1978 m. balandžio 12-14 d. Vilniuje buvo nuteistas doras lietuvis, katalikas Balys Gajauskas 10 m. griežto režimo lagerio ir 5 m. nutrėmimo; nuteistas be jokio pagrindo, vien už rinkimą archyvinės medžiagos apie pokario kovas su okupantais; nuteistas faktiškai iki gyvos galvos, nes jau yra atlikęs 25-rių m. bausmę tarybiniuose lageriuose; nuteistas už tai, kad mylėjo Tėvynę . . .

Jau dešimtys, o gal ir šimtai tūkstančių Tautos sūnų ir dukrų paaukojo savo gyvybę ar laisvę ant Tėvynės laisvės aukuro. Ir ši auka yra ne paskutinė, o, greičiau, tik eilinė. Greitu laiku įvyks Viktoro Petkaus teismas Vilniuje! Dabar apie kiekvieną naują auką žino pasaulis, o anksčiau tūkstančiai žuvo nelygioje kovoje miškuose ar buvo deportuoti gyvuliniuose vagonuose į Sibirą, ir niekas pasaulyje nežinojo apie jų auką. Tik pavergta tauta minėjo juos savo dainose . . .

Mes norime šio gėdingo susidorojimo atveju pareikšti ir pavergėjams, ir laisvajam pasauliui, kad kalėjimai ir lageriai neprivers lietuvių tautos, mylinčios laisvę labiau už gyvybę, kapituliuoti. Priešingai, šios tautiečių aukos iššaukia tik dar didesnį ryžtą kovoti iki tol, kol Lietuva bus laisva ir nepriklausoma. Tik mes negalime suprasti šio pasaulio galingųjų, leidžiančių Afrikos mažoms tautoms pačioms apsispręsti, o mums lietuviams, turintiems ilgą ir garbingą istoriją, vergauti. Kodėl tokia baisi tautinė diskriminacija? Kodėl leidžiama raudonosioms brigadoms taip ilgai siausti?

Širdingai dėkojame ponams Liubarskiams, parūpinusiems Baliui Gajauskui gynėją, belgui advokatui Van der Bošui, pasiruošusiam ginti kaltinamąjį, didžiajai Belgijos spaudai, nušvietusiai sunkią Lietuvos dalį ir visiems geros valios žmonėms, užjautusiems ir kalinį, ir Lietuvą. Teatlygina visiems Dievas. Mes galime už jus tik melstis ir meldžiamės.

Prašome visus Balio Gajausko pažįstamus, advokatą poną Van der Bošą negailėti ir ateityje pastangų, kad ši byla nebūtų užmiršta, o nuolat ir nuolat visais galimais būdais primenama pasauliui tol, kol Balys Gajauskas bus išlaisvintas arba jam bus leidžiama išvažiuoti į Vakarus. Juo daugiau viešumos, tuo didesnė galimybė kitiems išlikti laisvėje.

Kelkite visą Lietuvos bylą pasaulio viešumon!

Kenčianti ir kovojanti 
Lietuva