Prienai. 1979 m. Prienų I-je vid. mokykloje auklėtoja Ambraziūnaitė keletą kartų vertė VIIIc kl. mok. Dalytę Bruzgaitę stoti į komjaunimą. Mokinukė drąsiai pasipriešino: „Nenoriu ir nestosiu!" Spalio 13 d. mokykloje tėvų susirinkime auklėtoja pradėjo tardyti Dalytės motiną, kodėl mergaitė nestojanti į komjaunimą. Nors jos duktė labai gerai besimokanti, tačiau jei nebus komjaunuolė, teksią parašyti charakteristiką, kad politiškai nesubrendusi ir ji nejstosianti į jokią aukštąją mokyklą.

    Motina auklėtojai Ambraziūnaitei užtikrino: „Man tik svarbu, kad duktė gerai mokytųsi, o komjaunimas — paskutinėje vietoje".

    Sekančią dieną auklėtoja sutikusi D. Bruzgaitę liepė stoti į komjaunimą, nes esą jau motina leidusi.

    Tarybiniai pedagogai ramiausia sąžine naudojasi apgaule, kad tik jų klasė būtų 100 proc. komjaunuoliška.

*     *     *

    1979 m. spalio 18 d. Prienų I-sios vid. mokyklos mokyt. Vaikšnorienė kamantinėjo Vc klasės mokinę Jolantą Urbšaitę, kodėl ji einanti į bažnyčią, kas ją ragina, ką kunigai kalba per pamokslus ir t.t. Be to, mokytoja griežčiausiai draudė mokinei eiti į bažnyčią.

*     *     *

    Prienų II-os vid. mokyklos mokyt. Stakevičienė spalio 31 d. pasikvietė VIII kl. auklėtinę Aldutę Černevičiūtę ir įspėjo: jeigu mokinė ir toliau eisianti į bažnyčią, ją perduosianti mokytojų tarybai. Mergaitė grasinimo nepabūgo. Lapkričio 13 d. per geografijos pamoką mokytoja Stakevičienė visai klasei ėmė kalbėti: „Viena klasės mergaitė eina į bažnyčią ir gieda bažnytiniame chore. Ji mane apskundė kunigui, o tas per pamokslą mane apšmeižė ... Aš niekada nesakiau, kad negalima eiti į bažnyčią. Jei esi tokia nesąmoninga — eik, o manęs nekabink. Kaip tu dabar per išpažintį pasisakysi mane apšmeižusi?"

    Mokiniai stebisi mokyt. Stakevičienės „sąžiningumu": spalio 31 d. Aldutę gąsdino, o dabar visos klasės akivaizdoje išdrįsta išsiginti savo žodžių!

*     *     *

    1978 m. Prienų II-os vid. m-los Vila kl. mok. Linutei Banytei auklėtoja Natkevičienė išvedė patenkinamą elgesio pažymį už tai, kad gegužės 7 d., sekmadienį, neatėjo į mokyklą, o buvo bažnyčioje (sekmadienis buvo padaryta mokslo diena).

*     *     *

    1979 m. spalio 31 d. Prienų II-os vid. m-los direktorius Mickus per fizinio lavinimo pamoką pasikvietė X klasės mok Aldoną Gudaitį ir klausinėjo:

    — Kur baigęs vidurinę mokyklą ruošiesi stoti? Ar visi tavo broliai tikintys? Ar tiesa, kad tu su savo broliu giedi bažnytiniame chore?

    — Taip, — drąsiai patvirtino Aldonas. 
Po to direktorius ėmė grasinti:

    — Jums tai nieko nebus, bet turės atsakyti tie, kurie daro repeticijas — kunigas ar vargoninkas. Ateistinėje knygutėje rašoma, kad patarnauti bažnyčioje ir giedoti chore nepilnamečiams negalima ir už tokius nepilnamečius baudžiami vyresnieji.

    Mokyklos direktorius nežino, jog ateistinė knygelė — tai ne įstatymas! O žmonės gali būti baudžiami tik remiantis įstatymais.

