1980 m. sausio 30 d. KGB vyr. tardytojas Markevičius su grupe čekistų: Raudžiu, Čekeniu ir Jurevičių padarė kratą pas Povilą Buzą, gyvenanti Birštone, Cvirkos g. 18. Kratoje kviestiniais dalyvavo V. Laurinavičius ir Liudas Bazilius, — abu birštoniečiai. Krata prasidėjo 9 vai. ir baigėsi 18,20 vai. Kratos metu saugumiečiai rado Povilą Buzą dirbantį rūsyje su elektrografiniu aparatu.

    Kratos metu paimta: 17 fotografijų, kuriose matosi žmonių eisenos, penki kunigai ir t.t., fotodidintuvą ir fotorėmelį, 49 kg balto popieriaus, apie 100 egz. atšviesto „Rūpintojėlio" Nr. 11, rašomąja mašinėle atspausdintą „LKB Kroniką" Nr. 41, „Aušra" Nr. 19, „Rūpintojėlis" Nr. 11, namų gamybos elektrografinį aparatą, 9 seleno plokšteles be numerių, elektrografinius miltelius, aukštos įtampos bloką, 19 butelių techninio acetono.
Po kratos Povilas Buzas buvo suimtas ir išvežtas į Vilnių.

*     *     *

     1980 m. sausio 29 d. vakare Kaune buvo suimtas Kaišiadorių vargoninkas Anastazas Janulis. Drauge su juo buvo sulaikyta ir kaišiadorietė Algina Suslavičiūtė. Rytojaus dieną saugumiečiai įsiveržė į užrakintą A. Janulio butą Kaišiadoryse (Tarybų g. Nr. 6) ir jį iškrėtė. Po 8 valandas trukusios kratos saugumiečiai išsivežė du maišus inkriminuojančios medžiagos (atrodo, daugiausia buvo pogrindžio literatūra), šiuo metu A. Janulio butas užplombuotas.

    Tą pačią dieną buvo iškrėstas ir Alginos Suslavičiūtės butas. Po kratos 3 dienas A. Suslavičiūtė buvo tardoma.

*     *     *

    1979 m. spalio 3 d., pas Helsinkio grupės narį Algirdą Statkevičių buvo padaryta krata, kuriai vadovavo saugumo mjr. Pilelis ir papik. Kalakauskas. Kratos metu paimta „LKB Kronika" Nr. 34, antialkoholinio turinio raštai, knyga „Sofiokratija ir jos pagrindai" ir kt. Virš Statkevičiaus sandėliuko durų, kur gali prieiti iš koridoriaus pusės kiekvienas žmogus, saugumiečiai rado herbinį antspaudą: centre vytis, o aplinkui žodžiai — „Lietuvos Laisvės Lyga. Tautinė Taryba".

    Tardymo metu saugumiečiai priekaištavo kodėl A. Statkevičius pasirašęs po 45 pabaltijiečių memorandumu ir reikalavo patvirtinti, kad parašus po šiuo memorandumu rinkęs Antanas Terleckas.

    Įdomu, kad paplk. Kalakauskas dėjosi esąs didelis Lietuvos patriotas.

*     *     *

    1980 m. sausio 9 d. Vilniaus saugumo mjr. Pilelis ir saugumo papik. Kalakauskas padarė kratą pas Algirdą Statkevičių, gyv. Vilniuje, Čarno g. 18-21. Krata pradėta 11,20 vai. ir baigta 17,15 vai. Kratoje kviestiniais dalyvavo Kęstutis Šeduikis ir Pavel Vinklevskij. Saugumiečiai paėmė: Lietuviškosios Helsinkio grupės kelis dokumentus, O. Lukauskaitės „Lagerio pasakas", adresus ir telefonų numerius.
Algirdas Statkevičius suimtas ir laikomas Lukiškio kalėjimo psichoneurologiniame skyriuje (?).

*     *     *

    1980 m. sausio 9 d. saugumo papulkininkis Urbonas, dalyvaujant saugumiečiams Sapyginui ir Bagdonovui padarė kratą pas VVU docentą Skuodį Vytautą, gyv. Vilniuje, Vandentiekio gatvėje 44-4. Kratos metu rasta keli pogrindžio leidiniai: „Aušra", „Perspektyvos", „Pastogė" Nr. 1.

    Po 1979 m. lapkričio 24 d. kratos doc. Vyt. Skuodis gruodžio 31 d. buvo už „amoralų elgesį" atleistas iš darbo, o po antrosios kratos suimtas.
 

