose
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Šeši šimtai metų klūpo... 
• Vienybė ar vergavimas?
• Dėkojame!
• Sveikiname ir dėkojame už auką!
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Dėkojame! 
• Laužyti kryžiai
• Jubiliejus ir neprašyti padėjėjai 
• Pareiškimai ir protestai 
• Kratos ir tardymai 
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų
 
• Kas tai - eilinis smegenų plovimas ar persitvarkymas?
• Dėkojame!
• Švenčių atgarsiai
• Kreipimasis į visus pasaulio geros valios žmones
• Pareiškimai ir protestai
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų
• Iš "Kronikos" archyvo
• Sovietinėse respublikose
 
• Žvilgsnis į praėjusius 1987 metus
• Pareiškimai ir protestai
• Iš a.a. kun. Juozapo Zdebskio laiškų
• Kratos ir tardymai 
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų 
• Sovietinėje mokykloje 
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Pagarba Bažnyčios ir Tautos didvyriams
• Iš teismo salės 
• Pareiškimai ir protestai 
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų 
• Sovietinėje mokykloje
 
• Dėkojame šv. Tėvui Jonui-Pauliui II 
• Sveikiname Kardinolą Vincentą Sladkevičių 
• Kardinoliška Lietuva 
• Pareiškimai ir protestai
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėse respublikose
 
• Kardinolo V. Sladkevičiaus žodis kunigų simpoziume
• Dėkojame už auką!
• Kun. Alfonsas Svarinskas atsisveikina...
• Laisves nėra be sąžines laisvės (Kreipimasis į Persitvarkymo Sąjūdį)
• Pareiškimai ir protestai 
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų 
• Sovietinėse respublikose
 
• Sveikiname naująjį lietuvių arkivyskupą Audrį Bačkį!
• Dėkojame už auką!
• Kun. Sigito Tamkevičiaus pamokslas, pasakytas Kybartuose lapkričio 6 d. sutikimo metu
• Pareiškimai ir protestai 
• Žinios iš vyskupijų 
• Sovietinėje mokykloje
• Sovietinėse respublikose
 
 • Persitvarkymas, Sąjūdis ir Bažnyčia
 • Sveikiname ir dėkojame
 • Sugrįžimo į Vilniaus Katedrą iškilmės 
 • Reabilituotas a.a. vyskupas Mečislovas Reinys 
 • Jaunimo organizacijos
 • Pareiškimai ir protestai 
 • Žinios iš vyskupijų
1. Pamoko, padrąsina, įpareigoja
2. Lietuvių padėtis Baltarusijos TSR
3. Eksperimentai
4. Veidrodis ar snukis kreivas?
5. Kaltininkai aiškūs
6. Žinios
 
 
 
