1980 m. balandžio 17 d. 10 val. KGB paplk. Urbono vadovaujami 12 saugumiečių pradėjo kratą Viduklės klebonijoje pas kun. Alfonsą Svarinską. Po kratos orderiu pasirašė LTSR prokuroras Kairelis ir KGB pirmininkas generolas Petkevičius. Kviestinius — Joną Ivaškevičių ir Laimą Rudžionytę — saugumiečiai atsivežė iš Raseinių. Kratos tikslas — paimti vadinamą „antitarybinę" literatūrą. Krata baigėsi 16 val.

    Kratos metu paimta: rašomoji mašinėlė, „Tiesos kelias" Nr. 1, 9,11,14 magnetofono kasečių, „Kontinento" fotokopijos ir kai kurie TTG Katalikų komiteto dokumentai.

*     *     *

    Tą pačią dieną KGB paplk. Urbono vadovaujami saugumiečiai be prokuroro sankcijos padarė kratą Monikos Gavėnaitės bute, esančiame Viduklės klebonijoje. Kratos metu paimta: rašomoji mašinėlė, „Ateitis" Nr. 1, „Tiesos kelias" Nr. 9, 12.

*     *     *

    Asmeninė krata buvo padaryta pas kun. Gustavą Gudanavičių, kurį kratos metu saugumiečiai rado Viduklės klebonijoje.
    Paimta žurnalo „Kontinent" keletą fotokopijų.

*     *     *

    1980 m. balandžio 17 d. 9,30 val. KGB tardytojo J. Matulevičiaus vadovaujamas būrys saugumiečių (apie 10 vyrų) atvyko pas TTG Katalikų komiteto narį kun. Sigitą Tamkevičių, gyvenantį Kybartuose, Darvino g. Nr. 12, ir, pateikę kratos orderį, pasirašytą VSK pirmininko generolo Petkevičiaus ir LTSR prokuroro Kairelio, pradėjo kratą, užtrukusią 9,5 val. Čekistai iškrėtė klebono kambarius, ūkinį pastatą, rūsį, šuns būdą, palėpes ir daržą. Kviestiniais kratoje dalyvavo Liuda Jakelaitienė, Juozas Mickevičius ir Liuda Garbačiova. Kviestiniais buvo ne atsitiktiniai žmonės, o KGB specialiai pasirinkti asmenys, kurie kratos metu padėjo saugumiečiams.

    Kratos metu paimta: „Tiesos kelio" 10 įvairių numerių, „Rūpintojėlis" Nr. 12, knyga „Arkivyskupas M. Reinys", K. Čibiro „Gyvenimo menininkė", knyga „Rusų carų bandymas surusinti Lietuvą", Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, Konvencija dėl diskriminacijos švietimo srityje, Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, rašomoji mašinėlė, nenaudotas baltas popierius, kalkės, magnetofono juostos, išrašai iš Vatikano radijo laidų, TTG Katalikų Komiteto dokumentai ir kt. Ūkiniame pastate rasta „LKB Kronikos" 42 numerio 4 egz. Baigiant kratą buvo iškrėstas ir pats kun. S. Tamkevičius. Kratos protokolo kunigas nepasirašė ir užprotestavo, kad į jo kratos protokolą tardytojas Matulevičius surašė iš kitų asmenų, gyvenančių tame pačiame name, paimtus daiktus.

    Po kratos Kybartuose buvo skleidžiami gandai, kad pas kleboną rasta du pistoletai, maišas pinigų ir radijo siųstuvas.

*     *     *

    1980 m. balandžio 17 d. KGB tardytojas Matulevičius su būriu saugumiečių be kratos orderio iškrėtė kybartietės Onos Kavaliauskaitės butą (Darvino g. Nr. 12). Kratos metu paimta:

    rašomoji mašinėlė, „Aušra" Nr. 19, „Lietuvių archyvas" VI t. ir kt.

    Asmeninę kratą padarė Vilkaviškio raj. VRS inspektorė Ona Paunksnienė, uoliai talkininkavusi saugumiečiams. Po kratos vakare Ona Kavaliauskaitė buvo tardoma.

    Tą pačią dieną saugumiečiai be prokuroro sankcijos iškrėtė Onos Dranginaitės, gyv. Kaune ir atvažinėjančios į Kybartų kleboniją padėti virtuvėje, daiktus. Kratos metu paimta:

    „LKB Kronikos" Nr. 38 ir 39, „Perspektyvos" Nr. 12, Vainovičiaus „Kareivio Čionkino nuotykiai" ir kt.

