Laiškas kardinolams J.E.A. Samore ir J.E.J. Slipij

Laiškas airiams

Vilniaus arkivyskupijos kunigų pareiškimas

Įgaliotinis K. Tumėnas atsako į priekaištus

Kun. K. Garucko pareiškimas

VI. Lapienio laiškas Generaliniam Sekretoriui L. Brežnevui

Simno tikinčiųjų kreipimasis

Kun. J. Zdebskio gynimas

Stasės Lukšaitės nužudymas

NIJOLĖ SADŪNAITĖ LAGERYJE

Žinios iš vyskupijų

Tarybinėje mokykloje


1976.VI.13.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA NR. 23

Perskaitęs duok kitam! Eina nuo 1972 metų.