*     *     *

    1978 m. Prienų raj. Tartupio aštuonmetės mokyklos mokytoja Vidrinskienė Dalė išvedė tik patenkinamą elgesio pažymį labai gerais ir gerais pažymiais besimokančiai VII kl. mok. Marytei Gudaitytei už tai, kad ji per dažnai su tėveliais einanti į bažnyčią.

*     *     *

LTSR švietimo Ministrui Rimkui 
Prienų rajono švietimo skyriui

    Prienų II-sios vid. mokyklos mokyt. Žemaitienės įsakymu š.m. lapkričio mėnesį žemesniųjų klasių mokiniai turėjo piešti ateistinius piešinius. Piešti prieš savo įsitikinimus buvo prievartaujami ir tikintieji moksleiviai. Lapkričio 26 d. ateistiniai moksleivių piešiniai buvo iškabinti stenduose. Juose buvo išjuokiama Katalikų Bažnyčia, kunigai ir tikintieji. Po kelių pamokų kažkas dalį piešinių nuplėšė. Tada mokyklos ateistų vadas mokyt. Tamašauskienė, pasitelkusi į pagalbą kelis mokinius, pradėjo ieškoti „nusikaltėlių". Pririnko visą būrį įtariamųjų. Auklėtoja bėgiojo į šių vaikų namus ir aiškino tėvams apie vaikų „nusikaltimą" ir „įžūlumą". Tačiau mokytojams taip ir nepasisekė įrodyti, kas iš tikrųjų nuplėšė ateistinius piešinius.

    Mokyklos direktorius Micka, jo pavaduotojai: Kuras, Radkevičienė, Venslavičienė ir kiti mokytojai kvietė pokalbiams visą eilę mokinių: IXb kl. Sigitą Bitkauską, IXa kl. Jūratę Kaukmanaitę, Vila kl. Virginiją Stamkauskaitę, VIIc kl. Virginiją Jankevičiūtę, IXa k. Skaidrą Skinkytę, IXb kl. Angelę Stakevičiūtę. Mokiniai buvo klausinėjami ne tiek apie nusikaltimą, kiek apie tai, ar jie einą į bažnyčią ar giedą chore, ar patarnaują šv. Mišioms. Pavaduotojas Kuras mok. Virginiją Stamkauskaitę pavadino net rupūže. Mokiniai buvo koliojami, barami, gąsdinami ir verčiami rašyti pasiaiškinimus. Mokytojai tardydavo mokinius net po kelias valandas.

    Keturiems mokiniams: Linutei Banytei, Sigitui Bitkauskui, Jūratei Kaukmanaitei ir Virginijai Stamkauskaitei buvo įrašyti griežti papeikimai, sumažintas elgesio pažymys ir jų pavardės iškabintos mokyklos sienlaikraštyje.

    Ryšium su šiuo įvykiu mes pareiškiame:

    1. Mokykla neturi teisės versti tikinčius mokinius piešti ateistinius piešinius, dalyvauti ateistiniuose renginiuose ir klausytis ateistinių paskaitų.

    2. Mokytojai neturi teisės tardyti mokinius apie jų tikėjimą, nes tai aiškus nusikaltimas ne tik prieš tarybinius įstatymus, bet ir prieš žmoniškumą.


    3. Mokytojai, nejrodę mokinių kaltės, neturėjo teisės mokinius bausti, ir todėl reikia panaikinti bausmę.

    4. Kovoti prieš tikėjimą karikatūrų pagalba galbūt ir tiktų kokiems nors chuliganams, tik ne aukštąjį mokslą baigusiems pedagogams.

