LKB Kronika Nr.15

LKB Kronika gavo iš savo skaitytojų laišką, kurio mintys atspindi Lietuvos katalikų nuotaikas ir išreiškia jų valią. LKB Kronika visiškai pritaria šio laiško mintims.

„Neseniai sužinojome apie biologijos mokslų daktaro Sergiejaus Kovaliovo areštą dėl LKB Kronikos. Mes, Lietuvos katalikai, meldžiame Dievą šiam mokslininkui fizinės ir dvasinės stiprybės. Šiandien pasauliui gyvybiniai reikia meilės. Jėzus Kristus yra pasakęs: „Nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti" (Jn. 15,13). Mes tikime, kad S. Kovaliovo ir kitų aukos neveltui.

Mes lenkiame galvą prieš akademiką Andriejų Sacharovą, kovotoją už žmogaus teises Tarybų Sąjungoje, o jo asmenyje — prieš visus geros valios rusų intelektualus. Jie savo drąsa ir auka privertė mus, Lietuvos katalikus, naujai pažvelgti į rusų tautą. Jų auka reikalinga visiems ujamiems tarybiniams žmonėms, ji reikalinga ir Lietuvos katalikams.

Mes širdingai dėkojame didžiajam rusų rašytojui Aleksandrui Solženycinui už šiltus žodžius lietuviams ir už Lietuvos reikalų gynimą. Tūkstančiai lietuvių, ypač buvusių Gulago salyno piliečių, meldžia Aukščiausiąjį Jam palaimos.

Baudžiamoji byla Nr. 345 pradėta 1972 liepos 5, turint tikslą pakirsti „antitarybinę LKB Kronikos veiklą".

***

Dar nepasibaigus P. Plumpos, V. Jaugelio, P. Petronio ir J. Stašaičio teismo procesui, saugumiečiai pradėjo naują LKB Kronikos medžioklę. Lietuvos Saugumo komiteto iniciatyva. 1974 gruodžio 23 buvo padaryta daug kratų Lietuvoje ir Maskvoje.

***

1974 gruodžio 23 rytą apie 7:30 vai. į Balio Gajausko butą, esantį Kaune, Spynų g. 3 - 8 įsiveržė saugumiečiai ir darbavosi visą dieną. B. Gajauskas jau yra išbuvęs lageriuose 25-erius metus. Jo motina, vos pamačiusi saugumiečius, apalpo ir buvo nugabenta į ligoninę. Kratos metu, be religinės literatūros, paimta 135 lietuvių politkalinių sąrašas ir pinigai. Saugumiečių nuomone, pas B. Gajauską rasti pinigai yra skirti politkaliniams remti. Po kratos B. Gajauskas buvo nuvežtas į Vilnių ir Saugumo komitete tardytas 3 dienas.

1974 gruodžio 23 pas maskvietį Sergiejų Kovaliovą anksti rytą buvo pradėta krata, užtrukusi 12 vai. Krata buvo daroma Lietuvos saugumo pavedimu, sąryšyje su byla Nr. 345. Kratos metu buvo paimta: „Gulago salynas" (rusų kalba), „Einamųjų įvykių Kronikos" ir LKB Kronikos leidiniai, 135-ių Lietuvos politkalinių sąrašas, pareiškimai, laiškai, užrašų knygutės ir kt.

Po kratos S. Kovaliovas ir jo žmona buvo tardomi. S. Kovaliovas atsisakė dalyvauti tardymuose, liečiančiuose informacijos platinimą, nes čia nesilaikoma įstatymų.

Gruodžio 26 tardytojas Trofimovas paskambino S. Kovaliovui telefonu ir paprašė dešimčiai minučių užsukti pas jį. Gruodžio 27 S. Kovaliovas nuvyko į Lubianką ir buvo suimtas. Tuojau po suėmimo lėktuvu nuskraidintas į Vilnių ir kalinamas Saugumo komiteto izoliatoriuje.

