1979 m. lapkričio 28 d. Vilniaus Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institute buvo sukviesti šio instituto ir Kauno filialo atsakingi vadovai. į šį posėdį atvyko LKP CK sekretorius L. šepetys su paskaita — „Ideologinio darbo klausimai".

    „Mūsų svarbiausias uždavinys, — kalbėjo L. Šepetys, — pakelti mokslo politinę funkciją, kadangi savo veiklą suaktyvino iš svetimų centrų ekstremistiniai elementai." LKP CK sekretorius sunerimęs pirmiausia iškėlė religijos klausimą, kuris, jo nuomone, labai opus, nes reakcingieji kunigai ir kiti elementai vis labiau stiprina ardomąją veiklą. Savo reakcinę veiklą, vykdydamas Vatikano užmačias, pradėjęs ir Jonas Paulius II. Popiežiaus kelionė į Lenkiją sudrebinusi ir mūsų respublikos katalikus.

    Todėl reikią suaktyvinti internacionalinį auklėjimą, o rusų kalba turinti būti vis plačiau panaudojama. Dėl lietuvių kalbos likimo nėra reikalo nerimauti.

    Aktualus mūsų visuomenei dorovinis auklėjimas. Labai išaugęs girtavimas ir skyrybų skaičius. Girtavimas atnešąs daugybę nusikaltimų.


    Kultūros ir meno darbuotojai yra kartu ir auklėtojai, todėl jų pareiga būti ideologinio darbo darbuotojais. Literatūroje ir mene prasiveržusi užsienio mada. Literatūroje nagrinėjamos nebūdingos komunistinei moralei temos, vyraująs siauras miesčioniškumas.

    Labai neramina ir kraštotyrinė veikla, etnografiniai ansambliai, jų domėjimasis senove. Tai tampa kliūtimi pažinti šiuolaikinį gyvenimą, siaurina požiūrį į tarybinės visuomenės laimėjimus. Per etnografiją, kraštotyrą, ypač studentų tarpe, įsibrauna buržuazinė ideologija" ...