LTSR Valstybinio saugumo komiteto 
Pirmininkui

Nuorašai:
Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetui 
Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos Vyskupams

Kybartų klebono kun. Sigito 
Tamkevičiaus, gyv. Kybartuose, 
Darvino g. 12,


Pareiškimas

1978 m. birželio 1 d., man bevažiuojant į Vilnių, netoli Pirčiupio atsitiko avarija—mano mašina trenkėsi į Aleksandro Razvinavičiaus motovežimėlį. Autoinspekcija kaltu pripažino Razvinavičių (pridedu Varėnos autoinspekcijos nutarimą).

Praėjus dviem mėnesiam, apie šį įvykį sužinojo Valstybinio saugumo komiteto darbuotojai. Štai ką man apie šio Komiteto pareigūnų veiklą papasakojo pats Razvinavičius, kol jis nebuvo jūsų bendradarbis. Aš jj aplankiau 1978 m. rugpjūčio 23 d. Kaip tik tą dieną jis buvo iškviestas į Šalčininkus, kur susitiko su iš Vilniaus atvykusiu saugumo darbuotoju. Atvykėlis smulkiai išklausinėjo apie įvykusią avariją, teiravosi, ar kartais aš nedavęs autoinspektoriams kyšio. Saugumietis ragino Razvinavičių nesutikti su autoinspekcijos nutarimu ir kreiptis į teismą, kad avarijos kaltininku likčiau aš. Žadėjo padėti laimėti bylą. Iš saugumiečio kalbos Razvinavičius supratęs, kad saugumas norįs jam padėti, o manęs labai nekenčiąs. Pareigūnas kalbėjo, kad aš esąs jiems labai pavojingas, bet jie neturį kaip prie manęs prisikabinti, o mane reikią sutvarkyti, bent sukompromituoti. Saugumo pareigūnas aiškinęs, jog Aukščiausiame Teisme teisėjai esą jo pažįstami, todėl Razvinavičius bylą tikrai laimėsiąs. Taip pat pažadėjęs Varėnos autoinspekcijoje „viską sutvarkyti" Razvinavičiaus naudai. Kadangi saugumietis prasitarė, jog Varėnos autoinspekcijoje iš mano avarijos bylos jau yra dingę keli puslapiai, tai jau aišku, kad saugumo pareigūnai „tvarko dokumentus". Saugumietis siūlėsi parašyti net pareiškimą į teismą, —pačiam Razvinavičiui užteksią tik pasirašyti. Už šią paslaugą saugumui pareigūnas pažadėjo per socialinį aprūpinimą Razvinavičiui išrūpinti paskyrą naujam motovežimėliui, kurį, kaip invalidas, Razvinavičius nusipirksiąs užmokėjęs tik 20 procentų jo kainos, t. y. 200 rub.

Razvinavičiui ši saugumo „pagalba" patiko, tačiau kėlė ir susirūpinimo, todėl, nieko aiškaus neatsakęs, nutarė pagalvoti.

Sekančią dieną, t. y. rugpjūčio 24 d., saugumiečiai vėl apsilankė Razvinavičiaus namuose, apžiūrėjo sudaužytą mašiną, ją nufotografavo ir vėl gundė kreiptis į teismą. Razvinavičius man rodė Šalčininkų saugumo viršininko paliktą telefono numerį, kad norėdamas galėtų paskambinti.

Razvinavičius, turėdamas tvirtą užnugarį, prašė, kad aš jam padėčiau atsiremontuoti mašiną ir apmokėti draudimo inspekcijai reikalaujamą sumą—apie 800 rub. (tiek draudimas man buvo išmokėjęs už apdraustą mašiną). Matydamas Razvinavičiaus šeimoje skurdą ir jauno žmogaus gundymą į niekšybę, dėl kurios visą gyvenimą neturėsiąs ramios sąžinės, aš daviau Razvinavičiui 1400 rub. Jis liko labai patenkintas, atidavė man Varėnos autoinspekcijos nutarimą ir eismo taisykles, kuriose saugumietis raudonu pieštuku buvo pabraukęs tas vietas, kurias, jo žodžiais sakant, galima panaudoti mane kaltinant.

Po kokio mėnesio gavau Razvinavičiaus laišką, kuriame jis skundėsi, kad, atsisakydamas kreiptis į teismą, labai nukentėjęs: užpykdęs saugumiečius, praradęs, kaip nepatikimas, tarnybą kažkokioje įslaptintoje įmonėje ir iškritęs iš eilės gauti valdišką butą, ir reikalavo, kad kuo skubiau atsiųsčiau jam 1000 rub. Asmeniškai kalbėdamasis su Razvinavičiumi, mačiau, kad jis ir toliau palaiko ryšius su saugumo darbuotojais ir su jų pagalba nori mane šantažuoti, todėl nuo bet kokios pagalbos atsisakiau.

Šiuo metu Razvinavičius vėl yra „patikimas saugumui", dirba kaip dirbęs ankstyvesnėje įslaptintoje įmonėje ir ruošiasi teismo keliu mane apkaltinti dėl įvykusios avarijos.

Turėdamas mintyje visą šitą Jūsų vadovaujamo Komiteto pareigūnų veiklą, aš protestuoju, kad Valstybinis saugumo komitetas panaudojamas susidoroti su kunigu (LTSR BK 246 str. I d. pramato avarijos atveju kaltininkui 3 metus laisvės atėmimo).

Visiems yra aišku, kad už Razvinavičiaus pečių stovi visagalio Saugumo pareigūnai, kuriems lenkiasi įstatymai, teismai, prokurorai, advokatai, ekspertyzės ir visa, kas gali būti panaudota jų tikrų ar įsivaizduotų priešų baudimui ar sunaikinimui. 1979 m. sausio 31 d.

Kun. Sigitas Tamkevičius, 
TTG Katalikų Komiteto narys

***

Išrašas iš Varėnos 
autoinspekcijos nutarimo


„Kadangi pats A. S. Razvinavičius grubiai pažeidė kelių eismo taisyklių VI sk. 70 str. 2 p., nutariau dėl auto įvykio, kurio metu nukentėjo Razvinavičius, prieš vairuotoją Tamkevičių atsisakyti kelti baudžiamąją bylą, kaip nesant jo veikloje nusikaltimo sudėties."

Vyr. kelių priežiūros inspektorius 
milicijos Įeit. T. Graževičius
„Tvirtinu"

Varėnas raj. VRS Viršininkas milicijos papulk. L. Mališauskas

***

Vasario mėn. pradžioje Varėnos prokuratūra davė bylai eigą. Tardymui buvo iškviesti: Razvinavičius, kun. Tamkevičius ir liudininkai.

Laukiama naujo Linčio teismo, kuriame nematomu, tačiau pagrindiniu, linčiuotoju bus KGB. Ar tai nebus pradžia saugumo akcijos prieš Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komiteto narius?

***