***

1974 gruodžio 23 Lietuvos saugumo pavedimu buvo padarytos kratos pas maskviečius:

Religijų reikalų tarybos įgaliotinis K. Tumėnas savo straipsnyje „.Sąžinės laisvė ir tarybiniai įstatymai" („Tiesa", 1974.XI.22) rašo:

„Tarybiniams įstatymams dėl religijų visiškai pritaria ir dauguma tikinčiųjų. Įstatymų laikosi didžioji dvasininkijos dalis. Tačiau dar pasitaiko tokių kulto tarnų arba tikinčiųjų, kurie laužo tarybinius įstatymus religijų klausimu, bando kiršinti tikinčiuosius. Vis daugiau dvasininkų atsiriboja nuo tokio plauko veikėjų ir savo laiškuose vyskupijų valdytojams smerkia jų veiklą. (Mūsų pabraukta. — Red.).

Kas yra tie dvasininkai ir kokiuose laiškuose jie smerkia kunigus, laužančius tarybinius įstatymus?

LKB Kronikos 12-me numeryje buvo įdėtas vienas anoniminis laiškas, nukreiptas prieš „reakcingus" kunigus ir LKB Kroniką. Netrukus visų vyskupijų valdytojai ir vyskupai gavo antrą anonimą, piktesnį už pirmąjį. Kaip į anonimą galima būtų nekreipti dėmesio, tačiau jis, išreikšdamas tarybinės valdžios pažiūras į LKB Kroniką, vertas dėmesio. Pateikiame jį kiek sutrumpintą su mažais komentarais.

LTSR Aukščiausiojo Teismo Pirmininkui 
Nuorašai: Vysk. Labukui 
Saugumo Komiteto Pirmininkui 
Kun. Juozo Zdebskio, 
Šlavantų bažnyčios klebono

P ar e i š k i m a s

1974 Petronio ir kt. teisme mano kalba, pasakyta 1971 lapkričio 11 teisme, buvo panaudota kaip vienas iš įrodymų, kad LKB Kronika pateikianti sufabrikuotus faktus, būtent, kad mano teisme buvusi pasakyta visai ne tokia kalba.

1972 balandžio 29 grupei kunigų ir valdžios pareigūnų buvo pademonstruotas magnetofono įrašas iš mano teismo, kaip įrodymas, kad teisme buvo pasakyta ne ta kalba, kokia paduodama LKB Kronikos 1-jame numeryje. Be to, viešai, viso minėto susirinkimo akivaizdoje buvo kaltinamas kun. S. Tamkevičius, esą, jis sufabrikavęs mano kalbą ir dar perdavęs į užsienį.

Į šiuos faktus štai ką turiu paaiškinti: LKB Kronika Nr. 1 tiksliai perdavė mano kalbą tokią, kokia ji buvo parašyta raštu, ruošiantis teismui. Buvo padaryta tik viena klaida: cituojant Bažnytinės teisės Kodeksą, praleista skaičius „3". Išėjo ne kanonai „1329, 1330", o „129, 130".

Vilnius.1974 gegužės 16 Vilniaus Konservatorijos vyr. dėstytojas Aloyzas Jurgutis, keliaudamas po Europą, nelegaliai perėjo Jugoslavijos - Italijos sieną. Šiuo metu gyvena JAV.

1974 rugsėjo antroje pusėje Lietuvos KP CK agitacijos ir propagandos skyriaus vedėjo pavaduotoja Lamachina paskambino „Žinijos" pirmininkui JT. Nekrošiui ir pareikalavo atleisti M. Jurgutienę iš darbo. Rugsėjo 22 Jurgutienei reikėjo apleisti darbovietę.

Jurgutienė keletą kartų buvo saugumo tardoma. Saugumiečiai reikalavo, kad Jurgutienė paveiktų savo vyrą ir šis nedalyvautų lietuvių emigrantų veikloje. Už tai pažadėjo ją su dukra Daina išleisti į užsienį.

Jurgučio dukra Daina taip pat buvo du kartus tardyta.

Aloyzo Jurgučio bylą Saugumo komitete veda papulkininkis Baltinis ir majoras Kovaliovas. Saugumiečiai stengiasi Jurgutį apšmeižti Vilniaus inteligentijos akyse, pavaizduodami jį kaip amoralų žmogų.

