Tikinčiųjų teisėms ginti 
K a t a l i k ų     Ko m i t e t a s 
1979 m. rugpjūčio 15 d. 
Nr. 20

K r e i p i m a s i s


Į Lietuvos Ordinarus, kunigus, inteligentus ir visus brolius Tėvynėje ir išeivijoje


    Neseniai Lenkijos katalikai paminėjo 1000 m. krikščionybės jubiliejų, kuriam ruošėsi net 10 metų. šiais metais iškilmingai buvo paminėtas Krokuvos vyskupo-kankinio 5v. Stanislovo mirties jubiliejus: pats šv. Tėvas ta proga aplankė Lenkiją.

    Ukrainos katalikai ruošiasi minėti 1988 m. 1000 m. krikščionybės įvedimo Kijevo Rusijoje jubiliejų.

    Ir mes, lietuviai, esame dviejų didelių jubiliejų išvakarėse:

    1984 m. sueina 500 metų nuo šv. Kazimiero mirties;

    1987 m. švęsime 600 metų nuo Lietuvos krikšto.

    Taigi jau laikas ir mums, Lietuvos katalikams, pradėti ruoštis tinkamai paminėti šias dideles sukaktis.

    Mes prašome Ordinarus, kunigus, Vatikano radiją ir lietuviškąją išeivijos spaudą nušviesti palaimingą Katalikų Bažnyčios veiklą Lietuvoje per 600 metų. Ta proga reikėtų sustiprinti vaikų katekizaciją, raginti krikščioniškai tvarkyti šeimų gyvenimą, auginti gausesnes šeimas. Kunigų pareiga per rekolekcijas, misijas ir kitomis progomis dvasiniai paruošti žmones šiems jubiliejams.


    Lietuva kenčia ne tik dėl išorinės laisvės trūkumo, bet nemažiau jai skriaudos daro masiškai platinamas girtavimas. Mūsų krašte dvasinis atgimimas prasidės tik užkirtus kelią šiai blogybei. TTG Katalikų Komitetas yra gavęs daug pareiškimų iš įvairių Lietuvos vietovių: jaunimas prašo pagalbos ir nurodo, kaip sparčiai pas mus plinta alkoholizmas, nuo kurio labiausiai nukenčia jaunimas ir šeimos. Lietuvos inteligentai šiais metais bandė kurti blaivybės draugiją, bet tarybinė vyriausybė tam kilniam tikslui nedavė leidimo, todėl lieka vienas kelias — kovoti su alkoholizmu per Bažnyčią.

    Prašome Ordinarus, kunigus, inteligentus ir brolius Tėvynėje bei išeivijoje kovoti už tautos blaivybę. Neįkainuojamą paslaugą mums gali padaryti broliai išeivijoje, nes jie turi daug masinės komunikacijos priemonių.

    Siūlome 1980 m. Lietuvoje ir išeivijoje Blaivybės metais.

    Artėjančių didžiųjų jubiliejų proga kreipkimės į tarybinę vyriausybę, kad sugrąžintų atimtas bažnyčias: Vilniaus Katedrą, šv. Kazimiero bažnyčią, Kauno Įgulos bažnyčią ir Taikos Karalienės bažnyčią Klaipėdoje.

    Reikalaukime leidimo grįžti į savo Katedras Vilniaus vyskupui Julijonui Steponavičiui ir Kaišiadorių Vyskupui Vincentui Sladkevičiui, kurie be teismo jau-20 metų vargsta tremtyje.

    Palaikykime kiekvieną gerą iniciatyvą, kuri bent truputėlį galėtų prisidėti prie mūsų krašto dvasinio atgimimo.

    Stebėdami dabartinį religinį atgimimą Lietuvoje, su viltimi žvelgiame į ateitį.

    „Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė" (Ps. 54).

TTG Katalikų Komiteto nariai —

kunigai — 
Jonas Kauneckas 
Alfonsas Svarinskas 
Sigitas Tamkevičius 
Vincas Vėlavičius 
Juozas Zdebskis

*     *     *


    TTG Katalikų Komiteto dokumentų apžvalga: 

    Nr. 21.
    Dokumente kalbama apie grubų tarybinių pareigūnų kišimąsi į religinių bendruomenių vidaus reikalus. 

    Nr. 22.
    Prašoma leisti Viktorui Vasiljevui emigruoti į Vakarus. 

    Nr. 23.
    SNO Generalinės Ansamblėjos XXXIV sesija informuojama apie prievartinį Lietuvos vaikų bedievinimą. 

    Nr. 24.
    Lietuvos KP CK informuojama, kad valdžios organai vilkina Katekizmo spausdinimą ir kad jis būsiąs išleistas per mažu tiražu. 

    Nr. 25.
    Protestuojama prieš kun. Glebo Jakunino, Tatjanos Velikanovos ir Antano Terlecko suėmimą, šį dokumentą dar papildomai pasirašė šie kunigai:
K. Daknevičius, Ed. Semaška, L. Kalinauskas, A. Bulota, J. Indriūnas, E. Bartulis, A. Ylius, J. Vaičeliūnas, P. Meilus, V. Pieslekas, S. Pilka, J. Survila, J. Baronas, G. Gudanavičius, V. Ramanauskas, A. Jokūbauskas, F. Balionas, A. Močius, J. Razmantas.

    Nr. 26.
    Lietuvos Ordinarai ir kunigai raginami neteikti ateistinėms taryboms duomenų apie religinius patarnavimus.

    Nr. 27.
    Lietuvos TSR vyriausybė raginama paleisti suimtą Julių Sasnauską ir visus sąžinės kalinius. 

    Nr. 28.
    Primenama LTSR švietimo ministerijai, kad religingi vaikai išvaromi laidotuvių metu iš bažnyčių. 

    Nr. 29.
    Informuojamas sveikatos apsaugos ministras, kad daugelyje Lietuvos ligoninių dar trukdoma sunkiai sergantiems ligoniams pakviesti kunigą.

    Nr. 30.
    Dokumente solidarizuojamasi su akademiku A. Sacharovu ir prašomas šv. Tėvas moraliai paremti kovotoją už žmogaus teises.

    1980 m. kovo 9 d. Vilniaus televizijos laidoje „Argumentai" kalbėjo Religijų reikalų tarybos įgaliotinis Petras Anilionis ir Vilniaus Pedagoginio instituto rektorius Jonas Aničas. Lektoriai įrodinėjo, kad imperializmas per Vatikaną kursto Lietuvoje religinį ekstremizmą. Kunigai-ekstremistai šmeižia tarybinę tikrovę, kursto tikinčiuosius nesilaikyti tarybinių įstatymų, perduoda šmeižikišką informaciją į užsienį ir t.t. Buvo paminėtos „ekstremistų" pavardes: kun. Alfonsas Svarinskas, kun. Sigitas Tamkevičius, kun. Jonas Kauneckas. Laidoje plačiausiai buvo kalbama prieš kun. J. Kaunecką, kad jis, tariamai, šmeižiąs dorus tarybinius žmones ir kurstąs neapykantą.