1. Prie Kryžių kalno
2. Paskutinis birželis (eilės)
3. Kultūrinis palikimas
4. Lietuvių padėtis Baltarusijos TSR (str. pabaiga)
5. Kieno kreivas veidrodis?
6. SOS! SOS! SOS!
7. žinios
1. Ką, turime daryti?
2. Laisvės — tiktai valstybei
3. Erškėčiams žydint (eilės)
4. Belgrado konferencijai
5. SOS! SOS! SOS! (V. Petkaus suėmimas ir krata. Supažindiname su kai kuriais iš V. Petkaus atimtais dokumentais. O.Lukauskaitės-Poškienės protestas ir kt.)
6. Žinios
1. Kokių ganytojų reikia Lietuvai?
2. Iš Lietuvos jaunimo sąjūdžių istorijos
3. Suniekintas mokslas
4. Lietuviai ir žydai
    (Atviras laiškas Tomui Venclovai)
5. "Žalgirio" pergalės ir KGB rūpesčiai
6. SOS! SOS! SOS!
    (Balio Gajausko byla. Pareiškimai)
1. Istorinė Lietuvos reikšmė
2. Baimės imperija
3. Ant laisvės aukuro
4. Vienybės ir viešumo!
5. Propagandos reikšmė ir teorinis pagrindas
6. SOS! SOS! SOS!
7. Žinios
1. Partizanų kovos Lietuvoje
2. Propagandos reikšmė ir teorinis pagrindas.
3. Balio Gajausko teismas ir jo atgarsiai. (Tarybinis Linčio teismas, 
        Nuosprendžio nuorašas. Už ką? Mes neišnyksim! Po Belgrado susitikimo).
 4. SOS! SOS! SOS! (Petras Paulaitis — 30 metų Gulago salyne. Pareiškimai. Tardymai.
 5. Žinios.
 1. Lietuvos Laisvės Lygos deklaracija.
 2. Tėvynė mano.
 3. Viktoro Petkaus teismo proceso medžiaga.
 4. SOS! SOS! SOS!
 5. Apie B. Gajausko teismą.
 6. Atviras laiškas.
 7. Raudonasis karas.
 8. Taikos sonetas.
 9. Okupacijos ir kolonizacijos Lietuvoje.
 10. Religijos vaidmuo lietuvių tautai.
 11. Lietuva.
 12. Du kankiniai.
 13. Kur mūsų Vytis?
Gelbėkime Lietuvą nuo alkoholizmo!
SOS! SOS! SOS!
Tokį mes jį pažinojome.
Tėvyne mana (eil.).
Lietuvos patriotai ir jos budeliai.
Netiesa (eil.).
Štai jis — tarybinis humanizmas.
Malda (eil.).
Atsiminimai iš Gulago salymo.
Tarybinė mafija.
Valdžia vengia dialogo su tikinčiaisiais.
Žinios (Dėstytojų korupcija).
1. Kun. K. Garucko pareiškimas
2. Nepalūžkit, ąžuolėliai. Baliui (eil.)
3. SOS! SOS! SOS!
4. Atviras laiškas Lietuvos KP antrajam sekretoriui
5. V. Mykolaičio-Putino eilėraštis
6. Prekyba tautomis
7. Tik neapleisk! (eil.)
8. Žvilgsnis į ateities Lietuvą
9. Kur Nemunėlis. Tėvyne Motina (eilės)
1. Neužmirštama diena.
2. Kreipimasis į visus pasaulio lietuvius.
3. Rusai kolonizuoja Latviją.
4. SOS! SOS! SOS! (Pareiškimas dėl Ragaišio arešto ir kt.).
5. Dėl A. I. Solženycino tremties.
6. Žudynės Juodupėje.
7. Brolių kančiai (eil.).
8. Gėdingiausias Tarybų Sąjungos karas.
9. Ką tu pats padarei?
10. Kryžių kalnas (eil.).
11. Jie išeina.
12. Su Kristaus vėliava (eil.).
13. Komunistinės moralės vaisiai.
14. Žinios.
1. „Jubiliejui" artėjant.
2. SOS! SOS! SOS! (Ištraukos iš P. Paulaičio laiškų. Persekiojami buvę politkaliniai).
