Šiupyliai
Lietuvos TSR Prokurorui 
Kun. Antano Yliaus, 
Šiupylių klebono 
P a r e i š k i m a s

1945 buvau teistas pagal 58 str. la ir 10 dalis. Jokio teroristinio ar kriminalinio nusikaltimo teismas neįrodė. Gavau 10 metų už tai, kad organizuotai stengiausi Lietuvą padaryti laisvą, demokratinę, lietuvišką ir nepriklausomą. Bausmę atlikau visą. 1956 grįžau Lietuvon. Jau 18-ti metai gyvenu tėvynėje.

Antireliginė propaganda kaltina mane visai kitais nusikaltimais, kurių aš nepadariau ir net negalvoju padaryti. Vokiečių okupacijos metais globojau žydus, rizikuodamas savo gyvybe. Negi, pasitraukus vokiečiams, aš žudysiu savo brolius? Tai gryna nesąmonė. Nuo manęs ar per mane, ačiū Dievui, niekas nenukentėjo. Jei kareivis padaro nusikaltimą, baudžiamas ne kariuomenės vadas, o nusikaltęs kareivis. Propaganda mano atžvilgiu daro visai priešingai.

Antireliginė propaganda sukombinavo perdėm mane šmeižiantį kino filmą „Kryžiaus šešėlyje". Ten pavaizduotas Skardupių bažnyčios rūsys su daugybe ginklų ir vadinamų banditų. Skardupių bažnyčią aš pats stačiau. Po grindimis ten nėra jokio rūsio. Kai kas filme šaukia, kad aš atimdavau iš motinų vaikus ir juos žudžiau. 1961 Ariogalos girinkijos Brisėnų eiguvoje mane filmavo kertantį per mišką aukštai įtampai trasą. Aš ten genėjau medį ir dainavau „Augo girioj ąžuolėlis". Filme gi pavaizduotas kertantis žmonėms galvas. Ar tai ne šlykščiausias tikrovės iškraipymas?

Vilniaus ateistiniame muziejuje vienas stendas taip sutvarkytas, tarsi aš būčiau tikras žmogžudys. Tokią išvadą ir padarė Danguolė Repšienė „Tiesoje" 1974.1.12. Laikraščiuose ir brošiūrose nuolat man primetama tai, ko aš niekada nė nesvajojau daryti. Visur nutylima, ką bandžiau, bet nespėjau padaryti.

Prieš kiek laiko antspaudas buvo man priskirtas (Antspaudas, skirtas komunisto odoje išdeginti penkiakampę — Red.). Dabar jau primestas kun. Lelešiui. Komunistai gerai žino, kas ano antspaudo autorius. Kodėl jam negrasino? Mat jis agronomas — neefektinga.

Ilgai tylėjau — maniau nusibos mane šmeižti. Bet mano tylą jie padarė kalte, kad pagal principą „ad uno disce omnes", galėtų kaltinti visus kunigus. Dabar matau, kad gana tylėti.

Toks šmeižikiškas kunigo diskreditavimas yra sąmoninga ir atvira kova prieš religiją. Tokie kovos metodai kovojantiems garbės nedaro. Kovotina garbingais ginklais, o ne melu ir šmeižtu klaidinti visuomenę.

Prašau D. G. Prokurorą įsakyti išimti iš apyvartos aną filmą, pertvarkyti minėtą stendą, sudrausti propagandą, kad akiplėšiškai neiškraipytų tikrovės.

Šiupyliai, 1974.II.2. Kun. Antanas Ylius
(Pareiškimas sutrumpintas — Red.)
***