    5. Mokykla turėtų daugiau rūpintis ne vaikų tikėjimu, o chuliganais, nes šio „broko" mokykla išleidžia labai daug.
1979 m. gruodžio mėn...........Pasirašė 82 asmenys

    Užuguostis (Prienų raj.). 1979 m. gruodžio 1 d. Užuguosčio vid. mokykloje buvo surengta ateistinė programa. Mokytojos Mendeikaitė ir Barauskaitė vertė tikinčius vaikus deklamuoti bedieviškus eilėraščius, tyčiotis iš tikėjimo, išjuokti Dievą, šventuosius, kunigus ir pamaldžius žmones. Drąsesnieji vyresniųjų klasių mokiniai nesutiko vaidinti bedieviškame vaidinime, o žemesniųjų klasių kai kuriuos tikinčius mokinius pasisekė priversti dalyvauti ateistinėje programoje. Vaikai ir jų tėvai labai skaudžiai pergyveno šitokį jų tikėjimo išjuokimą.

    Tų pačių metų gruodžio 8 d. Užuguosčio mokykloje buvo mokytojų posėdis, kuriame buvo svarstomas mokinių ateistinis auklėjimas. Komunistė mokyt. Sodaitienė su pasipiktinimu kalbėjo, kad mokiniai laidotuvių metu išdrįsę mokytojų akivaizdoje bažnyčioje atsiklaupti. Ji reikalavo sumažinti elgesio pažymį VI kl. mokinėms: Ritai Venckaitei, Aldutei Karvelytei, Daliai Bagdanavičiūtei už tai, kad jos einančios į bažnyčią ir giedančios chore. Minėtoms mokinėms elgesys buvo sumažintas iki patenkinamo pažymio, nors mergaitės labai gerai besimokančios ir yra gero elgesio, kai tuo tarpu kartais nesumažinamas elgesio pažymys tokiems mokiniams, kurie rūko arba net ateina girti į pamokas.

    Gruodžio mėn. įvykusiame tėvų susirinkime daugelis motinų protestavo prieš bedievišką mokinių auklėjimą, gadinantį mokinius. „Mes nenorime, kad mūsų vaikai būtų chuliganai ir girtuokliai," — kalbėjo motinos mokyklos direktorei Kruvelienei.

*     *     *

    Kapsukas. 1979 m. gruodžio 14 d. Kapsuke buvo laidojamas IV vid. mokyklos VIIIe klasės mokinio Kazio Krivicko tėvas. Į laidotuves atėjo klasės draugai. Kaziukas paprašė juos dalyvauti ir pamaldose, tačiau mokiniams eiti į bažnyčią buvo griežtai uždrausta. Klasės auklėtoja Burigina pasiliko prie šventoriaus vartų. Drąsūs mokiniai, nepaisydami draudimo, su gėlėmis ir vainikais įžengė į bažnyčią. Pamaldose dalyvavo apie trisdešimt Kaziuko klasės draugų. Į bažnyčią įeiti nedrįso tik keli mokiniai.

*     *     *

    Kybartai (Vilkaviškio raj.). 1979 m. spalio 2 d. Kybartų vid. mokyklos Illb kl. mokinei Mačiulaitytei rūbinėje iškrito rožančius. Kažkas jį nunešė auklėtojai Reginai Miliauskienei, ši sužinojusi, kieno esąs rožančius, sviedė jį ant Mačiulaitytės suolo, sakydama: „Daugiau neatsinešk šitos šlykštynės".

    Panašus sovietinių mokytojų fanatizmas nėra atsitiktinis. Tai komunistinio auklėjimo ir švietimo ministerijos nuolatinio pedagogų prievartavimo rezultatas.

*     *     *

    Skirsnemunė (Jurbarko raj.). Skirsnemunės vid. m-los mokytoja Irena Domeikienė terorizuoja tikinčius vaikus, tyčiojasi iš jų, sugalvoja įvairiausias žeminančias bausmes (išvaro iš klasės, knyga ir linijuote muša tikinčius mokinius per galvą ir pan.). šitaip nuo jos nukentėjo pirmosios klasės mokinės Gudavičiūtė ir Butkutė.

*     *     *

    Sidabravas (Radviliškio raj.). 1979 m. spalio 5 d. Sidabravo vid. m-los biologijos mokytoja Bajoriūnienė tardė VIa kl. mokinius — Vilių Staškūną, Vidmantą Lotužį, Virginijų Šiaučiūną ir Saulių Rudaitį, norėdama sužinoti, ko jie buvę pas zakristijoną, apie ką jie kalbėjosi, ar jis nevaišinęs jų saldainiais?