3. Kun. K. Garucko atviras laiškas P. Griškevičiui.
4. Atviras laiškas „Tiesos" redaktoriui.
5. Iš V. Petkaus biografijos.
6. Saulės giesmė (eil.).
7. Naujas rusinimo antplūdis.
8. Ministro V. Jeliutino įsakymai.
9. Pelesos apylinkės lietuviškų kaimų pareiškimas.
10. Lietuvos sienų problema.
11. Taip leidžiamos knygos.
12. Žinios.
1. Moralinis ultimatumas TSRS vyriausybei.
2. Hitlerio ir Stalino suokalbio dokumentai.
3. Kreipimasis į Lietuvoje gyvenančius rusus.
4. SOS! SOS! SOS! (R. Ragaišio bylos vingiais).
5. Partijos ir vyriausybės rūpinimasis . . .
1. Lietuvos Laisvės Lygos kreipimasis į SNO.
2. Kreipimasis į T. Sąjungos, VFR, VDR, šalių, pasirašiusių Atlanto Chartą, vyriausybes ir SNO Gen. sekr. K. Valdhaimą.
3. Mart Niklaus pareiškimas TSRS ATP.
4. Lietuvos Helsinkio grupės Dokumentas Nr. 15.
5. L. Simučio pareiškimas LTSR VRM.
6. SOS! SOS! SOS! (VI. Česiūnas — Vilniuje . . .).
7. R. Ragaišio teismas.
8. V. Petkus — kovotojas už žmogaus teises.
9. Lietuviai ir lenkai.
10. Žinios (Eucharistijos bičiuliai švenčia dešimtmetį ir kt.).
1. Gelbėkime save ir savo tautą.
2. Lietuvių kalbos gynimo iniciatyvinės grupės kreipimasis į SNO generalinį sekretorių K. Valdhaimą.
3. Tiesos žiburys (eil.).
4. SOS! SOS! SOS! (Antanas Terleckas turi būti išlaisvintas!).
5. „Patobulinta" carinė priespauda.
6. Istorijos fenomenas.
7. Vladas Kalpokas (Iš partizaninio judėjimo Lietuvoje).
8. Žinios (Įspūdžiai iš pirmojo blaivininkų susitikimo ir kt.).
1. Kodėl niekinama lietuvių tautos praeitis?
2. SOS! SOS! SOS! (Lietuvai ir pasauliui. Lietuvos Helsinkio grupės Dokumentas Nr. 26. Doc. Vyt. Skuodžio laiškas ir kreipimasis. Kratos. Areštai).
3. Vlado Šakalio protesto pareiškimas.
4. Ukraina, mūsų viltie . . .
5. Ne tik gailestingumas, bet ir teisingumas.
6. Kun. K. Garucko autobiografiniai laiškai.
7. Ne viską išsakė (eil).
1. Pražūties srauto versmės.
2. Doc. Vyt. Skuodžio atviras laiškas L. Brežnevui.
3. SOS! SOS! SOS! (Persekiojimai nesiliauja. Pasimatymas Gulage ir kt.).
4. Iš Viktoro Petkaus laiškų.
5. Maskvos olimpiada mūsų akimis.
6. Apie fanatizmą ir internacionalizmą Vilniaus universitete.
7. Lietuva (eil.).
8. Tikra tarybinė moteris (monologas).
9. Tautiečiams (eil.).
10. Žinios (Skirtingi požiūriai į tautosakininkus. Už lietuvių kalbos teises ir kt.).
1. Dar daug galime!
2. Lietuvos Helsinkio grupės Dokumentai: Nr. 22 ir Nr. 23.
3. SOS! SOS! SOS! (Pasimatymai su H. Jaškūnu).
4. Senojo sodo pavasaris. Pirmieji laisvės žingsnių aidai. („Pelenė", 1975 m.).
5. Atviras laiškas sūnui.
6. Lietuviai ir lenkai (Priedas).
7. Lietuvių ir lenkų santykių klausimu (Polemika).
8. Nutautėjame per „mišrias" šeimas.
9. Nūdienės dainelės (eilės).
10. Žinios (R. Kalantos minėjimas. Garbė dūdiečiams ir kt.).
 
