Vilnius. Prieš ketverius metus Vilniaus respublikiniuose profsąjungų kultūros rūmuose (S. Daukanto g. 5) susikūrė liaudies dainų klubas. Jo nariais buvo tiek jaunimas, tiek ir pagyvenę žmonės — inžinieriai, dailininkai, mokytojai, studentai. Visus juos jungė bendra idėja — išsaugoti ir puoselėti gražiąsias lietuvių liaudies tradicijas. Per savo gyvavimo laiką klubas paruošė ne mažiau šimto renginių: vakaronių,koncertų, paskaitų, ekspedicijų, išvykų. Ne kartą apie klubo veiklą šiltai atsiliepė „Literatūra ir menas" ir kiti laikraščiai.

1975 rugsėjo 11 klubo nariai rinkosi pirmajam poatostoginiam užsiėmimui. Čia jų laukė nemaloni staigmena — rūmų direktoriaus pavaduotojo įsakymu klubo durys buvo užrakintos. Dainininkai ėmė repetuoti rūmų vestibiulyje, tačiau administracija pareikalvo repeticiją nutraukti.

Liaudies dainų klubo trukdymą Profsąjungų kultūros rūmų vadovybė aiškina tuo, kad klubas esąs „nelegalus", nes veikia be patvirtinintų įstatų ir neturi darbo plano.

Iš tikrųjų nuostatai buvo parašyti ir pateikti Rūmams prieš metus laiko, bet kažkieno nurodymu jie „dingo".

Klubo veikla buvo trukdoma ir anksčiau. Savickui apsilankius Valstybiniame saugume, kurį laiką klubas buvo priverstas sustabdyti savo veiklą.

Ne kartą klubui buvo prikišama, kad jis suruošė koncertus „net" Šiluvoje ir Vilniaus priemiestyje — Jeruzalėje.

Atrodo, kad liaudies dainų klubo laukia toks likimas, koks ištiko kraštotyrininkų ir diskusijų klubus Lietuvoje. Tarybinės valdžios ranka nori ištrinti visą Lietuvos praeitį.

***

 Vilnius. 1975 rugsėjo 22 Operos teatre įvyko Čiurlionio gimimo 100-jų metinių minėjimas, tačiau bilietus platino tik Lietuvos KP CK institutas.

***

 1975 spalio 1 Valstybinio saugumo pareigūnai klausinėjo „Dailės" kombinato darbuotoją Leoną Šulcą, ar kalbama darbovietėje antirusiškomis temomis, ar patenkintas gyvenimo lygiu, ką turįs iš senosios lietuvių literatūros?

***

 Nuo 1974 m. visose Lietuvos aukštosiose mokyklose net laborantų priėmimą į darbą turi sankcionuoti Valstybinis saugumas.

***

 1975 birželio 26 į Valstybinio saugumo komitetą buvo pakviesta Gema Bagdonavičiūtė. Tardytojas Rimkus domėjosi, kas organizavo Rasos šventę Kernavėje.

 Nepaisant nuolatinių saugumiečių represijų prieš šios šventės dalyvius ir persekiojimų, šventė kasmet į Kernavę sutraukia nemaža jaunimo.

***

 Panevėžys. 1975 m. pavasarį ir birželio gale į Panevėžio Valstybinio saugumo komitetą buvo iškviestas Petras Dūda, dirbantis „Ekrano" gamykloje. Saugumiečiai klausinėjo apie žygio „Daukanto taku" organizavimą ir apie Rasos šventę ant Bakainių piliakalnio.

 Prieš tai gamyklos administracija atėmė iš Dūdos foto reikmenis, nes jis buvo vienas pagrindimų minėto žygio fotografų.

 Žygis „Daukanto taku", skirtas Daukanto kelionės iš Lenkimų į Vilniaus universitetą jubiliejui, apima kelią nuo Lenkimų iki Vilniaus pro Žemaičių Klavariją ir Šiluvą. Gal būt, todėl šis žygis iš karto atkreipė Panevėžio partijos komiteto dėmesį. Iš pradžių buvo uždrausta kviesti turistus iš kitų Lietuvos miestų, nes į kiekvieną šio žygio etapą susirinkdavo beveik po šimtą žmonių. Vėliau buvo visiškai uždrausta dalyvauti šiame žygyje.

***

 1975 birželio 14 -15 dienomis Šiluvoje turėjo vykti penktosios tradicinės Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio orientacinio sporto varžybos. Panevėžio sportininkai kreipėsi į Ekskursijų biurą, prašydami išskirti autobusą važiuoti Šiluvon. Ekskursijų biuras atsakė, kad autobusą į Šiluvą biuras gali skirti tik esant partijos CK leidimui. Tada sportininkai kreipėsi į Respublikinę turizmo valdybą Vilniuje, prašydami išspręsti nuvykimo į Šiluvą klausimą. Minėtos valdybos viršininkas Litvinas liepė pakeisti varžybų vietą.