13 val. Aukščiausiajame Teisme skelbiamas teisiamiesiems nuosprendis. Atpasakojame svarbiausias mintis.

Visi teisiamieji yra baudžiami už antitarybinės literatūros, ypač LKB Kronikos septynių numerių dauginimą ir platinimą. LKB Kronika esanti šmeižikiškas leidinys.

Petronis periodiškai daugino ir platino antitarybinę literatūrą, būtent: LKB Kronikos 6-jį ir 7-jį numerius, „Lietuviškojo charakterio problemą", „Žvilgsnis į pasaulį", „Tau, Lietuva" ir t.t. Ruošėsi dauginti knygą „Dievas šiandien", kurioje yra daug antitarybinių išsireiškimų.

Plumpa ir Petronis, drauge veikdami, sumontavo dvi „Eras". Plumpa taip pat apmokė žmones rišti maldaknyges.

Petronis daugino religinę literatūrą ir už ją gaunamas pajamas panaudojo naujų spausdinimo įrankių įsigijimui ir antitarybinės literatūros dauginimui. (Šis neteisingas ir niekuo nepagrįstas tvirtinimas teismo nuosprendyje buvo pakartotas tris kartus. Red.) Ši Petronio veikla yra baudžiama pagal LTSR BK 70 str.

Petronio ir Plumpos bendradarbiavimą įrodo faktas, kad Plumpa padėjo sumontuoti „Eras", atnešė Patriubavičiui LKB Kronikos 6-jį ir 7-jį numerius, uždėjo juos dauginti ir pastoviai ėjo tikrinti „Eros" darbo.


Petronis rinko medžiaga LKB Kronikai. Jo žinutės buvo patalpintos LKB Kronikos 1-me numeryje apie Bičiušaitės teismą ir 6-me numeryje apie kryžių naikinimą Lietuvoje. Pas Petronį buvo rasta žinučių ir užrašų, kurie dar nebuvo panaudoti „Kronikoje", bet iš jų turinio aišku, kad jie buvo tik jai skirti. Visi šie kaltinimai yra teismo įrodyti.

Plumpa yra kaltinamas pagal LTSR BK 68 str. 2d., 70 str. ir 212 str. 2d. Jis padėjo Petroniui išvystyti antitarybinę veiklą ir pats daugino bei platino antitarybinę literatūrą. Plumpa padaugino LKB Kronikos 5-jį ir 4-jį numerius. Šitai yra įrodyta, nors pats Plumpa neigia ir bando įrodinėti, kad ne jis spausdinęs. Remiantis J. Gražio parodymais, aišku, kad pas Semašką - Semaškevičių Plumpa laikė „Erą", kuri rasta pas Patriubavičių, ir kad ta „Era" jis daugino antitarybinę literatūrą. Plumpa šitai neigia, bet iš Petronio ir vairuotojo Puodžiukyno parodymų aišku, kad „Era" rasta pas Patriubavičių, buvo paimta iš Semaškos - Semaškevičiaus buto. Šia „Era" buvo padaugintas LKB Kronikos 4-sis ir 5-sis numeriai, o taip pat knygos „Tau, Lietuva" ir „O Solženycine".

Plumpa buvo inkriminuojamas LKB Kronikos 1-jo ir 3-jo numerių, o taip pat brošiūrų „Ką mato turistai Lietuvoje" ir „Ateistas bažnyčioje" dauginimas, tačiau, trūkstant įrodymų, kaltinimas atkrinta.

Plumpa kaltinamas, kad davęs Gražiui perrašyti mašinėle įvadą knygai „Beprotybės klausimas". Nors teisiamasis ginasi, tačiau kaltė įrodyta. Ekspertai nustatė, kad šios knygos, rastos pas Gudą ir Kriaučiū-naitę, yra su tais įvadais, kuriuos perrašė Gražys Martinaičio rašoma mašinėle.

Plumpa taip pat kaltinamas, kad 1970 m. pakeitė savo pavardę ir apsivedė, turėdamas suklastotus dokumentus.

