Telšiai. V-sios vid. mokyklos Xb kl. auklėtoja Rumbutienė neleido mokinių dalyvauti klasės draugo motinos laidotuvėse 1977.XI.21. Mokiniai nunešė vainikus tik ant kapų.

***

Šiauliai. 1978 m. balandžio 1 d. Šiaulių vid. mokyklos direktorius Snieškus išsikvietė IX kl. mokinės Dalios Judikavičiūtės tėvą ir bandė įtikinti, kad tikėjimas užkirsiąs Daliai kelią į aukštąją mokyklą. Direktoriaus nuomone, Dalia priklausanti kažkokiai „sektai" ir galinti „prisidirbti košės". Tėvui buvo priminta, kad dukra susidomėjo saugumo organai ir reikią jai išaiškinti, kad nepriklausytų jokioms „sektoms" ar bendruomenėms, kurios dažnai peržengia tarybinius įstatymus.

***

Šiauliai. 1977 m. spalio 18 d. Šiaulių VIII vid. mokyklos direktorė Jonaitienė pasikvietė į savo kabinetą XIb kl. mokinę Ireną Dapkutę.

—Kodėl nestoji į komjaunimą? Mama neleidžia?

—Ne. Pati nenoriu.

—Kodėl? Tu eini į bažnyčią? —Einu.

Mokinės „auklėjime" dalyvavo direktoriaus pavaduotojai—mokyt. Lukšienė ir mokyt. Martinaitis. Nusivylusi pokalbio rezultatais, direktorė su panieka tarė:

— Šešiolika metų dirbu, bet dar nebuvau sutikusi taip fanatiškai įsitikinusios mergaitės. Nesuprantu, kas per auklėjimas namuose.

Sužinojusi, kad Irena turinti broliuką, direktorė užklausė:

—Ar ir jį vedatės į bažnyčią? 

—Ne. Jis pats eina.

Tardymas direktorės kabinete užtruko visą valandą. Panašiai į direktorės kabinetą buvo kviečiami ir kiti vienuoliktokai nekomjaunuoliai. Kurie pasižadėjo stoti į komjaunimą, tuos paliko ramybėje.

Kiek vėliau buvo svarstomos vienuoliktokų charakteristikos. Apie Dapkutę taip parašė: „Mergaitė religinga, atkakliai, beveik fanatiškai gina savo įsitikinimus. Ji augo religingoje šeimoje, padėjo atlikinėti religines apeigas bažnyčioje, gal todėl jos nepaveikė nei mokytojų, nei draugų įtikinėjimai, nei mokykloje įgytos mokslinės žinios. Ji atkakli ir užsispyrusi, kai reikia apginti savo nuomonę bei įsitikinimus".

***

Šiauliai. Prieš 1977 m. Kalėdas Šiaulių VIII vid. mokykloje ateistų vadovė Grebeničenkaitė ruošė ateistinį vakarą Kūčių dienai. Ji vertė mokinius vaidinti davatkas ir pan. Ypatingai mokytoja tyčiojosi iš tų mokinių, kurie eina į bažnyčią. Mokinius gąsdino, kad neatėjusiems į ateistinį vakarą būsią rašomi dvejetai iš matematikos arba mažinamas elgesio pažymys.

***

Kretinga. Nuo 1977 m. spalio mėn. Kretingos II vid. mokyklos moksleiviai pradėjo patarnauti bažnyčioje Mišioms. Mokyklos vadovybė užsipuolė VIII kl. mokinį Saulių Katkų:

—Kodėl tarnauji Mišioms?

—Todėl, kad man patinka.

—Mes tave pašalinsim iš mokyklos.

—Stosiu į kitą.

—Ko gero sugalvosi stoti į Kunigų seminariją?

—Dar yra laiko pagalvoti, —nenusileido Saulius.

Netrukus klasės vadovė atėjo pas Sauliaus motiną ir prašė neleisti sūnaus patarnauti Mišioms. Motina nesutiko.

Direktorius Kercorius, komjaunimo sekretorė Aleksandravičiūtė ir klasės auklėtojas Raguckas bandė bauginimais išgauti sutikimą netarnauti Mišioms iš mokinių Eugenijaus Drungilos ir Antano Puškoriaus.

