„Aušra" — Nr. 19 ir 20.
„Perspektyvos" — Nr. 17, 18 ir 19.
„Rūpintojėlis" — Nr. 13.

*     *     *

„LKB KRONIKOS" INFORMACIJA

    Šiuo metu KGB smarkiai suintensyvino represijas prieš pogrindžio spaudą. Nepaisant kokios bebūtų sunkios sąlygos, Kronika ir toliau bus leidžiama. Gerbiamus skaitytojus prašome ir toliau uoliai talkininkauti ją leidžiant ir platinant.

*     *     *

Atitaisymas

    „LKB Kronika" rašė, kad 1979 m. rugpjūčio 3 d. devynias valandas kun. Antaną Jokubauską „auklėjo" saugumo viršininkas Astrauskas. Tikroji pavardė — Astromskas.

*     *     *

L i e t u v i,  n e u ž m i r š k!

    Petras Plumpa, Nijolė Sadūnaitė, Sergiejus Kovaliovas, Vladas Lapienis, Balys Gajauskas, Viktoras Petkus, Petras Paulaitis, Antanas Terleckas, Julius Sasnauskas, Vytautas Skuodis, Povilas Pečeliūnas, Povilas Buzas, Anastazas Janulis, Algirdas Statkevičius ir kit neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!

*     *     *