1975 kovo 11-17 dienomis LTSR Aukščiausias teismas nagrinėjo Juozo Gražio baudžiamąją bylą. Teisėjas — Jankauskas, prokuroras — Bakučionis, gynėjas — Kudaba.

Nors teismo posėdis nebuvo uždaras, bet į teismo salę niekas iš pašalinių žmonių patekti negalėjo. Teisme taip pat niekas nedalyvavo iš J. Gražio artimųjų. Į teismą liudininkais buvo pakviesti šie asmenys: Povilas Petronis, Jonas Stašaitis, Kazėnaitė, Martinaitienė, Žemaitienė. ir Semaška-Semaškevičius.

J. Gražys buvo kaltinamas už „LKB Kronikos" brošiūravimą ir bendradarbiavimą, žinias renkant „Kronikai". J. Gražys įrišęs po keletą egzempliorių pirmųjų „LKB Kronikos" numerių ir apie 20 egz. — 7-jo numerio. Jis taip pat padauginęs rašomąja mašinėle keletą brošiūrų: „Tarp dviejų įstatymų", „Vyskupas Matulionis", „Lietuviško charakterio problemos", „S. Kudirkos teismo procesas", „Lietuva laimėjimų keliu", „Nacionalinių pajamų paskirstymas" (išvertė iš rusų kalbos ir išplatino), „Tau, Lietuva" (padarė santrauką).


Teismo metu J. Gražys atsisakė pasakyti, iš kur gavo ir kam atidavė aukščiau minėtus leidinius. Jam buvo pritaikytas LTSR BK 68 str. I-ji dalis — antitarybinė agitacija ir propaganda, norint susilpninti Tarybų valdžią. Prokuroras pasiūlė šešerius metus griežto režimo, o teismas paskyrė tik trejus metus bendrojo režimo. Teismas nutarė konfiskuoti Gražio rašomąją mašinėlę, sunaikinti kratos metu pas Gražį rastus tris aukštos įtampos blokus elektrografiniam dauginimo aparatui „Era", o pinigus grąžinti. Teismo salėje nuolat buvo matyti saugumo kapitonas Markevičius ir kiti saugumiečiai.

J. Gražys nuteistas trečią kartą. Pirmuosius du kartus taip pat buvo teisiamas už „politiką". Antrojo kalinimo metu J. Gražys gavo nepagydomą žarnyno ligą.

***