***

Kybartai. Lietuvių kalbos mokytoja Sukackienė liepė VIIa kl. mokiniams išmokti po ateistinį eilėraštį arba paskaityti ką nors ateistine tema. Dauguma mokinių nepasiruošė. Tuomet mokytoja pagąsdino, kad kitą kartą surašysianti dvejetus. Kelios mergaitės pasipriešino, tvirtindamos, jog esančios tikinčios ir prieš savo įsitikinimus ateistinių eilėraščių nedeklamuosiančios. Viena iš mergaičių atsinešė paskaityti B. Brazdžionio eilėraštį „Garbės himnas", bet mokytoja neleido, sakydama, jog čia esąs ne eilėraštis, bet religinė giesmė. Mokyt. Sukackienė vertė tikinčias mokines išmokti ką nors iš jos atneštų „Zuikių pasakų".

***

Kybartai. 1978 m. gegužės 5 d. Kybartų bažnyčioje buvo laidojamas vienas senelis. VIb kl. auklėtoja Strakauskaitė įsakė klasės mokiniams, padėjus vainikus bažnyčioje prie karsto, išeiti laukan. Tai eilinis Lietuvos ateistų fanatizmo reiškinys, šitaip elgtis mokytojai yra prievartaujami mokyklos vadovybės, o ši—rajono švietimo skyriaus.

***

Stebuliai (Lazdijų raj.). Aštuonmetėje mokykloje moksleiviai yra prievartaujami rašytis į pionierius ir komjaunimą. Priversti įsirašyti į pionierius, moksleiviai verčiami nešioti raudoną pionieriaus kaklaraištį. Ne kartą mokytojai išgirsta tokį atsakymą: „Geriau už 75 kap. nusipirksiu saldainių, negu pionieriaus kaklaraištį".

1978 m. balandžio 4 d. VII kl. moksleiviai buvo verčiami rašytis į komjaunimą. Visi mokiniai buvo palikti po pamokų ir po du kviečiami į mokytojų kambarį. Mokytoja Eugenija Smaidžiūnienė šitaip įrodinėjo komjaunimo naudą: „Kas įstos į komjaunimą, gaus gerą charakteristiką, kas neįstos—gaus „vilko" charakteristiką .. . Kurie įstos į komjaunimą, tie važiuos į Zarasus, o neįstojusieji liks namuose".

Mokytoja Smaidžiūnienė tikintiems vaikams duoda rašyti ateistinius rašinėlius, kas aiškiai diskriminuoja religingus moksleivius.

1977 m. gruodžio mėn. mokykloje buvo surengta ateistinė popietė, kurioje buvo deklamuojami eilėraščiai ir sekamos pasakos, išjuokiančios kunigus ir tikėjimą.

***

Leipalingis. Vid. mokyklos biologijos mokytojas Vytautas Česnulis—karščiausias ateizmo apaštalas. Savo pamokas jis dažnai paverčia ateizmo paskaitomis, išjuokiančiomis tikinčiuosius ir religiją. Vienas vienuoliktokas charakterizavo V. Česnulio propagandą, kaip „tipišką Lietuvos ateistams savo neišmintimi, cinizmu ir nenusimanymu religijos".

***

Užguostis (Prienų raj.). Per š.m. Velykas bažnyčioje buvo gausu ne tik suaugusių tikinčiųjų, bet ir moksleivių. Nuo pat pamaldų pradžios bažnyčioje buvo šnipų ir vietinės valdžios atstovų. Šie, atėję į zakristiją, norėjo surašyti pamaldose dalyvaujančius vaikus ir priekaištavo klebonui, kam jis organizuojąs moksleivius aktyviam dalyvavimui pamaldose. Klebonas kun. Zenonas Navickas paaiškino, kad jis protokolo nepasirašysiąs, o vaikus organizuosiąs ir toliau. „Aš prie komunistų vaikų nelendu, todėl savo vaikus auklėkite, kaip patinka, o iš tikinčiųjų tėvų reikalavau ir reikalausiu, kad vaikai eitų į bažnyčią", —užtikrino klebonas.

