1. „Aušra" Nr. 16 ir 17. 17-sis numeris skiriamas paminėti 40-sioms metinėms nuo Molotovo-Ribentropo pakto sudarymo.
2. „Perspektyvos", Nr. 11 ir 12.
3. „Alma Mater", Nr. 2 ir 3.
4. „Rūpintojėlis", Nr. 10. Numeris skiriamas jaunimui.
5. „Vytis" Nr. 1, 2, 3. Naujas tautinės krypties leidinys, pasirodęs 1979 m. vasarą.
6. „Ateitis", Nr. 1. Reklaminiame puslapyje rašoma: „Jaunuoli! Tavo rankose „Ateitis", atgijęs Lietuvos jaunimo leidinys ... Jis tikisi nuvesti Lietuvos jaunimą iki pat tos dienos, kai vėl bus laisva Lietuva".
7. „Tiesos kelias", Nr. 13.

L i e t u v i ,     n e u ž m i r š k !

    Petras Plumpa, Nijolė Sadūnaitė, Sergejus Kovaliovas, Vladas Lapienis, Balys Gajauskas, Viktoras Petkus, Petras Paulaitis ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!

*     *     *

LTSR Prokuratūra grasina susidoroti su Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komiteto nariais —     Kybartų parapijos klebonu kun. Sigitu Tamkevičiumi ir Viduklės parapijos klebonu kun. Alfonsu Svarinsku!