    Spalio 18 d. rusų kalbos pamokos metu ji liepė atsistoti tikintiems mokiniams. Atsistojo Staškūnas ir Lotužis. Mok. Staškūnas paklausė mokytoją, kodėl ji draudžianti mokiniams eiti į bažnyčią, jei apie tai nieko nepasakyta mokinio taisyklėse? O Lotužis be jokių išsisukinėjimų išdėstė: „Todėl lankau bažnyčią, kad pats noriu!" šitoks drąsus mokinio prisipažinimas labai užpykdė mokytoją.

    Sidabravo vid. mokyklos mokiniai privalo rašyti rašinius ir atpasakojimus, žeminančius kunigus ir tikinčiuosius. Mokytojos Giedraitienės iniciatyva pravedami prievartiniai piešinių konkursai ateistinėmis temomis. 1979 m. spalio 11 d. VIa klasės auklėtojas Petras Bajoriūnas įsakė visiems mokiniams nupiešti piešinius ateistine tematika. Kai mokinė Žydrūnė Kalnytė pasisakė nežinanti ką piešti, auklėtojas atrėžė: „Nupiešk davatką su rožančiumi, einančią keliais apie kryžių". Spalio 24 d. mokyt. Bajoriūnas perspėjo, jog rytdienai konkursui klasėje turi būti 5 ateistiniai piešiniai, o mok. Vidmantas Lotužis privalo nupiešti kokią nors davatką. Mokinys atsisakė. įtūžęs mokytojas pradėjo šaukti: „Ašarėlę brauksi, trimestre iš piešimo daugiau trejeto neturėsi!"

    Vllb klasės auklėtoja Andriušaitienė liepė piešti ateistinį piešinį mok. Ričardui Valentinavičiui, šis griežtai pasipriešino, sakydamas, jog amžiais to nedarė ir nedarys. Kai Vila klasės auklėtojui Motiekaičiui mok. Vilma Petraitytė atnešė piešinį, šis darbą išpeikė, kadangi jame nebuvo jokio pasityčiojimo iš religijos. Tuomet jis įsakė piešti girtuoklį su buteliu ir meldžiantį Dievą degtinės. Dalį piešinių, kaip nemeniškų ir neantireliginių suplėšė pati ateistinio darbo vadovė Giedraitienė.

*     *     *

    Varniai (Telšių raj.). 1979 m. rugsėjo 25 d. Varnių vyk. komiteto pirmininkas Skupovas raštu išsikvietė Varnių bažnyčios vargoninką Juozą Laugalį. Pirmininkas Skupovas ir Varnių vid. m-los direktorius Dabulskis klausinėjo apie Varnių bažnyčios vaikų chorą. „Mes turime liudininkų, kad tu organizuoji vaikų chorą ir jie per Mišias bažnyčioje gieda. Tai neleistina", — šaukė mokyklos direktorius. Skupovas kaišiojo kažkokius rusiškus potvarkius, kuriuose, anot jo, aiškiai parašyta, kad vaikams draudžiama bažnyčioje giedoti. Dabulskis vargo-ninkui pagrasino: jeigu vaikai ir toliau per pamaldas giedosią, tai Laugalys negalėsiąs Varniuose vargoninkauti. Pats direktorius tuo pasirūpinsiąs.

    Vargoninkas paaiškino pareigūnams, kad vaikai į pamaldas ateina niekeno neverčiami ir neorganizuojami ir todėl jis negalįs vaikams nurodyti, kurioje vietoje jie turį būti bažnyčioje ir kokiu būdu turį melstis: stovėti, giedoti ar iš maldaknygės melstis.
 

*     *     *

    Janapolė (Telšių rajonas). 1979 m. rugsėjo 27 d. buvo pavogta iš Janapolės bažnyčios šventoriaus koplytėlės kelios religinės statulėlės ir dekoratyvinis kryželis.

