Nuorašas:

    LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS 
    TARYBOS PREZIDIUMUI

    Iki šiol nesame gavę jokio Jūsų atsakymo į savo kolektyvinį pareiškimą. Mus stebina tai, kad aukščiausios Lietuvos TSR įstaigos nesilaiko įstatymų: Konstitucijos 47 str. įpareigoja atsakyti į pasiūlymus ir pareiškimus.

    Trumpą raštą atsiuntė tik Religijų reikalų tarybos įgaliotinis. Bet tai tik atsirašinėjimas — savo rašte įgaliotinis nė neužsimena apie mūsų pasiūlymus, prašymus, kuriuos išdėstėme penkiuose savo pareiškimo išvadų punktuose. Įgaliotinis palietė tik vieną iš jų — būtent tai, kad kol kas nenumatoma atšaukti Religinių susivienijimų nuostatų. Tiesa, įgaliotinio įstaigos darbuotojai įvairiomis progomis, o ir pats įgaliotinis š.m. liepos 20 d., iškvietęs į Vilnių vyskupus ir valdytojus, kalbėjo esą mūsų pareiškime vien tik abstraktūs teiginiai be jokių faktų. Minėtiems tarybiniams pareigūnams ypatingai nepatinka mūsų pareiškime minimas siaubingas tikinčiųjų, aktyviai pamaldose dalyvaujančių, vaikų terorizavimas bei niekinimas.

    Nenorėdami ištęsti savo pareiškimo, mes konkrečių faktų nenurodėme: vaikų terorizavimas vyksta Lietuvoje tokiu mastu, kad galima faktų prirašyti ištisus tomus. Pateikiame Jums tik keletą faktų apie vaikų terorizavimą trijų rajonų mokyklose š.m. pavasarį:

    Mažeikių III-je vidurinėje mokykloje anketose mokiniai buvo verčiami raštu išvardinti visų savo klasės bei mokyklos tikinčiųjų mokinių pavardes. Sausio mėn. I-os vid. mokyklos IX d. klasėje mokyt. Bučienė net privertė dalyvauti komjaunimo susirinkime nekomjaunuolę Marytę Česniauskaitę ir svarstė jos „nusikaltimą" — lankymąsi bažnyčioje. Tos pačios vid. mokyklos mokyt. Grigaliūnienė, bausdama už bažnyčios lankymą IV c klasės mok. Ritą Ruzgytę, palikdavo ją po pamokų ir reikalavo atsivesti tėvus; taip pat elgėsi ir mokyt. Narkienė su mok. Santa Bučyte.


    Telšių IV-je vid. mokykloje balandžio 17 d. mokyt. Valenčius jėga, net sukruvindamas IV b kl. mokinių Sauliaus Stonkaus ir Dariaus Mažeikos rankas, atėmė jų po marškiniais nešiojamus kryželius. O mokyt. Karnišovą, laikinai dėstanti istoriją, IX kl. tyčiojosi iš mok. Ritos Dumbliauskaitės, liepdama pasakoti tai apie praeities, tai apie dabarties kunigus, tai apie Bažnyčios padėtį. Net 45 minučių neužteko — viešos patyčios buvo pratęstos dar ir per pertrauką.

    Dėl religinių įsitikinimų Telšiuose nukentėjo Mockevičių šeima: Mockevičienei, dirbančiai med. seserimi ligoninėje, skyriaus vedėja Cirkova grasino, kad jai bus atimtos motinos teisės, jeigu ji ir ateityje leis patarnauti vaikus Mišioms. Vyr. med. sesuo Krupova gąsdino, kad sūnus bus išmestas iš Medicinos instituto bendrabučio.

    Telšių raj. Luokės vid. mokyklos mokyt. Andrusevičius organizavo net ištisą eilę priemonių „perauklėti" mokinius, kad jie nebedrįstų patarnauti bažnyčioje, š.m. gegužės — birželio mėn. mok. Valių Ambrožą (VI kl.), Gintarą Jankauską ir Saulių Leščianską (VII kl.) ir kitus tardė mokyklos direktorius Savickas, Telšių raj. laikraščio redaktorius Vaseris ir du atstovai iš rajono kompartijos komiteto. Po to mokiniai ir jų tėvai buvo nukreipti tardymams į Telšių vidaus reikalų skyrių Milicininkai pasirodė humaniškesni už mokytojus ir minėtus tarybinius pareigūnus — jie paaiškino, kad patarnavimas bažnyčioje — joks nusikaltimas, ir net pagyrė: „Tokie nors-langų nedaužo ..."

