Kauno m. Prisikėlimo parapijos vikaras kun. Juozas Indriūnas 1979 m. sausio 14 d. savo pamoksle iškėlė eilę faktų, kad aukštųjų mokyklų kai kurie amoralūs dėstytojai prievarta tvirkina studentes ir tokiu būdu žaloja Lietuvos jaunimą. Studentė, norėdama gauti įskaitą, verčiama tapti ištvirkėlio dėstytojo auka.

Šiuo metu kovoti prieš partiniais bilietais apsišarvavusius ir valdžios palaikomus diplomuotus jaunimo moralės duobkasius nėra jokių kitų priemonių, išskyrus viešą žodį, todėl kun. Indriūnas ir paminėjo prof. T. Šiurkaus, dėstytojo Z. Dagio ir kt. pavardes, tikėdamasis, kad būsiąs užkirstas kelias jaunimo luošinimui.

Po pamokslo kaip širšės sujudo Kauno Med. Instituto vadovai ir KGB. Per Kauno arkivyskupijos kuriją buvo pareikalauta, kad kun. Indriūnas atšauktų „šmeižtą", nes būsiąs patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Kunigas nenusigando ir savo žodžių neatšaukė. Šiuo metu KGB ruošia prieš kun. Juozą Indriūną baudžiamąją bylą.

Kauno m. tikintieji, pergyvendami dėl mylimo kunigo likimo, pasiuntė įvairioms valdžios instancijoms eilę pareiškimų, štai vienas iš jų, pasirašytas trijų šimtų tikinčiųjų:

Kauno m. Vykdomojo komiteto 
Pirmininkui

Išgirdę, kad Kauno Medicinos Instituto vadovai per Kauno kuriją nori priversti kun. J. Indriūną atšaukti taip vadinamą „melą" apie mirusio prof. T. Šiurkaus mirties aplinkybes, labai pasipiktinome. Prof. T. Šiurkaus mirties aplinkybės kauniečiams yra puikiai žinomos. Jūsų bandymas tokį visuotinai žinomą faktą užtušuoti meta didelį šešėlį Jums ir sukelia liaudies nepasitikėjimą Jūsų įstaigomis.


Tokių liūdnai pagarsėjusių faktų yra pilnos mūsų aukštosios mokyklos, bet išugdyta vergiška baimė sukausto mūsų studentiją įvykusius faktus patvirtinti. Jaunuolės, norėdamos bet kokia kaina baigti aukštąjį mokslą, įžūlų ir amoralų dėstytojų elgesį egzaminų metu slepia nuo visuomenės arba pasakoja tik artimiausiems asmenims, labiausiai maldaudamos apie tai niekam nesakyti.

Ilgiau tylėti negalime! Mes, kuriems rūpi mūsų Tautos ateitis, protestuojame prieš bandymą paneigti iškeltus faktus. Tokiomis priemonėmis neišgelbėsite mokyklos prestižo, —tik dar labiau paskatinsite blogį. Amoralus dėstytojų elgesys turi būti visuomenės pasmerktas, ir būtina panaudoti visas galimas priemones tokiems nusikaltimams išaiškinti.

Siūlome sudaryti komisiją iš atitinkamų įstaigų ir visuomeninių atstovų, kurie išsamiai ištirtų panašius faktus ir galutinai užkirstų kelią blogiui.
Kauniečiai (300 parašų)

***