Stašaitis su Jaugeliu padaugino LKB Kronikos 6-jį numerį ir paruošė vaškuotės knygai „Ieškau Tavo Veido". Šioje knygoje yra antitarybinių minčių, todėl ji priskirtina prie antitarybinių, o jos dauginimas laikomas nusikaltimu. Stašaitis kaltinamas pagal LTSR BK 1991 str., kadangi žinodamas LKB Kronikos antitarybinį pobūdį, vis tiek ją daugino. Šie kaltinimai yra įrodyti.

Jaugelis padėjo Stašaičiui dauginti LKB Kroniką. Jis taip pat rinko parašus po šmeižikišku kūriniu — Memorandumu. Keturi liudininkai parodė, kad Jaugelis tikrai rinko parašus; vienas jų paliudijo, kad Jaugelis kalbėjęs apie sumuštus kunigus.

Patriubavičius teisiamas už autoavariją pagal LTSR BK 246 str. ld. Avarijos metu jis nesunkiai sužalojo dvi mergaites.

Skiriant bausmę atsižvelgiama į Petronio senyvą amžių ir silpną sveikatą.

Plumpa teisiamas antrą kartą, ir jį būtų galima laikyti valstybei pavojingu recidyvistu, bet kadangi jis pirmą kartą buvo teisiamas 18-kos metų ir nusikalto daugiau jausmų negu proto skatinamas, tai šitai atkrinta.

Stašaitis ir Patriubavičius prisipažino kaltais ir gailisi.

Bausmė skiriama sekančiai:

1. P. Petroniui pagal BK 69 str. ld. ir 70 str. ketveri metai laisvės atėmimo, atliekant bausmę griežto režimo kolonijose.

2. P. Plumpai pagal BK 68 str. 2d. ir 70 str. septyneri metai laisvės atėmimo, ir pagal BK 212 str. 2d. trys metai laisvės atėmimo. Sudėjus bausmės laiką, pagal BK 42 str. skiriama aštuoneri metai laisvės atėmimo, atliekant bausmę griežto režimo kolonijose.

3. J. Stašaičiui pagal LTSR BK 199 str. vieneri metai laisvės atėmimo ir paleidžiamas namo.

4. V. Jaugeliui pagal LTSR BK 199 str. Skiriama du metai laisvės atėmimo, atliekant bausmę bendro režimo kolonijose.

5. A. Patriubavičiui pagal LTSR BK 246 str. 2d. skiriama vieneri metai ir vienas mėnuo laisvės atėmimo ir paleidžiamas namo.

***

Byla Nr. 345 dar neužbaigta. Saugumo izoliatoriuje dar kalinami Juozas Gražys ir Nijolė Sadūnaitė. Laukiama naujų kratų ir suėmimų.

***


1974 rugsėjo 18 LTSR Aukščiausias Teismas išnagrinėjo Boleslovo Kulikausko ir Jono Ivanausko baudžiamąją bylą. Kulikauskas iš Ivanausko gaudavęs daug šrifto ir gaminęs maldaknyges. Už valstybinio turto grobstymą B. Kulikauskas buvo nuteistas 3,5 metų laisvės atėmimo, atliekant bausmę griežto režimo kolonijose. J. Ivanauskas nubaustas dvejus metus laisvės atėmimo, atliekant bausmę bendrojo režimo lageriuose.

1973 lapkričio 20 pas B. Kulikauską buvo krata. Tuojau po kratos buvo suimtas. Jis gamino maldaknyges „Sveika Marija" ir „Melskimės". Už maldaknygių gaminimą B. Kulikauskas teisiamas antrą kartą.

***


Šiuo metu prokuratūros ir saugumo organai Lietuvoje yra sunaikinę beveik visus maldaknygių ir katekizmų gaminimo centrus. Visa tai buvo padairyta kaltinant žmones ne už relginės literatūros gaminimą, o „už antitarybinę veiklą", „už valstybinio turto grobstymą" ir pan. Panašiais atvejais stropiai budima, kad neišeitų į viešumą, jog byla yra religinio pobūdžio.

***