1. Jau keturios dešimtys metų! (eil.).
2. Vilniaus arkivyskupijos kunigų pareiškimas (blaivybės klausimu).
3. Atsakymas mokytojai.
4. Muravjovas vakar ir šiandien (Maskvos kova prieš katalikybę).
5. Dar vienas pavojus (Apie gyventojų prieauglio mažėjimą Lietuvoje).
1. Ginkime savo kalbos teises.
2. SOS! SOS! SOS! (Gyd. A. Statkevičiaus pareiškimas. Padėkite mums! A. Terlecko ir J. Sasnausko teismo nuosprendis.).
3. Lietuvių padėties Baltarusijos TSR apžvalga.
4. šventiko D. Dudko paeiškimai.
5. Negarbinga poeto išmonė.
6. Žinios (Prie užrakinto M. Pečkauskaitės kapo . . . Eisena į Šiluvą. Kaip Baltarusijoje remontuojamos bažnyčios.).
 
1. 550 metų nuo Vytauto Didžiojo mirties.
2. Raštas šv. Tėvui (Apie lietuvių religinę padėtį Seinuose).
3. Partijos pažadai ir tikrovė.
4. Mūsų vėliava — krikščioniškasis patriotizmas.
5. Tautinis gyventojų pasiskirstymas Lietuvoje.
6. Viktoro Petkaus laiškas.
7. Rasų kapinėms pavojus!
8. Čia priesaiką Tėvynei atiduot atėjom.
 
1. Į Lietuvos ir pasaulio lietuviškąjį jaunimą . . .
2. Gana Lietuvą rusinti.
3. „Tarptautinės amnestijos" organizacijai . . .
4. SOS! SOS! SOS! (Lietuvos Helsinkio grupės Dokumentai: Nr. 28 ir 29. Iš doc. V. Skuodžio ir G. Iešmanto kalbų teisme. A. Statkevičiaus laiškas).
5. Tūkstantmetės genocido tradicijos.
6. 1983 metais — „Aušros" šimtasis gimtadienis.
7. Nebūkime savo tautos budeliais.
8. Mūsų partizanai (B. Labenskas, V. Zubkevičius).
9. Sudeginti gyvi.
10. Rimtas žvilgsnis į praeitį (recenzija).
11. Nuostabus auklėjimo šaltinis (satyra)
 
1. Kruvinųjų darbų pėdsakai nedyla.
2. Ištraukos iš „Lietuvių archyvo" apie masinį žmonių trėmimą iš Lietuvos 1941 m. („Lietuvių archyvas". Bolševizmo metai. — Studijų biuro leidinys, Kaunas, 1942, T. L, p. 36-37, 46-55. T II., p. 42-47).
3. Knygos „Žemaičių kankiniai" santrauka. („Žemaičių kankiniai". Rainių miškelio tragedija 1941.VI.24-25. — „Žemaičių žemė", Telšiai, 1942.).
 
1. Kuriuo keliu? (Žvilgsnis į Lietuvos dvasininkiją).
2. Ugnies nešėjai (eil.).
3. SOS! SOS! SOS! (Lietuvos Helsinkio grupės Dokumentas Nr. 27. Laiškas Prancūzijos prezidentui ir kt.).
4. Mūsų kultūros rūpesčiai.
5. Lietuviai ir rusai.
6. Literatūrų „lygiateisiškumas""Tarybų Sąjungoje.
7. Kiek ilgai? (eil.).
8. Rašo Balys Gajauskas.
9. Ateistinė propaganda skaičiais ir faktais (recenzija). 
10. Žinios (Devynerių metų sukaktis. Kalinių sukilimas  Pravieniškėse. Filtruojami tautosakos rinkėjai).
 
1. Sveikinimai: A. D. Sacharovui ir „Solidarumui".
2. Netekome kun. Br. Laurinavičiaus.
3. ,. . . Teises ginsiu, kol plaks širdis".
4. Kun. Br. Laurinavičiaus mirtis ir laidotuvės.
5. Rusinimo keliai.
6. Apie nemokamą gydymą ir mokymą.
7. Nutarimas (1944 m.).
8. Praeities ir dabarties priešybės poveikis aušrininkų istoriografijai.
9. Žinios (Mirė Alfonsas Andriukaitis. Tautos dainiaus tėviškėje. Mokyklos auksinis jubiliejus. Ateitininkų kongresas).
1. Dešimtmetis, kurį minės šimtmečiai.
2. Nepriklausomybės pamatas — tyroje lietuvio sieloje.
3. Iš užsienio radijo laidų (Apie Lietuvos Tarybą. Prisimename popiežiaus žodžius).
4. Tarybų Sąjungos senatvė.
5. Nelegali diskusija sienlaikraštyje.
6. Mokytojos laiškas draugei.
7. Praeities ir dabarties priešybės poveikis aušrininkų istoriografijai.
8. Žinios (Lenkiame galvas didvyriui. Žūva mūsų vaikinai Afganistane ir kt.).
1. Maironis gyvas ir šiandien.
2. Gelbėkim Antaną Terlecką!
3. Bolševikų siautėjimas Merkinės apylinkėse.
4. Nuo nepriklausomybės netekimo iki jos atgaivinimo.
1. Vienybė po Kristaus vėliava.
2. Laisvę žodžiui!
3. Už ką nuteisė Joną Pakucką
4. Musteikos kaimo tragedija
5. Apie lietuvių padėtį Baltarusijos respublikoje. Trečias sąsiuvinis. Vilnius, 1982.
6. Ateistų kalvėje
7. Prievartaujamas jaunimas
8. Maironio mirties 50-mečio minėjimų atgarsiai
9. Nuo nepriklausomybės netekimo iki jos atgavimo
 