    Milicijos inspektorė Paunksnienė padarė ir asmeninę kratą. Po kratos Dranginaitė buvo tardoma.

*     *     *

    1980 m. balandžio 17 d. buvo padaryta asmeninė krata kun. Jonui Zubrui, kurį saugumiečiai rado pas kun. S. Tamkevičių. Iškrėstas taip pat jo lagaminas ir paimta užrašų knygutė su adresais.

*     *     *

    1980 m. balandžio 17 d. saugumiečiai be prokuroro sankcijos padarė kratą a.a. kun. Virgilijaus Jaugelio bute (Kybartai, Darvino g. Nr. 12). Kratos metu paimta:

    „LKB Kronikos" Nr. 40 ir 41, „Tiesos kelias" Nr. 1 ir 9, „Chronika tekuščich sobytij" 1 egz., daug įvairių laiškų, tarp jų ir tremtinės N. Sadūnaitės laiškai, knygos: „Kaip jie mus sušaudė", Bulgakovo „Tichije dūmy", Frank „Duša čeloveka", Dudko „O našem upovanij", „Lietuvių enciklopedija" XV t.; Kryžių kalno du albumai ir kt.

    Po kratos kun. Jaugelio motina kreipėsi į LTSR Prokuratūrą, reikalaudama sugrąžinti iš jos sūnaus kambario paimtas knygas ir įvairius leidinius bei rankraščius.

*    *    *

    1980 m. balandžio 17 d. rytą didelis būrys saugumiečių per daržus atbėgo prie kybartietės Teresės Petrikienės namo. Vienas nešėsi durims išlaužti geležį. Kambaryje saugumiečiai rado kaunietę Genovaitę Navickaitę ir dvi rašomąsias  mašinėles. Taip pat buvo rastas „LKB Kronikos" 42 numeris ir daug perrašytų puslapių. Po kratos Genovaitė Navickaitė buvo areštuota ir išvežta į Vilniaus KGB. Per asmeninę kratą moterys buvo išrengtos. Namo šeimininkė T. Petrikienė buvo tardoma dvi dienas. Tardomoji paaiškino, kad ji buvo išnuomavusi kambarį Navickaitei ir visai nesidomėjusi, ką nuomininkė veikianti.

    Šiuo metu G. Navickaitė yra Vilniaus KGB kalėjime: Vilnius, ab/d 17. Ją tardo KGB vyr. tardytojas V. Balčiūnas.

    Genovaitė Navickaitė, Jono, gimusi 1947 m. vasario 18 d. Zarasų apskrityje, Ditkūnų kaime. 1965 m. baigė Zarasų vidurinę mokyklą, o 1967 m. — Kauno Ekonomikos technikumą. Po to mokėsi Kauno Medicinos mokykloje ir ją baigė 1970 m. Dirbo įvairiose Kauno ligoninėse medicinos seserimi.

*     *     *

    1980 m. balandžio 17 d. KGB mjr. Daugalas su penkiais čekistais ir milicijos inspektore Janulevičiene padarė kratą Veronikos šulčiuvienės name (Kybartai, Čepajevo sk. Nr. 14), kur gyvena Kybartų bažnyčios vargoninkė Genovaitė Mačenskaitė.

    Kratoje kviestiniais dalyvavo Aldona Kasparaitytė ir Leonas Jakimavičius. Ieškota antitarybinės literatūros bei techninių dauginimo priemonių. Kratos metu paimta:
    „Aušra" Nr. 17, „LKB Kronika" Nr. 42, „Patarimai, kaip laikytis tardymo metu", „Tiesos kelias" Nr. 10 ir 11, Medviedevo „Beprotystės klausimas", 16 fotografijų, eilėraščiai, užrašai, baltas rašomas popierius, kalkės, Elenos Lapienienės taupomoji knygelė Nr. 055093, visi pinigai, startinis pistoletas, rašomoji mašinėlė „Erika" Nr. 5900161.

