1975 rugsėjo 24 mirė Skardupių klebonas kun. Vincentas Gelgota. Kadaise jis buvo nuteistas kaip „ypatingas nusikaltėlis", o, atlikęs bausmę, buvo reabilituotas. Vis dėlto, tarybinė spauda jį nesiliovė šmeižusi.

1967 m. „Minties" leidykla Vilniuje išleido Vytauto Dėno brošiūrą „Ir mirdami kovojo". Apybraižoje „Juzelė atėjo" aprašoma, kaip kun. V. Gelgota nužudė Žvirgždaičių valsčiaus (Šakių raj.) tarybinę darbuotoją Juzelę:

„Juoda barzdota kaukė prisikiša arti arti. Neapykanta degančios akys, kažkur matytos akys. Ranka su naganu kyla aukštyn, taiko į krūtinę.

— Būkite prakeiti, šliužai jūs! Sutraiškys jus liaudies ranka, lyg siurbėles sutraiškys...

— Prakeikti? . . Sakai, prakeikti? .. Ho-ho-ho! Prakeikiu kol kas tiktai aš. Tiktai aš, — švokščia balsas ir kairė ranka pakylėjo kaukę. — Ar supratai?

— Suprantu. Kunigas... Gel-go-ta.

Trinktelia šūvis, antras ir trečias paleidžiamas į auką, jau susmukusią viduraslyje..."


Žemiau pateikiame keletą dokumentų iš kun. V. Gelgotos archyvo:

 Vilniaus valstybinės spaustuvės „Vaizdas" direktoriui

 Kapsuko raj., Meškučių apyl., 

 Skardupiai, kun. Vinco Gelgotos
 P a r e i š k i m a s

Jūsų spaustuvė 1967 m. išleido kokio tai Vytauto Dėno redaguotą leidinį „Ir mirdami kovojo" (Leidinio Nr. 9707), kuriame apie mane rašo skaudžią netiesą. Todėl aš visu griežtumu protestuoju ir reikalauju visa tai skubiai atšaukti, nes kitaip būsiu priverstas kreiptis į teismą... 69 psl. mane aprašo kaip žmogžudį.

Tai šmeižtas. Ar galima taip skaudžiai šmeižti? Todėl negaliu tylėti ir reikalauju atšaukti.

Visi Dėno aprašyti kaltinimai jau 1948 m. Aukščiausiojo teismo buvo atmesti.

Pagaliau ir kiti kaltinimai, man einant kapeliono pareigas Alytuje, 1967 m. lapkričio 24 Aukščiausiojo teismo buvo panaikinti ir aš esu reabilituotas.

Todėl prašau man nurodyti autoriaus adresą, kad galėčiau su juo susitarti, kaip tą reikalą sutvarkyti. Negavęs atsakymo laike trijų savaičių, būsiu priverstas kreiptis į teismą.

Skardupiai, 1968.V.4.

Su pagarba kun. V. Gelgota

***

Leidyklos „Mintis" atsakymas:

„Pranešame, kad drg. Vyt. Dėnas gyvena Vilniuje, Kosciuškos 36 - 3.

 Redakcijos vedėja." (parašas neįskaitomas)

***

Vilniuje, Kosciuškos 36-3.

Drg. Vyt. Dėnui,

Jūsų redaguotame spausdinyje „Ir mirdami kovojo", apybraižoje „Juzelė atėjo" esu labai skaudžiai ir neteisigai aprašytas. Tikrai manau, kad tai padarėte neištyrę, kaip iš tikrųjų viskas buvo. Pagalvokite apie save: jeigu jus kas nors aprašytų taip neteisingai ir skaudžiai, ar tylėtumėte, ir ar nereikalautuėmte, kad tai būtų atitaisyta?

(Kun. Gelgota išvardina neteisngus kaltinimus — Red.)

Todėl aš manau, kad jūs suprasite mane ir visa tai taikiai sutvarkysite. Geriausiai būtų, kad jūs tai viešai spaudoje atšauktumėte.

Negavęs iš jūsų atsakymo iki 1968.VII.1, aš būsiu priverstas kreiptis į teismą.

Skardupiai, 1968.V.30.

 Su pagarba kun. V. Gelgota

***

Gerb. V. Gelgota,

Siunčiu jums du atšaukimo egzempliorius, kad galėtumėte vieną pristatyti kurijai. Atšaukimą atspausdinti „Komjaunimo tiesoje" negalėjau, nes redakcija nepriėmė. Tikiuosi, kad Kapsuko raj. laikraščio „Naujas kelias" redakcija patalpins atšaukimą ir skriauda jums nors dalinai bus atitaisyta. Daugiau padaryti, deja, aš negaliu, nors ir norėčiau.

Apie jus man pasakojo Žvirgždaičiuose tuoj po karo... Dabar, papildomai ištyrus klausimą, paaiškėjo, jog jūs suimtojo Gniazevičiaus byloje nieku dėtas, o buvote apkaltintas visai melagingai. Už įvykusią klaidą aš nuoširdžiai dar kartą jus atsiprašau.

Linkiu geros sveikatos jūsų darbe pagal jūsų įsitikinimus. Nors mes esame diametraliai priešingų pasaulėžiūrų, bet tai neleidžia man kalbėti apie jus netiesos.
1968.VI.25. Su pagarba Vyt. Dėnas

***

Drg. Vyt. Dėnui,

... „Naujame kelyje" atšaukimo nesulaukiau... Tada reikėtų atšaukimą patalpinti Šakių rajoniniame laikraštyje, nes tenai įvyko klaida, tenai buvau aprašytas ir tenai daug kas žino, kaip viskas įvyko.

Nenoriu jums keršyti, nes suklysti tenka visiems, bet yra gera, kad klaida atitaisoma.
1968.VIII.28.Su pagarba kun. Gelgota

***

Gerb. V. Gelgota,

Deja, mano pastangos nors iš dalies ištaisyti skriaudą, kurią jums padariau, nedavė vaisių. Nei Kapsuko, nei Šakių rajoniniai laikraščiai nepriėmė spausdinti mano pasiųsto laiško. Kapsuko rajoninis laikraštis net neatsakė į mano laišką...

Respublikinė spauda mano paaiškinimo nenori nė girdėti. Tai taip moku aš už savo neatidumą, o apie jus aš nebeturiu ir žodžių, nes gerai žinau iš savo patirties, ką reiškia moralinė skriauda. Labai labai atsiprašau už suteiktą širdgėlą.
1968.XII.29. Vyt. Dėnas

***