***

Prienai. Po 1978 m. Velykų Prienų II vid. mokyklos VII a. kl. auklėtoja Žemaitienė barė mokines: Kazlauskaitę, Sinkevičiūtę ir Meikščiūnaitę už dalyvavimą Velykų procesijoje. Mokinė Sinkevičiūtė paaiškino, kad bažnyčią lankė jos senelė, motina, todėl lankysianti ir jinai.

***

Prienai. 1978 m. balandžio 17 d. į Prienų raj. Vykdomąjį komitetą buvo pakviesti Pakuonio, Skriaudžių ir Užuguosčio parapijų klebonai. Rajono pirmininko pavad. Morkvėnas priekaištavo klebonams, kad šie per Velykas leidę vaikams dalyvauti religinėse apeigose. Pakuonio klebonas kun. Tėvelis atsikirto, kad kunigas nesąs milicininkas ir vaikų nuo altoriaus nevaikysiąs. Kiti kunigai aiškino: „Pasirašėte gražią Konstituciją, tai būkite malonūs jos laikytis".

***

Aukštadvaris (Trakų raj.). Aukštadvario vid. mokyklos V kl. mokinys Saulius Sekonas ir VIII kl. mokinys Piliukas už pasinaudojimą sąžinės laisvės įstatymu buvo išjuokti mokyklos satyriniame laikraštyje. Jų nusikaltimas—nuėjo į bažnyčią pasimelsti.

VII kl. mokinė Baranauskaitė ir mokinys Kalinkevičius buvo griežtai įspėti daugiau neiti sekmadieniais į bažnyčią.

VII kl. mok. Špiliauskaitei L. mokyklos partijos sekretorius Verseckas grasino sumažinti elgesį ir išjuokti sienlaikraštyje, jei ji ir toliau eisianti į bažnyčią.

Aukštadvario tikintieji savo vaikus veža į kitas bažnyčias.

***

Palanga. 1978 m. kovo 30 d. II vid. mokyklos mokyt. Jovaišienė atėjo pas IVa kl. mok. Stonkutę į namus ir aiškino tėvams, kad vaikų negalima vesti į bažnyčią, ši mokytoja klasėje liepia mokiniams piešti Dievą, tyčiojasi iš tikėjimo, šiais metais jau 4 kartus vertė mokinius užpildyti anketas apie tikėjimą. Mokyt. Jovaišienė kartu su vyru lankėsi pas IVa kl. mok. Senavaitį ir prievarta įrašė į pionierius.

***

Ignalina. 1977 metų birželio 27 d. Ignalinoje buvo laidojamas tragiškai žuvęs dešimties metų berniukas Rimas Stukėnas. Laidotuvėse dalyvavo daug žmonių, ypač jaunimo ir vaikų. šv. Mišiose žmonės spaudėsi prie Dievo stalo. šv. Komuniją priėmė apie du šimtai žmonių. Tik Rimo klasės draugai to padaryti negalėjo. Juos iš bažnyčios išvedė mokyt. E. Juodagalvienė ir išlaikė savo bute tol, kol išnešė karstą iš bažnyčios. Gatvėje Rimo klasės draugai vėl galėjo prisijungti prie laidotuvių eisenos.

***

Zuikai (Ignalinos raj.). Zuikų aštuonmetėje mokykloje mokytojai prikalbino IV kl. mokinę Rimutę Balčiūnaitę rašytis į pionierius. Mergaitė sutiko. Mokytojai jai davė dovanų parkelį, knygutę ir kaklaraikštj. Grįžusį į namus (didžiasalio km.), mergaitė pasipasakojo tėvams. Tėvai liepė mergaitei iš pionierių išsibraukti. Kitą dieną ji nuėjusi į mokyklą prašė mokytojus, kad ją išbrauktų. Tie pradžioje nesutiko, bet kai mergaitė graudžiai pravirko, išbraukė. Po to partinės organizacijos sekretorius Sidorovas ir kolūkio pirmininkas A. Balčiūnas, atėję pas mergaitės tėvus, visokiais būdais juos šantažavo.

***

Zuikai. Zuikų aštuonmetėje mokykloje 1977 m. lapkričio mėnesį mokytoja A. Garlienė iškratė VII kl. mokinio Kęstučio Balčiūno kišenes ir ten radusi rožančių—jį atėmė. Po mėnesio mokytoja rožančių sugrąžino.

***