1. „RŪPINTOJĖLIS". Gegužės mėn. išėjo 5-sis numeris. Straipsnyje „Vasario 16 aktas" rašoma: „Po Vasario 16 prasidėjęs Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpis yra šviesiausias periodas lietuvių tautos istorijoje. Jo neužtemdys niekas, —nei bandymai jį išbraukti iš Lietuvos istorijos, nei svetimiems dievams tarnaujančių pastangos jį pažeminti ir suniekinti . . ." Straipsnio autorius būkštauja, kad šiuo metu okupuotoje Lietuvoje smarkiai pakirsta lietuvių moralė ir tai veda tautą į pražūtį." . . . tautos moralės puolimo sulaikymas ir pakėlimas . . .— gyvybinės reikšmės klausimas, sprendžiąs tautai gyventi ar žūti". Straipsnyje pabrėžiama, kad svarbiausias moralės ramstis yra religija".

K. Aušrys straipsnyje „Kur blogybių šaknys" pasakoja apie liūdnus moralinio žlugimo faktus. 1940 m. kiekvienam Lietuvos gyventojui teko 0,8 1 degtinės, o dabar net po 17 litrų . . . alkoholikų dispanserizuota apie 22.000. Lietuvos psichiatrų nuomone, dispanserizuota tik trečdalis alkoholikų. Prieš 1940 m. Lietuvoje įvykdavo nuo 107 iki 250 žmogžudysčių; dabar Tarybų Lietuvoje kasmet nužudoma 4-5 tūkstančiai žmonių. Nusikalstamumas jaunimo tarpe pastoviai auga. Iki tarybinių metų abortų Lietuvoje per metus būdavo apie 15.000, o dabar maždaug 60.000. Kasmet išsiskiria 9-10.000 šeimų, perpildyti kalėjimai, venerikų ligoninės. „Besaikis girtavimas rodo, kad žmogus tarybinėje santvarkoje pergyvena sunkią dvasinę krizę". Autorius siūlo atsigręžti į religiją ir visomis jėgomis kovoti su alkoholizmu, kad išgelbėtume savo Tėvynę.

Nuo 5-jo numerio jaučiamas žymiai didesnis leidinio straipsnių aktualumas. Skaitytojai už tai tikrai liks dėkingi „Rūpintojėlio" leidėjams.

2. „TIESOS KELIAS". Balandžio pabaigoje išėjo „Tiesos kelio" 8-sis numeris pašvęstas daugiausia vaikų katekizacijai.

3. „DIEVAS IR TĖVYNĖ". 7-me numeryje nemaža svarių straipsnių, parodančių, jog Lietuvos visų nelaimių priežastis—ateistinis marksizmas. Nemaža skaudžių, bet teisingų žodžių yra pasakyta Lietuvos vyskupų adresu.

4. „AUŠRELĖ". 1978 m. vasario 16 d. išėjo 1-sis „Aušrelės" numeris. Pirmame puslapyje dedikacija: „Skiriame saugumo užsmaugtam „Laisvės Šaukiui". Straipsniai tautinio pobūdžio, aktualūs, kviečią suvienytomis jėgomis kovoti prieš bendrą tautos priešą.

„LKB Kronika" linki „Aušrelės" leidėjams, Dievui laiminant, ilgų ir vaisingų gyvavimo metų, budinant tautinę ir religinę lietuvio sąmonę.

5. „AUŠRA". 1978 m. balandžio pradžioje pasirodė 10-sis „Aušros" numeris.

ATITAISOME!

„LKB Kronikos" redakcija gavo iš savo skaitytojų laišką, kuriame rašoma: „28-me „LKB Kronikos" numeryje yra atspausdintas straipsnis „Lietuvos ir Tarybų Sąjungos religinio gyvenimo problemos". Jame išsamiai nušviestas sunkus Katalikų Bažnyčios kryžiaus kelias Tarybų Sąjungos valdomuose kraštuose. Straipsnyje daug šviesių, dvasią keliančių, optimistinių minčių, parodančių Katalikų Bažnyčios veiklos metodus ir sunkiausiomis sąlygomis. Tačiau sakinys: „Naujai paskirti vyskupai šiuo metu kiek gali rūpinasi pastoracija" neatitinka tikrovės. Gerbiu vyskupus ir noriu apie juos tik šviesiai kalbėti, bet kai kurie man gerai žinomi istoriniai faktai, ateistų atsiliepimai apie jų vyskupišką veiklą ir jų pačių pasisakymai tarybinėje ir užsienio spaudoje neleidžia mano sąžinei sutikti su mintimi, išreikštai minėtame „LKB Kronikos" sakinyje.

„LKB Kronikos" redakcija pripažįsta, kad ši pastaba pakankamai motyvuota.

***

 

LIETUVI, NEPAMIRŠK!

P. Plumpa, N. Sadūnaitė, S. Kovaliovas, C. Pranskūnaitė, V. Lapienis, B. Gajauskas, V. Petkus ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!