*     *     *

    1980 m. sausio 9 d. saugumo majoras Marcinkevičius iškratė lietuvių kalbos mokytojo Povilo Pečeliūno butą. Krata tęsėsi nuo 10 iki 18 vai., kurios metu rasta leidinio „Alma Mater" 20 viršelių, du „Aušros" numeriai ir A. Maceinos „Filosofijos kilmė ir prasmė". „Už amoralų elgesį" pagal DįK 287 str. p. 3 atleistas iš darbo ir suimtas. Mokytojas Pečeliūnas įtariamas leidinio „Alma Mater" redaktroiumi.
Mokyt. Pečeliūnas yra invalidas, tikintis katalikas ir labai darbštus žmogus. Jis yra sukaupęs didžiulę lituanistinę biblioteką.
 

*     *     *

    1980 m. vasario 6 d. Adutiškio (Švenčionių raj.) klebono ir lietuvių Helsinkio grupės nario kun. Br. Laurinavičiaus bute buvo krata, trukusi nuo 13,30 vai. iki 21 vai. Ją darė: Tardymo skyriaus darbuotojai — vyr. Itn. J. Matulevičius, vyr. Itn. R. Rainys ir Saugumo komiteto darbuotojai — kpt. Albrikas, mjr. Sventauskas, mjr. Gudas, mjr. Rukšėnas ir ltn. Riabinas.

    Paimta dvi rašomosios mašinėlės (viena rusišku šriftu, kita — lietuvišku), „Tiesos kelio" vienas numeris, 3 albumai ir įvairūs dokumentai bei laiškai. Ėminių sąraše figūruoja 37 pozicijos.
 

*     *     *

    1980.II.6 d. apie 5 val. ryte Šiaulių autobusų stotyje išlipant iš autobuso Minskas — Ryga saugumiečių buvo suimtas Lietuvos Helsinkio grupės narys šiaulietis Mečislovas Jurevičius. Nuvežus jį į saugumo skyrių buvo pateikta sankcija ir padaryta asmeninė krata. Paimta Helsinkio grupės dokumentai dėl paskutinių areštų bangos Lietuvoje, dėl Lietuvoje gyvenančių vokiečių tautybės asmenų neleidimo išvykti į VFR, B. Pašilienės pareiškimas dėl P. Paulaičio kalinimo, Helsinkio grupės pareiškimas dėl įvykių Afganistane. Tardyme dalyvavo mjr. Markevičius, papulk. Čucas, Bizauskas, Ališauskas ir kiti saugumiečiai. Saugumą domino: rasti kratos metu dokumentai, 1979.VII.22 d. eisena į Kryžių kalną, eisena į Šiluvą (kas organizavo). į klausimus Jurevičius neatsakinėjo. Tardymas tęsėsi iki 14 vai. Po to, atvykęs iš Vilniaus prokuratūros tardytojas A. Jucys su grupe saugumiečių nusivežė M. Jurevičių į jo namus Spindulio g. 6-10, kur apie 3 val. darė kratą. Kratoje kaip kviestiniais dalyvavo Rimantas Bilius, gyv. Šiauliuose, Dubijos 3-27 ir Ušinskas Kazimieras, Juozo, gyv. Šiauliuose Basanavičiaus 5-54. Pagrindas kratai: prokuroro sankcija pagal bylą Nr. 58, pasirašyta 80.1.30 d. Kratos tikslas: „Paimti fotonuotraukas, susirašinėjimo dokumentus bei adresus kitų aktyvių viešosios tvarkos pažeidėjų". Rasta ir paimta: 39 fotonuotraukos, kuriose užfiksuotos procesijos, pats Jurevičius bei kiti asmenys, 1 vokas su adresu, pašto siuntos įteikimo pranešimas, maldos už tėvynės laisvę ir tikėjimo tekstai — 16 lapų, 1 knygelė „Lietuvos blaivinimas" Eucharistijos bičiulių knygutės — 11 št, Eucharistijos vado kalba kryžiaus nešimo proga, knyga „Gyvenimas po gyvenimo", magnetofono juostos (kasetės) — 37 št. Kratai įpusėjus į butą atvyko ir mjr. Markevičius, kuris „konsultavo" tardytoją A. Jucių.

    1980.1.7,15 vai. M. Jurevičius buvo iškviestas į Šiaulių m. prokuratūrą, kur minėtas Viln. prokuratūros tardytojas A. Jucius paaiškino Jurevičiui, kad jam užvedama byla pagal BK 199 str. 3 d. „Už eiseną į Kryžių kalną organizavimą. Buvo iškviesti liudininkai (2 vyrai ir viena moteris), kurie atpažino Jurevičių, rodant vienam „liudininkui" į jį ranka nupaveiksluotas. Tardytojas klausinėjo: kas kiti 79.VII.22 d. eisenos į Kryžių kalną organizatoriai, kur dabar yra Stanelytė. Teiravosi taip pat apie kažkokią gydytoją iš Birštono ir t.t. M. Jurevičius atsakinėti į bet kokius klausimus atsisakė ir protokolą nepasirašė. Pabaigai tardytojas pareikalavo, kad Jurevičius niekur iš Šiaulių miesto neišvyktų.
 

