LKB Kronika Nr. 13

1974 spalio 11 Lietuvos kunigai pasiuntė Žmogaus Teisių Komitetui Maskvoje tokį kreipimąsi:

„1973 - 74 metais Lietuvoje buvo suimti šie asmenys:

1973.XI.19 P. Plumpa - Pluiras (LTSR BK 68 str.) 
1973.XI.19 Povilas Petronis (BK Q62 str.), 
1973.XII.4 Jonas Stašaitis (BK 162 str.), 
1974.IV.4 Virgilijus Jaugelis (BK 68 str.), 
1974.IV.24 Juozas Gražys (BK 68 str.), 
1974.VIII.27 Nijolė Sadūnaitė (BK 68 str.).

Kitų suimtųjų pavardės mums nežinomos.

Minėtus asmenis nebūtų reikėję suimti, jei Lietuvoje būtų pakankamai oficialiai išleidžiamų maldaknygių, jei tikintieji turėtų religinės literatūros ir nebūtų diskriminuojami.

Maldaknygių leidėjai yra kaltinami LTSR BK 162 str., kaip užsiėmę nelegaliu verslu. Iš tikrųjų suimtiesiems asmenims rūpėjo ne verslas, bet nors dalinai aprūpinti tikinčiuosius maldaknygėmis.

Kiti suimtieji kaltinami LTSR BK 68 str., kaip laikę ir platinę tarybinę santvarką šmeižiančią literatūrą — Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką. Tačiau LKB Kronikos negalime pavadinti šmeižikiška, nes ji pateikia tikrus faktus, kur tarybiniai pareigūnai pažeidžia tikinčiųjų teises ir nesilaiko tarybinių įstatymų. LKB Kronika neturi tikslo susilpninti arba pakirsti Tarybų valdžią, o vien iškelti viešumon įstatymų pažeidimo faktus, kad jie būtų pataisyti. Tokiu būdu LKB Kronika ne tik kad nekenkia visuomenei ir tarybinei santvarkai, bet jai padeda. Todėl LKB Kronikos laikymui bei platinimui jokiu būdu negalima taikyti LTSR BK 68 str.

LTSR BPK 106 str. leidžia ilgiausiai be teismo laikyti suimtus asmenis iki 9 mėnesių, tačiau dalis suimtųjų jau beveik 11 mėnesių yra kalinami be teismo.

Kadangi tarybinės valdžios pareigūnai, kalindami aukščiau minėtus asmenis, pažeidžia tarybinius įstatymus (TSRS Konstitucija 125 str., LTSR BPK 106 str.), arba juos neteisingai taiko (LTST BK 68 str.), tai bet kokį kreipimąsi į juos laikome beprasmišku.

Todėl kreipiamės į Žmogaus Teisių Gynimo Komitetą Tarybų Sąjungoje ir į viso pasaulio sąžinę: užstokite nekaltai suimtus asmenis! Neleiskite, kad jie būtų nuteisti!"

Šį kreipimąsi pasirašė penki kunigai, kurių pavardžių LKB Kronika neskelbia.

***

1974 lapkričio pradžioje liudininkams buvo išsiuntinėti kvietimai atvykti į LTSR Aukščiausiąjį Teismą, kuriame bus lapkričio 21 d. 10 val. pradėta nagrinėti Petronio ir kt. asmenų baudžiamoji byla. Nurodytą dieną teismo procesas dėl nežinomų priežasčių buvo

atidėtas iki gruodžio 2 dienos.

***

1974 lapkričio 27 vakare Maskvos saugumiečiai Lietuvos Saugumo komiteto pavedimu, pradėjo kratą pas A. N. Tverdochlebovą. Krata užtruko per visą naktį. Joje dalyvavo A. Sacharovas, Kovaliovas, Ve-likanova, Turčinas, Orlovas ir Litvinova.

***

1974 lapkričio 27 į Saugumo komitetą Vilniuje buvo iškviesta tardymui kaunietė Monika Gavėnaitė. Tardymas užtruko 3 dienas. Tardymo metu ji buvo suvesta akistaton su suimtuoju Juozu Gražiu ir ukrainiečiu kun. VI. Figoliu. Saugumiečiai grasina Moniką Gavėnaitę suimti.

1974 gruodžio 2 Vilniuje, Aukščiausiame Teisme, prasidėjo bylos Nr. 395 teisminis procesas. Teismo salėje rašyti turėjo teisę tik saugumo tardytojai ir jų pakviesti korespondentai.