Kaunas

    1. 1979 m. rugpjūčio 8 d. saugumiečiai: tardyt, vyr. ltn. Rainys, mjr. Raudys ir kpt. Stankevičius padarė kratą pas Liuciją Kulvietytę, gyv. Kaune Kulvos g. Nr. 28-8, norėdami paimti „antitarybinius leidinius, dokumentus bei technines jų dauginimo priemones". Krata tęsėsi 5 vai. ir jos metu paimta:
     Lietuvių kalbos istorija (spausdinys),
    „Aušrelė",

    Nemaža įvairių straipsnių, kuriuose matosi pataisymų ir redagavimo žymių.

    2. 1979 m. rugpjūčio 8 d. saugumiečiai: tardyt. Matulevičius, Aloyzas Kazlauskas ir Romas Sujeta 5 valandas krėtė Vitalijos Žvikaitės butą, esantį Kulvos g. Nr. 28-2. Kratos metu paimta:
    Rašomoji mašinėlė „Optima"
    knyga „Lietuvių archyvas" IV t.,
    knyga „Lietuvių poezija išeivijoje 1945-1971 m.,
    knyga „Kultūra ir civilizacija",
    leidinys „Rūpintojėlis" Nr. 6,
    „LKB Kronika Nr. 30,
    nemaža įvairių straipsnių iš Lietuvos istorijos ir kt.

*     *     *

    Po kratos Liucija Kulvietytė ir Vitatoja Žvikatė buvo tardomos saugume. Iš tardymo matyti, kad saugumiečiams labai nepatinka kraštotyra, literatūra, liečianti lietuvių kalbą ir Lietuvos istoriją.

*     *     *

Vilnius
    1979 m. spalio 3 d. apie 9 vai. Valst. Saugumo darbuotojai padarė kratą pas keletą vilniečių.
    1. Pas Julių Sasnauską, gyv. Garelio 15-15, atvyko J. Matulevičius ir trys darbuotojai su kviestiniais. Krata baigėsi apie 23 vai. Kratos protokolas apima 20 puslapių. Surašyta apie 100 paimtų daiktų. Į saugumo maišą pateko net O. Milašiaus poeziją (lietuviškas vertimas). Saugumiečiai taip pat paėmė rašomąją maišnėlę.

*     *     *

    2. Pas optiką Vladą Šakalį, gyv. Užupio 19-35, išbuvusį kalėjime 15 metų, krata baigėsi 13 vai.

    Kinofikacijos darbininko Antano Terlecko, gyv. Nemenčinės pl. Nr. 68, bute krata tęsėsi iki 15 vai. Paėmė rašomąją mašinėlę.

*     *     *

    4. Gyd. Algį Statkevičių, gyv. Žirmūnuose, po kratos išvežė tardymui į Saugumą.

    Yra žinių, kad tą dieną buvę ir daugiau kratų.