1. Ką daryti su Maironiu?
2. Prisimenant ąžuolą (P. Šivickio gimimo 100-osioms metinėms).
3. SOS! SOS! SOS! (Kalėjimų keliuos. Vieno pasimatymo kronika).
4. Ką reiškia šiandien „laisvas plotas".
5. Baudžiauninkai (Iš pedagogo užrašų).
6. Apie lietuvių padėtį Baltarusijos respublikoje. Trečias sąsiuvinis. Vilnius, 1982 m. (str. pabaiga).
7. Korupcija Tarybų Lietuvoje.
8. Gnybtai gniaužiasi.
 1. Pavojingiausia — nematyti pavojaus
 2. Maironis — centrinė lietuvių literatūros figūra (Iš užsienio radijo laidų)
 3. Visasąjunginė korupcija ir visaliaudinis abejingumas
 4. SOS! SOS! SOS! (Grasinama už labdarybę. Kerštas už norą išvykti)
 5. Nusižengęs tiesai
 6. Kam tarnauja A. Laurinčiuko pjesė
 7. Aktyvinamas dvasinis genocidas
 8. Vaizdeliai iš tarybinės tikrovės (Nūdienės prekybos formos ir kt.)
 9. Keturiasdešimt metų (1904—1944)
1. Tautos kelias į vasario 16-ąją
2. Iš užsienio radijo laidų (Už Lietuvos nepriklausomybę).
3. „Aušrai" šimtas metų.
4. SOS! SOS! SOS! (Saugumo rankose kun. Alf. Svarinskas).
5. Lietuviai Mordovijos 385/3-5 zonoje ir kt.
6. Keturiasdešimt metų (1904—1944) (Tęsinys).
 

Knygoje, remiantis buvusio KGB archyvo dokumentais ir Kronikos bendradarbių atsiminimais, atskleidžiama daug faktų apie sunkią Lietuvos Katalikų Bažnyčios būklę sovietų priespaudos metais ir pasipriešinimą kompartijos bei sovietinio saugumo komiteto persekiojimui. Aprašomas katalikiškas opozicinis sąjūdis - įvairių protesto akcijų rengimas ir pogrindinės spaudos leidimas, ypač sunkus ir rizikingas pogrindžio leidinio Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika organizatorių ir platintojų darbas Lietuvoje ir užsienyje, svariai prisidėjęs prie tautos išsivadavimo iš komunizmo.

Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetas (TTGKK)  steigiamoji deklaracija (1978 11 13)
Pareiškimas dėl Tikinčiųjų teisių gynimo Katalikų Komiteto sudarymo (1978 11 13) 
Laiškas Šventajam Tėvui (TTGKK dok. Nr.l, 1978 11 13) 
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija 
Pareiškimas dėl vyskupo J.E. Vincento Sladkevičiaus ir J.E. Julijono Steponavičiaus ištrėmimo (TTGKK dok. Nr.2, 1978 11 13)
Dėl kun. P.Masilionio prašymo (TTGKK dok. Nr. 3,1978 11 13) 
Dėl kelių kunigų nubaudimo už Vėlinių procesijos organizavimą (TTGKK dok. Nr.4,1978 11 16) 
Tikinčiųjų teisėms ginti Krikščionių Komiteto ir Tikinčiųjų teisėms  ginti Katalikų Komiteto kreipimasis (1978 11 22) 
Tarybų valstybė ir religija (iš tarybinės spaudos)
Socializmas garantuoja sąžinės laisvę (iš tarybinės spaudos)
Helsinkio susitarimo vykdymui remti TSRS Maskvos grupės kreipimasis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 30-mečiui 
LTSR AT Prezidiumo įsakas dėl Religinių susivienijimų nuostatų patvirtinimo
Religinių susivienijimų nuostatai 
Dėl Religinių susivienijimų nuostatų atšaukimo  (TTGKK dok. Nr. 5,1978 12 25)
Vilkaviškio vyskupijos kunigų pareiškimas (1979 01 10) 
Dėl Petrašiūnų tikinčiųjų kreipimosi *
Vilniaus arkivyskupijos kunigų pareiškimas *
Kauno arkivyskupijos kunigų pareiškimas *
Dėl kun. A.Svarinsko nubaudimo *
Dėl R.Ragaišio arešto *
Dėl kun. Vladislavo Zavalniuko diskriminavimo *
Dėl kun. V. Jaugelio prašymo *
Dėl TTGKK vardo *
Dėl Vilniaus katalikų prašymo užstoti Viktorą Petkų *
Dėl Religinių susivienijimų nuostatų *
Dėl J. Judeikienės prašymo apsaugoti sūnų *
Kaišiadorių vyskupijos kunigų pareiškimas dėl Religinių susivienijimų nuostatų *
Telšių vyskupijos kunigų pareiškimas  dėl Religinių susivienijimų nuostatų *
Panevėžio vyskupijos kunigų pareiškimas  dėl Religinių susivienijimų nuostatų *
Lietuvos vyskupijų vyskupų ir valdytojų prašymas Religijų reikalų  tarybos prie TSRS MT įgaliotiniui Vilniuje *
Tarptautinei konferencijai „Už visų vaikų taikią ir laimingą ateitį" dėl vaikų teisių pažeidimų LTSR *
Prašymas leisti spausdinti maldaknyges ir katekizmus *
Dėl tikinčių moksleivių diskriminavimo *
V.Semanausko ir jo motinos pareiškimas *
 
