LKB Kronika Nr.11

TARYBINĖJE MOKYKLOJE (1940 - 1970)

 1940 metais okupavus Lietuvą, tarybinės valdžios dėmesys pirmiausia nukrypo į mokyklą, stengiantis ją subedievinti. Tuojau pat buvo uždrausta malda prieš ir po pamokų, o iš klasių pašalinti kryžiai.

Vienoje Panevėžio vidurinėje mokykloje direktorius įsakė mokiniams nematant surinkti kryžius iš klasių ir juos sunaikinti. Tačiau mokiniai pastojo sargui kelią.

— Mes kryžių išniekinti neleisime, — šaukė mokiniai.

— Aš vykdau direktoriaus įsakymą, — teisinosi sargas.

Mokiniai atėmė iš jo pintinę su kryžiais ir išsidalinę parsinešė namo.

Panevėžio amatų mokykloje mokytoja liepė mergaitėms nukabinti kryžius, bet nė viena moksleivė nesutiko.

— Na, ir bailės, — pyko mokytoja. — Tu, Suveizyte, esi komjaunuolė, parodyk visiems pavyzdį. Nukabink visose klasėse kryžius.

1974 liepos 4 rytą saugumiečiai iškrėtė suimtojo J. Gražio butą Kaune. Po pietų krata buvo pakartota. Sekančią dieną trečią kartą buvo daroma krata.

Nors jau praėjo 9 mėnesiai nuo masinių kratų ir areštų, tačiau Valstybinis saugumo komitetas, atrodo, parengtinio tardymo nesiruošia užbaigti, nes LKB Kronika tebeeina. Tardymams šaukinėjami įvairūs asmenys, pas kuriuos buvo daromos kratos: Tardomieji suvedami akistaton su suimtaisiais. Suimtųjų kalinimo sąlygos nežinomos.

Lietuvos katalikai apgailestauja, kad laisvasis pasaulis permaža reaguoja į šią saugumo sauvalę — kalėjime kenčia visiškai nekalti asmenys.

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA

Vilnius

TSRS Generaliniam Prokurorui 
Valstybės Saugumo Komiteto prie TSRS 
Ministrų Tarybos Pirmininkui Maskvoje 
Vlado Lapienio,
gyv. Vilniuje, Dauguviečio 5-11 
P a r e i š k i m a s

1973 lapkričio 20 saugumo darbuotojai, vadovaujami vyr. leitenanto Gudo, padarė mano bute kratą ir paėmė rašomąją mašinėlę ir daug senų religinių knygų. Dalis jų spausdinta rašomąja mašinėle. Ne visos knygos buvo įtrauktos į kratos protokolą ar apyrašą prie paimtų knygų, o tiesiog suverstos į maišus ir išvežtos. Maišai neužantspauduoti. Tuo pačiu norėtųsi priminti, kad knygos yra kultūrinės vertybės ir todėl su jomis reikia atitinkamai elgtis. Tokiu būdu buvo grubiai pažeistas Lietuvos TSR BPK 192 str.

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

Kaunas

 Po Šarūno Žukausko ir jo draugų teismo saugumas nutarė susidoroti su laisvėje likusiais aktyvesniais kraštotyrininkais ir kitais asmenimis.

 Iš Politechnikos instituto buvo išmestas aspirantas Jucevičius, dirbęs cheminės technologijos fakultete; iš Statybos santechnikos fakulteto — studentas Albinas Jonkus; iš Medicinos instituto — V-jo kurso studentė Levija Mozerytė ir Chirurginės stomatologijos katedros asistentas Remigijus Morkūnas.

Griežtu papeikimu už „elgesį", nesuderinamą su tarybinio gydytojo etika, nubausta Medicinos instituto VI-jo kurso studentė Nijolė Muraškaitė. Svarstant rektorate, jai buvo inkriminuojamas tikėjimas ir bažnyčios lankymas. Analoginius griežtus papeikimus gavo VI-jo kurso studentai Virginijus Skabuiskas ir Kazimieras Preikšą.

Surviliškis

 Kėdainių rajono VK pirmininko pavaduotojas Juškevičius uždraudė Surviliškio klebonui kun. Vytautui Užkuraičiui vykti pas kaimynus į atlaidus ir ten sakyti pamokslus. Apie šį draudimą kun. V. Užkuraitis painformavo tikinčiuosius Surviliškyje, Gudžiūnuose bei Šaravuose.

 — Rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas man uždraudė vykti pas kaimynus į atlaidus ir ten sakyti pamokslus. Tačiau aš esu Kristaus įsteigtos Bažnyčios kunigas ir privalau klausyti Mokytojo žodžių, kuris sako: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai." Ar aš galiu neklausyti tokio kategoriško paliepimo? Todėl į atlaidus važiuosiu ir pamokslus sakysiu, o savo draudėjams aš noriu priminti šv. apaštalų Petro ir Jono žodžius žydų tarybai: „Spręskite patys, ar teisinga jūsų klausyti labiau negu Dievo?"

PANEVĖŽIO VYSKUPIJA

Utena

 J. E. Panevėžio Vyskupijos Apaštališkajam Administratoriui vysk. dr. R. Krikščiūnui

Utenos dekano kun. J. Niurkos

Pareiškimas

 1974 kovo 28 Utenos ligoninėje suteikiau ligonių patepimo sakramentą Onai Katinienei. Ligonė buvo mašinos sužalota, be sąmonės ir sekančią dieną mirė.

 Kovo 19 mane pasikvietė Utenos rajono VK pirmininko pavaduotojas Labanauskas ir klausinėjo, ar vakar buvęs ligoninėje pas ligonį, ar turėjęs vyr. gydytojo leidimą.

 Paaiškinau, kad mane iškvietė mirusios sesuo, kuri sakė, kad su patarnaujančiu personalu susitarta ir manęs iš ligoninės neišvarys. Nuėjęs aprūpinau ligonę ir niekam neužkliuvau.

     1974 balandžio 15 Utenos rajono Vykdomasis komitetas išsiuntinėjo apylinkių ir miestų Vykdomųjų komitetų pirmininkams šitokį raštą:

     „Prašau Jus kartu su kulto įstatymų laikymosi kontrolės
komisijos prie Utenos rajono Vykdomojo komiteto nariu......
atlikti nustatytais terminais šiuos darbus:

I. Iki balandžio 19 prisiųsti rajono Vykdomajam komitetui
atlaidų ir religinių švenčių, švenčiamų 1974 metais  ........
bažnyčioje (cerkvėje), kalendorių pagal tokią formą:
............ bažnyčioje (cerkvėje) 1974 metais buvo arba bus
švenčiami šie atlaidai bei kitos religinės šventės: