Lukšiai (šakių raj.). 1978 m. Lukšių vidurinėje mokykloje VIII kl. mokinė Alytaitė Birutė be tėvų žinios buvo įrašyta į komjaunimą, šakių rajoniniame laikraštyje (1978.V.13) net buvo atspausdinta žinutė, kurioje džiaugiamasi, kad neveltui dirbta, — įtikinta net mergaitės mama. Alytienė nuėjo pas dukros auklėtoją Adomaitienę, ir išpyškino: „Mes esame tikintys ir mūsų tikėjimas draudžia priklausyti bedieviškoms organizacijoms". Auklėtoja įtikinėjo, kad komjaunimas mergaitei nieko blogo nepadarysiąs, bet motina nenusileido: „Jūs norite, kad tėvai vaikus tik augintų, plautų nešvarius jų drabužius, padengtų visas mokslo išlaidas ir kad vaikas būtų ne tėvų auklėjamas, o mokyklos ar valstybės. To nebus! Prašau patvarkyti, kad mano dukra niekada nebūtų buvusi komjaunuolė.

    Po šio pokalbio Alytienė su dukra nuvažiavo į šakių rajono komjaunimo komitetą ir išreikalavo, kad jos dukra būtų ne išbraukta iš komjaunimo, o dokumentai būtų sutvarkyti taip, kad būtų aišku, jog ji niekada nebuvo komjaunuolė.

    Už savo drąsą Alytienė nukentėjo. Ji dirbo Lukšių vidurinėje mokykloje šeimininke. Mokyklos vadovybė sudarė tokias sąlygas, kad Alytienė buvo priversta savo darbą palikti.

*     *     *

    Prienai. Prienų raj. švietimo skyrius atsiuntė Prienų tėvams atsakymą į skundą dėl tikinčiųjų moksleivių persekiojimo Prienų 2-je vid. mokykloje. Tarp kita ko atsakyme rašoma:

    „Svarbią reikšmę, įgyvendinant visišką sąžinės laisvę, turi tarybinės Konstitucijos garantuota ateistinių įsitikinimų ir jų propagavimo laisvė. Mokslinio ateizmo idėjų skleidimas yra viena iš pagrindinių tarybinės mokyklos uždavinių. Mokykloje mokiniai nėra tardomi apie jų tikėjimą, tuo klausimu su mokiniais pravedami pokalbiai, disputai. Mokiniai prievarta neverčiami piešti ateistinių piešinių. Taip pat nenustatyta, kad užklasinio ir užmokyklinio auklėjimo darbo organizatorius S. Kuras su mokiniais grubiai elgtųsi, vadintų juos šiurkščiais žodžiais" (Plg. tikinčiųjų tėvų skundą „LKB Kronika", Nr. 41.).

 

*     *     *

    Pašilė. 1979 m. gruodžio 1 d. šešių vaikų motina Julija Nausėdienė grįžo iš ligoninės. Kelyje ją sustabdė dvi Pašilės mokytojos — Pocienė ir Aranauskienė ir pradėjo moralizuoti, kodėl jos sūnus Juozas, IX kl. mokinys, einąs patarnauti Mišioms. Uoli partijos tarnaitė Aranauskienė kalbėjo:


    — Nausėdiene, pažiūrėk, į ką panašus tavo vaikas! Stovi prie altoriaus kamža apsivilkęs, o senis zakristijonas yra jo draugas. Kokią gėda jis daro tarybiniam jaunimui. Namuose šventų paveikslų prikabinėta, ant stalo tarp knygų kryžius maišos. Kaip mums negera, kad tokį vaizdą matome pas savo mokinius.

    — Mano vaikai ne vagys ir ne girtuokliai, ir aš nedrausiu jiems susitikinėti nei su klebonu, nei su zakristijonu. — Niekinama moteris apsiverkė ir nieko daugiau neatsakė.

    Tuo metu kai mokytojai terorizuoja už bažnyčios lankymą tikinčius vaikus ir jų tėvus, visuose Lietuvos miesteliuose ir kaimuose siautėja girti chuliganai. Pavyzdžiui, gruodžio 2 d. grupė Pašilės komjaunuolių per pamaldas girtavo, o paskui plyta prie Karklėnų Kultūros namų užmušė žmogų. Sąžinės už judo grašius nepardavę mokytojai turėtų dėl šito sielotis, o ne dėl Mišioms patarnaujančio berniuko.
 

*     *     *

    Kybartai (Vilkaviškio raj.). 1980 m. vasario 23 d. Kybartų vidurinėje mokykloje Žygio ir dainos konkurso proga buvo surikiuoti VIb kl. mokiniai. Nepionieriai buvo be pionieriškų kaklaraiščių. Auklėtoja, nepajėgdama priversti pionierių užsirišti kaklaraiščius, pasikvietė į talką mokyklos direktoriaus pavaduotoją Veriką. Pavaduotojas tuojau įsakė suieškoti kaklaraiščius ir jų neturintiems užrišti. Dauguma vaikų prievartai pakluso; liko tik mok. Rita Griškaitytė. Perpykęs pavaduotojas Verikas užriko: „Susirink savo šmutkes ir mauk iš mokyklos!" Mergaitė tėvams papasakojo apie incidentą mokykloje. Ritos tėvas nuėjęs pas Veriką pareikalavo, kad šis raštu pasiaiškintų, kodėl išvijo dukrą iš mokyklos, tačiau šis atsisakė. Jis aiškinosi norėjęs užrišti mergaitei kaklaraištį, kad visi būtų viena uniforma. Tada Rita Griškaitytė ryžtingai pareiškė: „Aš veidmainiauti nenoriu: bažnyčioje su rožančiumi, o mokykloje su kaklaraiščiu. Kaklaraištis yra pionierių atributika, o aš ne pionierė, todėl jo nenešiosiu!"
 

