Kovos dėl religinio ekstremizmo stiprinimo, kultų 
įstatymų laikymosi, kontrolės gerinimo

p l a n a s


    1. Kontroliuoti, kad kunigai ir kiti religininkai nepasisavintų tėvų teises, ruošiant vaikus katekizacijai bei konfirmacijai.

    2. Duoti raštiškus bei žodinius įspėjimus asmenims, pažeidusiems tarybinius įstatymus kultų klausimais.


    3. Organizuoti pamokslų klausymus, juos pastoviai apibendrinti ir panaudoti antireliginėje propagandoje ekstremistų demaskavimui.

    4. Kiekvienam ekstremistiškai nusiteikusiam dvasininkui užvesti asmens bylą, kurioje kaupti visą veiklos medžiagą, dokumentus, įrodančius, kokios priemonės priimtos jo perauklėjimui. Dvasininkui persikėlus į kitą religinį susivienijimą, šią bylą persiųsti vietos vykdomajam komitetui.

    5. Mokomai ir lanksčiai, nepažeidžiant tikinčiųjų jausmų, vesti individualius bei grupinius pokalbius su religingais mokiniais bei jų tėvais, kad nepatektų religininkų įtakon, sparčiau atitraukti nuo bažnyčios.


    6. Mokytojams individualiam darbui paskirstyti tėvus, kurių vaikai gieda bažnyčios chore, patarnauja Mišioms ir t.t. Kas mėnesį išklausyti informaciją apie minėtų mokytojų darbą.

    7. Vesti tikslią vaikų ir jaunimo iš ekstremistinių šeimų apyskaitą, numatyti konkrečias priemones darbui su jais.

    8. Pagal galimybes, sudaryti ligoniams, jiems patiems prašant, susitikti su dvasininkais, atlikti išpažintį bei gauti ligonių patepimą.

    N.B. Planas paruoštas LKP Centro Komitete.

*     *     *