LKB Kronika Nr.15

LKB Kronika gavo iš savo skaitytojų laišką, kurio mintys atspindi Lietuvos katalikų nuotaikas ir išreiškia jų valią. LKB Kronika visiškai pritaria šio laiško mintims.

„Neseniai sužinojome apie biologijos mokslų daktaro Sergiejaus Kovaliovo areštą dėl LKB Kronikos. Mes, Lietuvos katalikai, meldžiame Dievą šiam mokslininkui fizinės ir dvasinės stiprybės. Šiandien pasauliui gyvybiniai reikia meilės. Jėzus Kristus yra pasakęs: „Nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti" (Jn. 15,13). Mes tikime, kad S. Kovaliovo ir kitų aukos neveltui.

Mes lenkiame galvą prieš akademiką Andriejų Sacharovą, kovotoją už žmogaus teises Tarybų Sąjungoje, o jo asmenyje — prieš visus geros valios rusų intelektualus. Jie savo drąsa ir auka privertė mus, Lietuvos katalikus, naujai pažvelgti į rusų tautą. Jų auka reikalinga visiems ujamiems tarybiniams žmonėms, ji reikalinga ir Lietuvos katalikams.

Mes širdingai dėkojame didžiajam rusų rašytojui Aleksandrui Solženycinui už šiltus žodžius lietuviams ir už Lietuvos reikalų gynimą. Tūkstančiai lietuvių, ypač buvusių Gulago salyno piliečių, meldžia Aukščiausiąjį Jam palaimos.

Mes dėkojame Australijos Episkopatui, Australijos valdžios opozicijai ir Kanados vyriausybei už Lietuvos reikalų gynimą. Deja, negalime padėkoti Australijos ir N. Zelandijos vyriausybėms už Pabaltijo okupacijos pripažinimą. Duok, Dieve, kad jos nepažintų Mao „išvaduojančios" rankos.

Mes, per radiją sekdami Romoje vykusį vyskupų Sinodą, džiaugėmės, kad kai kurie Sinodo Tėvai — kard. Juozapas Slypij, kard. Steponas Višinskis, kard. Bengsch ir kt. — taip drąsiai gynė persekiojamų Rytų Europos katalikų reikalus. Jie geriausiai atstovavo ir mus, Lietuvos Katalikų Bažnyčios tikinčiuosius.

Mes, Lietuvos katalikai, esame sužavėti Vaclovo Sevruko ir Simo Kudirkos bado auka, norint atkreipti pasaulio dėmesį į sunkią Lietuvos katalikų padėtį.

Mes dėkojame žurnalo „Kontinentas" redakcijai už šiltus žodžius lietuvių tautai ir už kvietimą bendradarbiauti. Mes manome, kad šiuo metu Lietuvą geriausiai atstovaus mūsų brolių išeivijoje intelektualinės jėgos.

Mes dėkojame tiems, kurie išrūpino, kad „Laisvės" radijas prakalbėtų Lietuvai ir norime, kad jos programoje rastų vietą Lietuvos istorija, jos kultūrinės vertybės ir dokumentai apie kovą už žmogaus teises Tarybų Sąjungoje ir Lietuvoje.


***

Mes sekame Vatikano, Romos ir Madrido radijo stočių lietuviškąsias laidas ir dėkojame jų organizatoriams, ypatingai už tai, kad Lietuvos katalikų reikalus kelia viešumon.

Tarybinė valdžia, pasitelkusi Baudžiamąjį kodeksą ir Valstybės saugumo komitetą, nori sunaikinti ne tik LKB Kroniką, bet ir pačią Lietuvos Katalikų Bažnyčią. Tačiau mes, Lietuvos katalikai, esame pilni ryžto, Dievui padedant, kovoti už savo teises. Mes dar norime tikėti, jog tarybinė valdžia supras daranti didelę klaidą, remdama ateistų mažumą, o katalikų mases nustatydama prieš save.

Mes, Lietuvos katalikai, prašome savo brolius išeivijoje ir visus bičiulius pasaulyje informuoti plačiąją visuomenę ir tautų vyriausybes apie žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje. Jūsų, broliai ir Lietuvos bičiuliai, energija ir auka šiuo metu mums yra gyvybiniai reikalinga.