*     *     *

    Kretinga. 1979 m. gruodžio 24 d. Kretingos I-os vid. mokyklos IIa kl. mokytoja (auklėtoja) Stakenienė liepė pakelti rankas mokiniams, einantiems į bažnyčią (pakėlė beveik visa klasė). Paskui mokytoja paeiliui kiekvieną tikintį mokinį pradėjo kamantinėti:
    ar dažnai eina į bažnyčią,
    su kuo eina,
    ar eis prie pirmos šv. Komunijos, 
    ar moka poterius.

*     *     *

    Tauragė. 1978/79 m.m. pradžioje Tauragės V-je vid. m-je VIa kl. vyko tėvų susirinkimas. Po susirinkimo auklėtoja A. Krikštaponienė įkalbinėjo Aurelijos Savėikytės motiną, kad savo dukrą leistų stoti į pionierių organizaciją. Būdama pionierė mergaitė galėsianti eiti ir į bažnyčią, o vėliau į komjaunimą galėsianti nestoti. Direktorius reikalaująs, kad visi mokiniai būtų pionieriai.

    1979.XII.3 mokytoja Krikštaponienė davė savo mokiniams klausimus, liečiančius religiją, ir reikalavo atsakyti raštu. Aurelija Saveikytė atsakė taip: „Mokykloje atsakinėju tik į mokymo dalykų klausimus. Konstitucija skelbia tikėjimo laisvę". Mokytoja, palikusi Aureliją po pamokų vėl reikalavo konkrečių žinių apie jos tikėjimą:

    — Juk ir tavo mama buvo mokytoja, tai gali tau paaiškinti, kad į tokius klausimus būtina atsakyti.

Aurelija atsakė:
    — Mano mama dėl tos priežasties ir nebedirba mokykloje, kad nereikėtų skaityti ateistinių paskaitų ir prievartauti vaikus.
 

*     *     *

    Barstyčiai (Skuodo raj.). 1979 m. vasario mėn. Barstyčių tarybinio ūkio ūkvedys Žeimys už tai, kad jo 8 m. sūnus eina į bažnyčią, pervestas į žemesnes pareigas, šiuo metu jis dirba brigadininku.
 

*     *     *

    Simnas (Alytaus raj.). 1980 m. sausio 4 d. Simno vidurinės mokyklos dėstytojas ir IXb kl. vadovas Antanas Sitka klausė auklėtinius, kurie savo noru eina į bažnyčią. Atsistojo visa klasė. Po to sekė antras klausimas: „Kurie einate į bažnyčią tėvų verčiami?" Niekas neatsistojo.

    Po to mokyt. Sitka pasityčiojo sakydamas, kad jis anketoje parašysiąs, jog visa klasė einanti į bažnyčią verčiami tėvų. Mokiniai vienu balsu suriko: „Kai atvažiuos iš švietimo Ministerijos atstovai, mes pasakysime, kad anketoje buvo parašyta netiesa".

*     *     *

    Sidabravas (Radviliškio raj.). 1979 m. lapkričio 11 d. Sidabravo vid. mokyklos partinės organizatorės sekretorė III kl. auklėtoja Zaleckienė per gamtos pamoką tikinčiuosius mokinius išvadino davatkomis, nemokšomis ir atsilikėliais.

    Ateistinėmis temomis pasisakyti yra verčiami ir tikintieji mokiniai. VIa kl. auklėtojas Petras Bajorūnas liepė mokiniui Staškūnui Viliui ateistinei valandėlei paruošti temą: „Ar kryžius padeda mokytis".

    Ateistų vadovės mokytojos Giedraitienės iniciatyva rengiamos ateistinių piešinių parodos, kuriose bjauriausiu būdu tyčiojamasi iš šventųjų, kunigų ir tikinčiųjų.

    1980 m. vasario 4-9 dienomis vyko ateistinė savaitė. Mokytoja Giedraitienė ruošė ateistinių rašinių konkursą. Rašinių reikalavo ir iš tikinčiųjų mokinių. Vasario 2 d. liepė parašyti ateistinį rašinį VIIIb kl. mokiniui Arvydui Lotužiui, tačiau mokinys atsisakė tai daryti.

    Vasario 8 d. visi mokiniai po penkių pamokų buvo suvaryti išklausyti ateistinę paskaitą, kurią pravedė eksvienuolis Gedgaudas. Norintiems pabėgti iš paskaitos, rūbinėje neišduodavo paltų. Paskaitininkas įrodinėjo jog Dievui vieta tik tualetuose, pranašavo religijos pražūtį, ragino mokinius stoti į bedieviškas organizacijas, kunigus pravardžiavo išnaudotojais, o Sidabravo zakristijoną klieriką Petrą Blažuką — tarybinio jaunimo žalotoju.