*     *     *

    1980 m. vasario 18 d. milicijos kpt. Slibinskas kratė Prienų parapijos vikaro kun. Antano Gražulio butą. Krata pradėta 14 vai. 30 min. ir baigta 19 vai. Kviestiniais kratoje dalyvavo prieniškiai: Irena Jakšaitienė ir Kazimieras Račkauskas. Kratoje dalyvavo taip pat Prienų VRS darbuotojas Pranas Čuipala. Kun. Antanas Gražulis tuo metu buvo tardomas Prienų milicijos skyriuje. Kratos metu paimta:
    leidinio „Tiesos kelias" 12 egz. (įvairūs numeriai);
    rašomoji mašinėlė „Erika";
    pamokslinė medžiaga ir pamokslai rašyti ranka ir rašomąja mašinėle)
    religinės brošiūrėlės: „Kodėl aš netapau ateistu?", „Pastabos apie ateizmą" (10 egz.), „Krizės ženkle", „SOS iš anapus", „Mokykloje" ir kt.

    Viso paimta 39 pavadinimai.

    Kratos metu paimtieji daiktai rodo, kad krata buvo padaryta Valstybinio saugumo pavedimu.

*     *     *

    1980 m. vasario 18 d. Prienų rajono milicijos vyr. ltn. Lapinskas padarė kratą Antano Lodos garaže, kuriuo naudojosi kun. Antanas Gražulis. Kratos metu paimtos šešios balto metalo plokštelės (dydis 460 mm * 20 mm * 2 mm). Krata pradėta 15 vai. ir baigta 15 vai. 30 min. Kviestiniais kratoje dalyvavo: Petras Zvejauskas ir Ona Vilkienė.
 

*     *     *

    1980 m. vasario 18 d. Alytaus m. milicijos kapitonas Baranauskas padarė kratą pas kun. Antano Gražulio tėvus, gyvenančius Miroslavo parapijoje, Mankūnų kaime. Kratoje dalyvavo milicijos kapitonas Pleskus ir kviestiniai: Marė Brindzienė ir Algimantas Grigonis. Kratos tikslas — paimti „nusikaltimo būdu įgytas transporto priemonių atsargines dalis arba kitus nusikaltimu būdu įgytus daiktus". Krata pradėta 11 vai. 35 min. ir baigta 13 vai.

    Kratos metu paimta:
    religinė knyga „Dieviškojo Išganytojo Kančios sargyboje" 1,2 ir 3 d. (knyga versta iš anglų kalbos. 1914 m. leidinys);
    įvairaus formato balto popieriaus 380 kilogramų; 
    religinė knygelė „Mūsų bočių takais" (Memuarai iš Gardino).

    1980.11.12 d. buvo iškrėstas Kauno Resp. Klinikinės ligoninės gyd. — oftalmologės Onos Sereikaitės butas Kaune (16-tos Divizijos g. Nr. 56a-39).

    Gyd. Sereikaitę milicijos pareigūnas paėmė darbo metu — komandiruotėje Jurbarke ir įsodinę į saugumo mašiną atvežė į Kauną. Butą krėtė Vilniaus tardytojas (kriminaliniams reikalams) Jucys su trimis saugumiečiais ir viena moterimi. Krata atlikta be kviestinių ir be kratos orderio. Ji tęsėsi 7 valandas. Po kratos jokio protokolo dublikato apie paimtus daiktus kratos metu saugumiečiai nepaliko.

    Kratos metu paimtos 2 religinio turinio knygos, visos užrašų knygutės, kai kurios fotografijos (pvz., kunigų, seminarijos auklėtinių), atvirukai su sveikinimais, kunigų primicijų paveiksliukai, kai kurie laiškai. Gyd. Sereikaitė apkaltinta, kaip „juodosios mantijos" gydytoja (atseit, kunigų gydytoja), o jos butas — Eucharistijos bičiulių centras (kurie, jų manymu, savo rankose turi visą religinę veiklą Lietuvoje), kaltino ją esant vienuole, o taip pat dėl kryžiaus nešimo į Kryžių kalną.