*     *     *

    Judrėnai (Klaipėdos raj.). Judrėnų aštuonmetės mokyklos mokytoja Kiekštienė nuolatos terorizuoja mokinius, nestojančius į komjaunimą ir einančius į bažnyčią. 1978 m. prieš Kalėdas V kl. mok. Sauliui Pulkauskui mokytoja įsakė nusiimti nuo kaklo grandinėlę su kryželiu. Saulius nepaklausė. Tada mokytoja, prisėlinusi iš užpakalio, pati nuplėšė grandinėlę su kryželiu ir pasityčiodama tarė: „Kryželio vietoje aš tau užrišiu pionierių kaklaraištį". — „O aš jo nenešiosiu", — nenusileido mokinukas. Sauliuko motina nuėjo pas mokytoją į namus ir pareikalavo grąžinti kryželį, tačiau mokytoja tik pasišaipė iš jos, o kryželio taip ir negrąžino.

    1979 m. kovo mėn. mokyt. Kiekštienė pakvietė atsakinėti pamoką tikinčius ir nekomjaunuolius mokinius: Vytautą Stonį, Kazę Papievytę ir kitus. Mokiniai pamoką atsakė gerai, tačiau mokytoja, prieš rašydama pažymius, ištardydavo mokinius, ar jie dar einą į bažnyčią, ką ten jie veikią ir pan. Mokiniai prisipažino tikį ir einą į bažnyčią kas sekmadienį.

    — Na, tai sėskitės. Gausite po dvejetą! — šaukė supykusi mokytoja ir parašė po dvejetą.

    Judrėnų aštuonmetės mokyklos direktorius Henrikas Juškus, išvesdamas mokiniams pažymius, 1979 m. lapkričio 26 d. pasakė VI kl. mok. Sauliui Pulkauskui:

    — Kodėl nesirašai į pionierius? Ar valdžia nepatinka? Už tai dabar gausi iš geografijos ne penkis, o keturis.
 

*     *     *

    Mažeikiai. 1979 mokslo metų pradžioje (rugsėjo mėn.) Mažeikių III-os vid. m-los X klasės mokinės Dalia Griciūtė ir Lidija Mackevičiūtė pareikalavo mokytojos Venclovienės, kad leistų joms išstoti iš komjaunimo organizacijos, nes jos yra tikinčios ir nenorinčios veidmainiauti, o į komjaunimą yra įrašytos prievarta.

    Po to abi mergaitės buvo pakviestos pas direktorių Rimiškį, kuris ilgai „auklėjo" mokinukes. Chemijos mokyt, Šleiterienė pagrasino, kad ji neleisianti joms būti davatkomis ir todėl mok. Dalios Griciūtės žinias ateityje vertinsianti tik dvejetui. Mokytoja taip dabar ir daro. Be to, mergaitės už bažnyčios lankymą yra pastoviai mokykloje persekiojamos bei pašiepiamos.

    Mokyklos direktorius Rimiškis mok. Griciūtės motinai aiškino, kad mokinė galinti būti komjaunuole ir kartu lankyti bažnyčią, o jei iš komjaunimo išstos — ji niekur negalės įstoti mokytis toliau. *

    Su mok. Mackevičiūtės tėvu direktorius atsisakė kalbėtis, žinodamas, kad Mackevičius yra giliai tikintis ir kasdien lankąs bažnyčią.

*     *     *

    Gargždai (Klaipėdos raj.). Gargždų I-vidurinės mokyklos Illb kl. auklėtoja Pukinskienė 1979 m. balandžio mėn. mėgino prievarta įrašyti į pionierius Rimą Paukštį, „Nesivarginkite, mokytoja. Aš esu tikintis ir pionierių nebūsiu", — užtikrino Rimas. Supykusi mokytoja nusivedė Rimutį pas mokyklos direktorių Jurgulį. Berniukas ir direktoriui drąsiai paaiškino, kad į pionierius vis tiek nestosiąs, — esąs tikintis. Norėdama išgąsdinti mokinius, auklėtoja Pukinskienė kalbėjo: „Jei nestosite į pionierius, paskambinsiu į tėvų darbavietes, ir juos išmes iš darbo".