Moldavija Sloboda-Raškovas

 Šio kaimo katalikai yra už įstatymo ribų—pasmerkti mirti be religinių patarnavimų, štai keletas faktų:

Ligonės Teofilės Oleinik vaikai kreipėsi į Raudonojo Kryžiaus organizaciją Maskvoje teiraudamiesi, ar sovietų valdžia turi teisę uždrausti mirštančiai ligonei pasikviesti kunigą. Raudonasis Kryžius 1978 m. rugsėjo 6 d. Oleinik pareiškimą persiuntė Moldavijos Religinių reikalų tarybos įgaliotiniui, prašydamas išspręsti Oleinik klausimą. Raštą pasirašė kanceliarijos viršininkas A. L. Samoilovas.

1978 m. rugsėjo 13 d. T. Oleinik gavo šitokį atsakymą: „Į jūsų laišką, adresuotą Raudonajam Kryžiui, atsakome, kad Kamenkos rajonas neturi registruotos religinės katalikų bendruomenės ir registruoto jų aptarnavimui kunigo; kunigo pakvietimas iš kito rajono sprendžiamas vietinės valdžios" (šiuo atveju Kamenkos rajono). Pasirašė Moldavijos Religijų reikalų įgaliotinio pav. A. I. Raneta. Kamenkos raj. valdžia nė girdėti nenori apie tai, kad vienintelis visoje Moldavijoje katalikų kunigas turi ne tik teisę, bet ir pareigą aptarnauti visus, ypač mirties pavojuje esančius katalikus.

Kun. V. Zavalniuk gavo telegramą iš Raškovo, kurioje prašo jį atvykti pas mirštančią ligonę Domininką Pogrebnąją. Kunigas su telegrama kreipėsi į įgaliotinį. Šis kunigui vykti pas ligonę griežtai uždraudė. Su dideliu skausmu kunigas paskelbė per pamokslą, kad vykti pas ligonį jam griežtai uždrausta. Po dviejų dienų vėl skubi telegrama—prašo atvykti katalikiškai palaidoti mirusią anksčiau minėtą ligonę.

 Kiek gali tęstis šitoks pasityčiojimas iš švenčiausių tikinčiojo jausmų?!

Negana to, Kamenkos raj. vykdomojo komiteto sekretorius Kožukar dažnai atsilanko į tikinčiųjų pamaldas Raškove ir ne kartą pinigine bauda nubaudė uolesniuosius katalikus už tai, kad jie su vaikais ateina į bendras kaimo pamaldas.

Iš kitos pusės, tas pats sekretorius Kožukar katalikus stato pavyzdžiu kitiems. Raškove jau keli metai statomas klubas, o rezultatų taip ir nesimato. Kožukar nubaudė pinigine bauda statytojus, priekaištaudamas jiems, kad jie, turėdami visas sąlygas, nesugeba pastatyti klubo, kai tuo tarpu būrelis moterų per keletą mėnesių pastatė bažnyčią (kurią praėjusiais metais taip barbariškai sunaikino).

***