Krakės
Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui
kun. Juozo Vaicekausko,
gyv. Pajieslio kaime, Kėdainių raj.
P a r e i š k i m a s

Kėdainių raj. Krakių vidurinėje mokykloje yra persekiojami ir diskriminuojami vaikai, kurie lanko Pajieslio bažnyčią. Tikintys vaikai visaip išjuokiami, bauginami; jiems net grasinama, kad bus pašalinti iš mokyklos. Neseniai moksleivės: Palmyra Rybelytė, Zita Šilkaitytė, Albina Miniotaitė ir kitos už bažnyčios lankymą buvo nubaustos — į pažymių knygutę įrašyta, kad jų elgesys nepatenkinamas. Moksleivei Lionei Burdaitei pareikštas griežtas įspėjimas. Kaip yra įbauginti tikintys vaikai Krakių mokykloje — kalba kad ir toks faktas. Nors Krakių miestelyje yra bažnyčia, vaikai dėl persekiojimų į ją negali nueiti. Aštuonis kilometrus jie ateina pėsčiomis į Pajieslio bažnyčią, kad galėtų atlikti išpažintį. Patys vaikai verkdami pasakoja man, kaip jie yra išjuokiami ir persekiojami dėl savo religinių įsitikinimų.

Krakių mokyklos direktorė priekaištavo mergaitėms, kad jos, eidamos į bažnyčią, teršiančios mokyklos garbę. Praėjusiais metais du buvę Krakių mokyklos moksleiviai plėšikavo, apiplėšė ir Pajieslio bažnyčią. Jie tikrai suteršė mokyklos garbę. Galima suprasti dorų, sąžiningų mergaičių ir jų tėvų skausmą, kai jos palyginamos su vagimis ir plėšikais.

Pokario metais valdžios organai vertė Lietuvos kunigus pasirašyti po šiuo komunistų sukurtu dokumentu:

„Mes ryžtingai smerkiame ir protestuojame!

Romos popiežius Pijus XII išleido dekretą, kurį 1949 liepos 13 paskelbė taip vadinama Vatikano „Šv. Kanceliarijos Kongregacija", apie atskyrimą visų katalikų - komunistų ir jiems prijaučiančių nuo Katalikų Bažnyčios. Dekretas draudžia katalikus įstoti į kompartiją, arba remti ją, draudžia leisti, platinti ir skaityti komunistines knygas, laikraščius, žurnalus, o taip pat rašyti juose; dekretas paliepia įtartiems anksčiau išvardintuose veiksmuose katalikams neteikti Komunijos ir kitų sakramentų.

Panašaus viduramžių dekreto, kurį labai ryžtingai smerkia platūs katalikų sluoksniai, pasirodymas liudija apie Katalikų Bažnyčios vadovybės susirūpinimą, kilusį dėl milijonų katalikų pasitraukimo nuo reakcijos kurso, kurį su tokia aistra skelbia Vatikanas. Jie atsisako nuo reakcinės Vatikano politikos, nuo agresyvinių imperialistinių planų rėmimo politikos. Dirbantieji katalikai visame pasaulyje vis tvirčiau ir tvirčiau kelia savo balsą už taiką, prieš karą; tuo ir aiškinamas jų pritarimas ir parama progresyvioms organizacijoms, kurios stoja už taiką ir tautų gerbūvį, ir pirma viso ko darbininkų ir komunistų partijoms, žygiuojančioms kovos už taiką ir demokratiją avangarde.

Vatikanas mano grasinimais ir represijomis sutvirtinti savo menkėjančią įtaką tikinčiųjų masėse.

Popiežius Pijus XII savo dekretu paskelbė prakeikimą maždaug V3 žmonijos. Pagal tikrąją Vatikano potvarkio esmę — nuo Katalikų Bažnyčios tektų atskirti 70 milijonų profesinių sąjungų narių, o taip pat 600 milijonų žmonių, kurių delegatai dalyvavo kartu su komunistais pasauliniame taikos šalininkų kongrese. Be to, popiežius baugina prakeikimu kiekvienam piliečiui bet kokios šalies, kurios valdžioje yra ir komunistai, už šios vyriausybės įsakymų vykdymą.