1979 m. gruodžio 5 d. Prienų raj. vyk. komitetas pasiuntė kun. A. Gražuliui tokio turinio įspėjimą:

    „Nustatyta, kad Prienų parapijos bažnyčioje religinėms apeigoms patarnauti sistemingai yra panaudojami mokyklinio amžiaus vaikai. Apie tai Jūs šių metų rugsėjo 6 d. buvote raštiškai įspėtas (įspėjimą pasirašyti Jūs atsisakėte), tačiau šių metų lapkričio 18 d. mišioms patarnavo 19 vaikų, tą pačią dieną per vakarines pamaldas mišioms patarnavo 15 vaikų. Lapkričio 25 d. mišioms vėl patarnavo 12 vaikų. Yra atvejų, kai mokyklinio amžiaus vaikai pritraukiami giedoti bažnytiniame chore.

    Pakartotinai įspėjame Jus, kad būtų imamasi priemonių, kad kulto tarnai nepažeidinėtų Religinių susivienijimų nuostatų.

    Be to, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad šių metų lapkričio 4 d. vakare Prienų bažnyčioje iš sakyklos nepagrįstai apšmeižėte Prienų II vid. mokyklos direktorių A. Micką."


    Pasirašė vykdomojo komiteto pirmininkas A. Budbergis.

*     *     *


    1980 m. sausio 16 d. Prienų vykdomasis komitetas vėl rašo kun. A. Gražuliui įspėjimą:

    „Nežiūrint tai, kad 1979 m. rugsėjo 6 d. ir 1979 m. gruodžio 5 d. Jūs buvote įspėtas, kad Prienų bažnyčioje religinėms apeigoms patarnauti yra naudojami mokyklinio amžiaus vaikai, 1980 m. sausio 13 d. (sekmadienį) rytinėms pamaldoms patarnavo 13 vaikų, vakarinėms — 6 vaikai.


    Įspėjame Jus, kad būtų imtasi priemonių prieš grubius Religinių susivienijimų nuostatų pažeidinėjimus.

    Tuo pačiu dar kartą atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad minėtą sekmadienį, vakarinio pamokslo metu, Jūs neleistinai puolėte rajono vadovaujančius darbuotojus (drg. drg. A. Budbergį, A. Bužinskienę, K. Morkvėną, A. Micką), šmeižėte auklėjimo principus komunistų šeimose. Tai nesiderina su samdomojo kulto tarno veikla religinėje bendruomenėje." Pasirašė Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas K. Morkvėnas.
 

*     *     *


Lietuvos KP Centro Komitetui

P r o t e s t a s

    Mes, žemiau pasirašę Prienų parapijos tikintieji, reiškiame protestą prieš mūsų kunigo Antano Gražulio persekiojimą.

    1980 m. sausio 8 d. Prienų rajono laikraštis „Naujas gyvenimas" atspausdino rajono ateistinės tarybos pirmininko A. Matulaičio piktą straipsnį: „Ko siekia vikaras Gražulis?" Straipsnyje mūsų kunigas kaltinamas, kad organizuoja vaikus giedoti chore, patarnauti Mišioms, dalyvauti procesijose, kad visą savo „ugnį" nukreipia į mokslinę ateistinę propagandą ir kt.

    Mes pareiškiame, kad mūsų vikaras kun. A. Gražulis sąžiningai atlieka kunigo pareigas ir rūpinasi, kad mūsų vaikai augtų dori ir tikintys žmonės.

    Prievartinis ateistinis auklėjimas nieko gero Lietuvai nedavė, o žalos labai daug. Reikėtų būti visai aklam, kad nematytumei viso to ateistinio auklėjimo broko, kaip antai, girtaujančių paauglių, nepilnamečių nusikaltėlių, vaikų kambarių įskaitininkų ir t.t.

    Mes, tikintieji, nors nepritariame auklėjimui be Dievo, tačiau nekliudome netikintiesiems pagal savo įsitikinimus auklėti savo vaikus. Todėl mes norime, kad ir bedieviai nekliudytų mums savo vaikus auklėti katalikiškai.

    Mes protestuojame, kad katalikų tėvų vaikams po mokslo priedanga skiepijama visai nemoksliška pasaulėžiūra. Ir kas skaudžiausia, kad tai daroma prievarta.


    Mes protestuojame prieš tokią „sąžinės laisvę", kur ateistai gali daryti ką nori, o tikintieji paversti antraeiliais piliečiais ir pamotės vaikais.

    Mes reikalaujame palikti mus, mūsų tikinčiųjų vaikus ir mūsų vikarą kun. Antaną Gražulį ramybėje. 1980 m. sausio mėn.

Pasirašė 1026 Prienų 
parapijos tikintieji