1975 vasario 28 majoras Istominas A. A. tardė Vilniuje Sergiejaus Kovaliovo žmoną L. Boicovą, kuri buvo atvežusi savo vyrui siuntą. S. Kovaliovas šiuo metu yra kalinamas Vilniaus saugumo izoliatoriuje.

***

1975 kovo 28 d. majoras Istominas tardė Vilniaus saugume A. Lavutą, atvežusį S. Kovaliovui siuntą. A. Lavutas atsisakė dalyvauti tardyme, nes, jo žodžiais tariant, toks tardymas kliudąs laisvam informacijos platinimui. Istominas paklausė Lavutą, ar jau išėjęs „Einamųjų įvykių kronikos" 34-sis numeris ir paaiškino, kad S. Kovaliovas už 34-jį numerį nebus kaltinamas, o už 33-jį bus.

***

1975 kovo 4 buvo tardomi Balys Gajauskas, Birutė Pašilienė ir Algis Petruševičius.

B. Gajauskas buvo klausinėjamas apie rastą pas jį kalinių sąrašą. Šis paaiškino, kad pažįstąs daugelį lietuvių politkalinių, nes pats neseniai sugrįžo, iškalėjęs 25-rius metus. „Aš gerai žinau jų kentėjimus, — kalbėjo Gajauskas, — ir laikau savo pareiga padėti, kai jie sugrįš. Kad ko nors neužmirščiau, pasidariau sąrašą." Į tardytojo klausimą, kodėl Gajauskas vertęs į lietuvių kalbą „Gulago salyną", šis atsakė manąs, jog ši knyga kada nors Tarybų Sąjungoje bus išleista, o jo vertimas pravers. (Kratos metu pas B. Gajauską buvo paimta 50 puslapių „Gulago salyno" vertimo juodkrančių.)

Birutė Pašilienė vėl buvo klausinėjama, kaip pas ją pateko „Gulago salynas" ir kur susipažinusi su S. Kovaliovo žmona L. Boicova. Pašilienė sakėsi susipažinusi su Boicova Vilniaus geležinkelio stotyje, o anksčiau su ja nebuvusi pažįstama.

***

1975 kovo 28 Vilniaus saugume buvo tardomi B. Gajauskas ir A. Žilinskas.

***

Saugumas nenuleidžia akių nuo Lietuvos kraštotyrininkų. 1975 m. pradžioje į saugumą buvo iškviestas dailininkų sąjungos pirmininkas Stauskas, nors dailininkų sąjungos patalpose šiuo metu susirenka liaudies dainos mylėtojai.

Saugumas tardė dalininkę Didelytę, bibliotekininkę Kilikevičiūtę ir Stankevičiūtę.

Darbovietėje buvo renkamos žinios apie viešoje miesto bibliotekoje dirbančią Juškaitę ir kardiologijos instituto darbuotojus — Veteikį ir Adomonį. Saugumiečiai teiravosi, kokiomis nuotaikomis gyvena kraštotyrininkai po Šarūno Žukausko bylos ir kokie kraštotyrininkų ryšiai su Katalikų Bažnyčia. Kai kuriems kraštotyrininkams buvo pasiūlyta bendradarbiauti su saugumo organais.

Balandžio pradžioje iš Permės srities į Vilniaus saugumą atvežtas Šarūnas Žukauskas.