    Tardytojas Jucys nepasitenkino iškrėtęs Sereikaitės kambarį, bet susiradęs raktą, įsiveržė į Jadvygos Stanelytės kambarį (kurios tuo metu namuose nebuvo) ir smulkiai jį iškrėtė pasiimdamas jos darbo knygutę, diplomą, nemaža religinių knygų, užrašų knygutę su adresais, fotografijas ir fotonegatyvus. Taip pat pasisavino ir bedievių išniekinto kryžiaus liekanas, kurias J. Stanelytė buvo įsidėjusi į celofaninį maišelį ir užrašiusi kryžiaus išniekinimo datą.

    Kratos metu pareigūnai išlaužė gyd. Sereikaitės sandėlio duris ir čia padarė kratą. Iš sandėlio paėmė keletą daiktų, kurių tarpe buvo senas radijo imtuvas. Pareigūnai greit sufantazavo, kad čia atseit yra radijo siųstuvas ir juo perduodamos žinios į Romą.

*     *     *

    1980 m. sausio mėn. 4 d. į Vilniaus saugumą tardymui buvo iškviesta Vitalija Žvikaitė. Tardė vyr. tardytojas Pilelis ir Rukšėnas. Buvo klausinėjama, ar turi ryšį su kauniečiais: Butkevičium, Andriukaičiu; vilniečiais: Patacku, Matuliu ir kt. Saugumiečiai teiravosi, kaip į „Aušrą" pateko straipsnis, kurio rankraštis buvo iš jos paimtas kratos metu. Tardytojas Rukšėnas apgailestavo, kad tardymas vyksta ne prieš 30 metų, nes tada niekas „nesiterliotų" ir nereikėtų rankioti įrodymų. Žvikaitei buvo pažadėta, kad tardymams bus kviečiama ir ateityje.
 

*     *     *

    1979.XII.24 ir Naujų Metų dieną į Vilniaus KGB buvo iškviestas „pokalbiui" Algis Patackas. Tardytojai Pilelis ir Rukšėnas, kurie šį kartą vaidino taikaus „tėvelio" rolę, reikalavo raštiškai pasižadėti neprisidėti prie pogrindžio spaudos, nekritikuoti valdžios, būti lojaliu. Patackas tokio pasižadėjimo neparašė.

    Rugsėjo mėn. saugume buvo tardomas vilnietis Juozas Prapiestis.
 

*     *     *

    Danutė Keršiūtė po 1979 m. lapkričio 24 d. kratos, kurios metu buvo rasta daug pogrindžio leidinių, gruodžio 29 d. „už amoralų elgesį" buvo atleista iš darbo (dirbo Kultūros Ministerijoje). Saugmiečiai Danutę Keršiūtę ir toliau tebeterorizuoja.
 

*     *     *

    Šiauliai. 1980 m. pradžioje Šiauliuose buvo tardomi žmonės, dalyvavę maldingoje kelionėje į Šiluvą. Pavyzdžiui, pas Bronių Krūmelį prisistatė saugumietis ir kamantinėjo jo sūnų, kodėl jis važiavęs į Šiluvą, ką savo mašinoje vežęs, kas maldingą kelionę organizavęs ir kt.
 

*     *     *

    Kaunas. 1979 m. lapkričio 24 d. apie 13 val. KGB pareigūnai atvažiavo į Žemės Ūkio akademiją, ieškodami dėstytojo Aleksandro Žarskaus, gyvenančio Tabariškėse. Neradę dėstytojo akademijoje, saugumiečiai nuvyko į jo namus ir iš ten nusivežė į Kauną. Tardymas tęsėsi iki 18 val. Po to atsivežė vėl į namus ir apie 19 val. Pradėjo kratą, užsitęsusią iki 22 val. Kratą pravedė saugumietis Gavėnas, mjr. Markevičiaus pavedimu. Kviestiniais dalyvavo Žemės ūkio akademijos dėstytojai — Vytas Damulevičius ir Algirdas Raila, kurie padėjo daryti kratą ir budėjo, kad Zarskai tarpusavyje nesikalbėtų. Nors kratos orderis buvo išrašytas tik Aleksandro Zarskaus vardu, tačiau pas senuosius Zarskus dar kruopščiau buvo viskas verčiama aukštyn kojomis. Saugumiečiai kažko ieškojo šiauduose, miltuose, kiaulių loviuose, šaldytuve ir net.. . šuns būdoje. Kruopščios pastangos davė maža vaisių — saugumiečių dėmesį atkreipė tiktai viena smulkiai sutvarstyta dėžė, kurią išsimatavo ir išsivežė. Padarę kratą, saugumiečiai primygtinai reikalavo, kad šeimininkai atiduotų neva kažkur paslėptą popierių.

*     *     *