1977 m. balandžio 26 d. „Tiesoje" buvo atspausdintas platus Sidabravo klebono kun. Vytauto Starkaus straipsnis „Kodėl iš klystkelių pasukau", kuriame bandoma skaitytoją įtikinti, kad svarbiausia kun.' V. Starkaus „praregėjimo" priežastis—Vatikano radijo šmeižtai tarybų valdžios adresu. Kaip pavyzdį kun. V. Starkus nurodo faktą, kad Vatikano radijas apkaltino tarybinius autoinspektorius, atėmusius blaiviam kun. J. Zdebskiui vairuotojo pažymėjimą. Straipsnyje autorius V. Starkus tvirtina, kad su kun. J. Zdebskiu yra bendravęs ir žinąs, kad šis mėgstąs išgerti.

Kun. V. Starkus rašo, jog besimokydamas Kunigų seminarijoje įsitikino, kad tarybinė santvarka gerbia tikinčiųjų teises.

Perskaitęs straipsnį, kiekvienas kritiškesnis skaitytojas supranta, kad jis yra parašytas KGB, naudojantis kun. V. Starkaus ranka.

Kun. V. Starkus panevėžiečiams kunigams štai ką yra papasakojęs. Stodamas į Kunigų seminariją, buvo verbuojamas dirbti KGB agentu. Saugumiečiai sutiko leisti mokytis seminarijoje su sąlyga, kad po kelių kunigavimo metų mesiąs kunigystę. Kun. V. Starkus su šiuo reikalavimu sutikęs, galvodamas, kad po kunigystės šventimų kaip nors išsisuksiąs iš KGB pinklių.

Čia ir buvo kun. V. Starkaus tragedijos pradžia. Morališkai palūžęs, jis nepajėgė būti geru klieriku, ir seminarijos vadovybė norėjo jį pašalinti, tačiau, kai kurių kunigų užtartas, seminariją baigė.

Kun. V. Starkus pasakojo, kaip saugumiečiai jį buvo nusivežę naktį į mišką prie Skaistkalnės (Latvijos TSR) ir grasino sušaudysią, jei jis neįvykdysiąs savo pažado.

Kun. J. Zdebskis liudija, kad su kun. V. Starkumi niekada nebendravęs, ir straipsnyje įdėta žinutė apie kun. J. Zdebskio elgesį yra atviras melas.

Lietuvos kunigai yra tos nuomonės, kad vyskupijų kurijos turėtų rimčiau žiūrėti į morališkai puolusių kunigų elgesį ir neleisti jiems griauti tai, ką uolūs kunigai per dideles aukas pastato. Taip pat Kunigų seminarija turėtų neišleisti į Kristaus vynuogyną tokių kunigų, kurie aiškiai šiam darbui netinka.