Lietuvos Vyskupams ir 
vyskupijų Valdytojams 
Kunigų Seminarijos Rektoriui dr. V. Butkui

Vilkaviškio vyskupijos kunigų

P a r e i š k i m a s

1978 m. Didįjį Šeštadienį į Kauno Kunigų seminariją atvyko Religijų reikalų tarybos įgaliotinis K. Tumėnas ir pareikalavo, kad iš Seminarijos būtų atleisti du klierikai— Vilkaviškio vyskupijai priklausantis P. Blažukas ir Vilniaus arkivyskupijos klierikas V. Pūkas.

Šia proga mes, Vilkaviškio vyskupijos kunigai, pareiškiame:

1. Kunigų Seminarijos reikalus turi teisę tvarkyti tiktai Lietuvos Ordinarai ir Seminarijos vadovybė, vadovaudamasi bažnytine teise. Pagal ją klierikus P. Blažuką ir V. Pūką atleisti iš Seminarijos nebuvo pagrindo. Religijų reikalų tarybos įgaliotinis į klierikų priėmimą ir atleidimą neturi teisės kištis.

2. Pašalintieji iš Seminarijos klierikai kaltinami nelegalios literatūros dauginimu. Mes, Lietuvos kunigai, kitokios literatūros ir neturime. Visa mūsų literatūra— dauguma maldaknygių, visi katekizmai, pamokslinę literatūra, religinės knygos—yra „nelegali", be Religijų reikalų tarybos įgaliotinio leidimo. Dėl tokios literatūros atleisti klierikus iš Seminarijos negalima.

3. Nepagrįstas klierikų šalinimas iš Seminarijos iššaukia būtinumą rūpintis, kad jaunuoliai siektų kunigystės pogrindyje.

Prašome pasirūpinti, kad be pagrindo iš Seminarijos atleisti klierikai būtų dar šiais mokslo metais į Seminariją sugrąžinti.

1978 m. balandžio 12 d. 

Vilkaviškio vyskupijos kunigai:

P. Dumbliauskas, J. Maskvytis, B. Ražukas, J. Zdebskis, J. Žemaitis, K. Montvila, G. Dovydaitis, A. Gustaitis, A. Lukošaitis, V. Stakėnas, L. Kunevičius, J. Matulevičius, V. Urbonas, P. Orlickas, V. Degutis, A. Deltuva, P. Račiūnas, S. Tamkevičius, V. Jalinskas, L. Kavaliūnas, G. Steponaitis, S. Mikalajūnas.

***

Vilkaviškio vyskupijos 
Apaštališkajam Administratoriui 
Kunigų Seminarijos Rektoriui

P r a š y m a s


Mes, Prienų parapijos tikintieji, per Velykas sužinojome liūdną žinią—mūsų klierikas P. Blažukas valdžios įsakymu pašalintas iš Kunigų seminarijos. Mes daugelį metų jį matydavome patarnaujant prie altoriaus ir esame įsitikinę, kad jis neperžengė nei bažnytinių, nei civilinių įstatymų.

Labai prašome pakartotinai kreiptis į atitinkamas įstaigas su šiuo mūsų prašymu, kad klierikui P. Blažukui būtų leista toliau ruoštis kunigystei.

Pasirašė 301 Prienų parapietis

1978 m. balandžio 14 d.

Kitą prašymą Vilkaviškio vyskupijos Apaštališkajam Administratoriui pasiuntė 316 Prienų parapijos tikinčiųjų.

Atrodo, kad Prienų tikinčiųjų prašymai nieko nepadės. KGB lengvai dovanotų klierikui P. Blažukui nepadarytą „kaltę", jei jis sutiktų būti KGB informatoriumi.

Tikimasi, kad KGB nepraleis progos atleistą iš Seminarijos klieriką užsiverbuoti savo agentu.