    Plungėje, I-je vid. mokykloje mok. Vitalijų Semenauską mokyklos komjaunuoliai-aktyvistai — Kažerginskas, Malakauskas ir šakinis (X kl. mokiniai) net mušimu stengėsi atgrasyti, kad neitų bažnyčion. Tėvai skundėsi mokyklos direktoriui, švietimo skyriui, net prokurorui. O mokyklos direktorius, atsakydamas į skundus, pagrasino jiems atimsiąs tėvų teises!

    Telšių vid. mokykloje š.m. gegužės 15 d. choro repeticijos metu VI kl. mokinys Egidijus Želvys nusiėmė prievartą jam užrištą pionieriaus kaklaraištį, kadangi jis nebuvo pionierius. Mokyt. Pilipavičienė trenkė mokiniui į veidą, o mokyt. Petraitytė ėmė kolioti necenzūriniais žodžiais. Želviui už bausmę neleido dalyvauti choro pasirodyme. Tai matė didelis būrys vaikų.

    Ar tai nėra faktai? Ir tai tik maža dalelė!

    Iki šiol Tarybų Lietuvoje dar nėra nubaustas nė vienas tikinčiųjų persekiotojas. Mes reikalaujame griežtai nubausti visus tuos, kurie apsilenkia su tarybine teise ir paprasčiausiu žmoniškumu. Be to, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokių ateistinės prievartos faktų nemažėja. Daugelį nesusipratimų iššaukia Religijų reikalų tarybos įgaliotinio P. Anilionio netinkamas ir vienašališkas tarybinių įstatymų aiškinimas. Savo susitikimuose su dekanais, kunigais bei tarybiniais pareigūnais jis visada pabrėžia, kad įstatymais draudžiama vaikams aktyviai dalyvauti pamaldose: chore, procesijose, Mišiose ir pan. Tuo tarpu tokio draudimo nėra jokiuose įstatyminiuose dokumentuose. Atvirkščiai, buvęs Religijų reikalų tarybos įgaliotinis Tumėnas visuose rajoniniuose laikraščiuose
1978 m. vasario mėn. rašė, kad „kiekvienas, kas nori, gali atlikinėti religines apeigas", (ne tik dalyvauti, bet ir atlikinėti!) Apie jokį vaikų išskyrimą, apie jokį amžiaus apribojimą jis nė neužsimina. O Konstitucija (50 str.) leidžia be išimties praktikuoti religinius kultus. Taigi leidžia praktikuoti (t.y. giedoti, dalyvauti procesijose ir pan.), o ne pasyviai žiopsoti ar stebėti.

    Visai nesuprantama, kodėl, keičiantis Religijų reikalų tarybos pareigūnams, keičiasi ir įstatymų aiškinimas, nors patys įstatymai nesikeičia! Dėl to kyla neaiškumai, savivaliavimai ir protestai.

    Manome, kad bent dalinai esame atsakę į tarybinių pareigūnų priekaištus, jog mūsų skundai be faktų. Pakartotinai prašome imtis skubių priemonių ateistinei prievartai uždrausti.
1979 m. rugpjūčio 17 d.
Telšių vyskupijos kunigai: (27 parašai)

Vincas Vėlavičius, Julius Miškinis,
Jonas Ilskis, Jonas Gedvilą, Vaclovas Stirbys, Juozas Janauskas, Leonas Šapoka,
Jonas Petrauskis, Vincentas Senkus, Adomas Alminas, Tadas Poška, Jonas Bučinskas, Kazimieras Gasčiūnas, Julijonas Tamašauskas, Petras Bernotas, Jonas Kauneckas, Kazys Prialgauskas, Izidorius Juškys, Antanas Puodžiūnas,
Henrikas Šulcas, Juozas Pačinskas,
Anupras Žukas, Pranas Daugnora, Tomas Švamerys, Juozas Rutalė,
Kazys Žukas,
Klemensas Arlauskas,