• Sveikinimas Popiežiui Jonui Pauliui II

  • Jėzuitų Ordino Generolui T. Pedro Arrupe 

  • Tardymai 

  • Laiškai iš Gulago 

  • Vestuvės Gulage

  • „Begegnung" — Tarybų Sąjungos KGB ruporas 

  • Kultūrinis genocidas Lietuvoje tebevyksta 

  • Kauno Kunigų Seminarijoje 

  • Žinios iš vyskupijų 

  • Tarybinėje mokykloje 

  • Katalikai Tarybų Sąjungoje 

  • Iš „LKB Kronikos" archyvo

  • Nauji pogrindžio leidiniai

1978.XI.16.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA NR. 35

 

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 m.