Dėl ordinarų pareiškimo Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui   (TTGKK dok. Nr.15,1979 05 05) 
Religijų reikalų tarybos prie TSRS MT įgaliotinio LTSR P.Anilionio pranešimas, kad Religinių susivienijimų nuostatų  keisti nenumatoma (1979 05 16) 
Dėl tikinčių moksleivių terorizavimo Telšiuose (TTGKK dok. Nr.16,1979 05 25) 
Kreipimasis į viso pasaulio krikščionis, tikinčiuosius ir geros valios žmones (TTGKK dok. Nr.17,1979 05 25) 
Dėl teismo proceso 1979 m. liepos 6 d. Varėnoje  (TTGKK dok. Nr.18,1979 07 06) 
LTSR prokuratūros atsakymas pil. Svarinskui Alfonsui Moldavijos katalikų prašymas Dėl katalikų persekiojimo Lietuvos TSR  (TTGKK dok. Nr.19,1979 08 15) 
Kreipimasis į Lietuvos ordinarus, kunigus, inteligentus ir visus brolius Tėvynėje ir išeivijoje  dėl 500 metų Šv. Kazimiero mirties ir   600 metų Lietuvos krikšto jubiliejaus minėjimo  (TTGKK dok. Nr.20,1979 08 15) 
Jaunimo kreipimasis į TTGKK dėl alkoholizmo pavojaus 
Dėl tarybinių pareigūnų kišimosi į religinių bendruomenių vidaus gyvenimą (TTGKK dok. Nr.21,1979 09 12) 
Laiškas LTSR KP CK sekretoriaus pavaduotojui N.K. Dybenkai  dėl Viktoro Vasiljevo pareiškimų (TTGKK dok. Nr.22,1979 09 12) 
Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos XXXIV sesijai, visų šalių  vyriausybėms, parlamentams ir visuomenei dėl priverstinio vaikų bedievinimo (TTGKK dok. Nr.23,1979 09 23) 
Kun. S.Tamkevičiaus atviras laiškas LTSR prokurorui (1979 09 06) 
Viduklės kunigo A.Svarinsko pareiškimas  dėl religinės laisvės varžymo (1979 10 01) 
Dėl neatsakingo tarybų valdžios pareigūnų elgesio leidžiant katekizmą (TTGKK dok. Nr.24,1979 11 13) 
Dėl kun. Glebo Jakunino ir kt. išteisinimo 
Anoniminis tikinčiosios laiškas TTGKK 
Telegrama Šventajam Tėvui pirmųjų pontifikato metinių proga 
Telegrama Šventajam Tėvui 60-mečio proga 
Atsakymas į telegramą Šventajam Tėvui 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios ordinarams ir kunigams dėl ateistinės  propagandos 
Dėl Juliaus Sasnausko paleidimo 
L.Sasnauskienės pareiškimas 
Dėl Šaukoto parapijos tikinčiųjų pareiškimo 
Šaukoto parapijos tikinčiųjų laiškas 
Dėl M.Masiulienės kreipimosi 
M.Masiulienės kreipimasis į TTGKK 
Kreipimasis į Šventąjį Tėvą dėl akad. Andrejaus Sacharovo ištrėmimo 
Laiškas L.Brežnevui dėl Tikinčiųjų teisėms ginti Krikščioniškojo Komiteto sekretoriaus Viktoro Kapitančiuko suėmimo 
Dėl Povilo Buzo ir kt. suėmimo 
Dėl visiškos religijos laisvės 
Kreipimasis į Helsinkio Baigiamąjį Aktą pasirašiusias vyriausybes ir visus geros valios žmones 
Dėl Kunigų seminarijos išlaikymo 
Dėl būtinumo padidinti TTGKK narių skaičių 
Dėl E.Bulacho kreipimosi 
Dėl seselės Stanislavos Lušaitės nužudymo ir kt. piktadarybių 
Kreipimasis į Helsinkio Baigiamąjį Aktą pasirašiusių valstybių vyriausybes dėl sunkios Bažnyčios padėties Lietuvoje 
Dėl Vladislavo Zavalniuko laiško 
Dėl tarybinės teisės normų pažeidimo nuteisiant Oną Vitkauskaitę ir kt. tikinčiuosius 
Dėl V.Skuodžio priėmimo į TTGKK
Pranešimas apie V.Skuodžio priėmimą į TTGKK 
Informacijos apie parapijas teikimo tarybinėms instancijoms pavyzdys
Truskavos parapijos tikinčiųjų reikalu 
Dėl J.Stanelytės įkalinimo 
Dėl Petro Cidziko likimo 
Dėl Palomenės tikinčiųjų kreipimosi 
Dėl tikinčiųjų Vytauto Vaičiūno ir Mečislovo Jurevičiaus suėmimo 
Popiežiaus Jono Pauliaus II kalba šv. Kazimiero šventės proga Romoje, Šv.Petro bazilikoje, lietuvių Aušros vartų koplyčioje 
Padėka Šventajam Tėvui 
Sveikinimas prel. Audriui Bačkiui jo paaukštinimo Vatikano valstybės  sekretoriate proga 
Dėl religinės eisenos iš Tytuvėnų į Šiluvą 
Dėl grubios valdžios pareigūnų akcijos prieš tikintįjį jaunimą 
Konvencija dėl kovos su diskriminacija švietimo srityje
Dėl kun. J.Bučinsko ir kun. J.Razmanto protesto 
Dėl Vilkaviškio rajono tikinčiųjų ir kun. S.Puidoko pareiškimų