Plungė. Per 1972 m. D. Šeštadienio pamaldas į Plungės bažnyčią atėję du jaunuoliai, ateistai, pradėjo triukšmauti. Kadangi jie nepaisė tikinčiųjų prašymų liautis triukšmavus, zakristijonas juos išprašė iš bažnyčios.

Nakčia, apie 2 vai., žmonėms begiedant Kryžiaus kelio kalnus, šie jaunuoliai, nukabinę nuo sienos kryžių, išsinešė už šventoriaus ir jį sudaužė. Klebonas velykiniame pamoksle pasakė, kad tas, kas išniekina valstybės vėliavą, įžeidžia visus šalies piliečius. Kryžius yra tikinčiųjų vėliava, ir šiandien jis buvo išniekintas. Visa bažnyčia verkė.

Nusikaltėliai milicijos buvo sulaikyti, bet apie jų nubaudimą niekas negirdėjo. Žmonės, skaudžiai pergyvendami kryžiaus niekinimą, šneka: „štai, kokie ateistinio jaunimo auklėjimo vaisiai."

Palanga. Vasarą Palangos bažnyčioje prieš pamaldas būdavo transliuojama religinė muzika, kurios pasiklausyti gausiai rinkdavosi įvairių tautybių poilsiautojai.

1972 m. rugpiūčio pradžioje visi nustebo, dėl ko religinės muzikos valandėlės staiga nutrūko. Pasirodo, kad Palangos kleboną išsikvietęs miesto Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas pareikalavo, kad tų religinės muzikos valandėlių daugiau nebūtų. Jos, mat, neįeinačios į bažnytines apeigas. Žmonės laukia, kad tarybiniai pareigūnai netrukus gal ims nurodinėti, kokias giesmes bažnyčioje giedoti ir kiek žvakių degti ant altoriaus.

Mažeikiai. 1970 m. Velykų Šeštadienio naktį (apie 3 val.), grįždami iš šokių, 12 komjaunuolių su savo vadovu Miknium, užėjo į Mažeikių bažnyčią ir, tyčiodamiesi iš besimeldžiančių prie Kristaus karsto žmonių, triukšmavo. Pasipiktinę komjaunuolių elgesiu, žmonės juos iš bažnyčios išvarė. Netrukus keli komjaunuoliai sugrįžo, nusikabino nuo sienos kryžių, jį išsinešė ir sudaužė. Apie šį įvykį bažnytinis komitetas painformavo miliciją, pareikšdami, kad čia buvo įžeisti visi tikintieji, ir reikalavo, kad nusikaltėliai būtų nubausti. Deja, kol kas tarybiniai įstatymai uoliai taikomi tik tikintiesiems, o ateistai nebaudžiami gali tyčiotis iš švenčiausių tikinčiųjų jausmų. Šį kartą nubausti nusikaltėliai buvo nepatogu ir dėl to, kad „naktiniame žygyje" dalyvavo ir buvusio kompartijos sekretoriaus Kerpausko sūnus.