    Krata pradėta 9 val. rytą. Kratos metu Mačenskaitė buvo sulaikyta Kybartų klebonijoje, ir saugumiečiai neleido jai stebėti kratos savo bute. Po kratos Mačenskaitė tris valandas buvo tardoma, iš kur gavusi kratos metu rastus leidinius. Tardomoji paaiškino, kad leidinius, knygas, rašomąją mašinėlę ir kt. yra gavusi iš a.a. kun. Virgilijaus Jaugelio, o „LKB Kroniką" Nr. 42 radusi ant stovinčio bažnyčios prieangy katafaliaus viršaus. Tardytojas Daugalas ypatingai daug klausinėjo apie Genovaitę Navickaitę, kuri, tardytojo nuomone, esanti labai didelė nusikaltėlė.

*     *     *

    1980 m. balandžio 18 d. 16,40 val. būrys saugumiečių įsiveržtų į Bagotosios (Kapsuko raj.) kleboniją ir, pateikę kun. Vaclovui Degučiui kratos orderį, pradėjo kratą. Jai vadovavo KGB kpt. Jurkštas, o jam padėjo apie 10 saugumiečių ir Kapsuko VRS inspektorė Mikuckienė. Kviestiniais kratoje dalyvavo Janina Žilinskienė ir Elena Grabauskienė (abi kapsukietės).
    Kratos metu iš kun. V. Degučio paimta „LKB Kronikos" Nr. 38, „Aušra" Nr. 18, knyga „Dabarties kankiniai".

    Klebonijos antrame aukšte saugumiečiai rado Oną Vitkauskaitę, gyv. Kaune, Partizanų g. Nr. 226-4. Pas ją rasta: rašomoji mašinėlė „Erika", „LKB Kronika" Nr. 42 ir perrašyti „LKB Kronikos" 26 puslapiai po 10 egz.

    Krata baigta 22 val. 30 min. Ona Vitkauskaitė areštuota, išvežta į Vilniaus KGB ir iki šio laiko nepaleista.

    Po kratos buvo tardomas klebonas kun. Vaclovas Degutis ir jo šeimininkė Janina Pileckytė, kurios bute taip pat buvo padaryta krata.

    Ona Vitkauskaitė, gimusi 1935 m. balandžio 23 d. Marijampolės apskrityje. Stuomenų kaime, mokėsi Marijampolėje, Rietave ir Prienuose. 1959 m. įstojo į Kauno m. Technikos mokyklą Nr. 2 ir baigė braižytojų-konstruk-torių specialybės kursą. 1970 m. įstojo į Kauno Politechnikumą; baigė metalų apdirbimo specialybės kursą. Ėjo techniko-technologo pareigas.

*     *     *

    1980 m. balandžio 18 d. apie 16 val. į Pranciškos Tuomienės ir Genovaitės Mačenskaitės namą, esantį Kapsuke, Dvidešimtmečio g. Nr. 3, įsiveržė grupė saugumiečių. Patikrinę visus kambarius, pateikė tame name gyvenančiai nepilnametei Joanai Šukevičiūtei kratos sankciją ir liepė pasirašyti, grasindami, jei nepasirašysianti, ją išvešią į Vilnių. Tačiau mergaitė nepasirašė. Kratos metu buvo sulaikyta į šį namą atėjusi Genovaitė Paliaukaitė ir šio namo gyventoja Birutė Briliūtė (muzikos mokytoja). Kratos metu iš Birutės Briliūtės paimta:

    Rašomoji mašinėlė „Erika", startinis pistoletas, 6 magnetofono kasetės, R. Medvedevo knyga „Beprotystės klausimas", kun. Dudko „Pokalbiai religiniais klausimas", VainoviČiaus „Kareivio Čionkino gyvenimas ir nepaprasti nuotykiai", „Abiturientai" (3 t.), „SOS iš anapus", „Fabiolė", „Danguolė".

    Saugumiečiai padarė kratą ne tik Tuomienės kambaryje, bet ir Genovaitei Mačenskaitei priklausančioje namo dalyje (be prokuroro sankcijos). Namo gyventojų prašomi nepasisakė net pavardžių, nepaliko kratos protokolo. Kviestiniai padėjo saugumiečiams daryti kratą, ypač buvo uolus J. Cibulskas, atnešęs, kaip „labai pavojingus antitarybinius reikmenis" — pačių saugumiečių atsivežtą lagaminą su įrankiais.

    Krata užtruko 7 val. Asmeninė krata išrengiant buvo padaryta Birutei Briliūtei ir senutei Elenai Babianskajai (laikinai gyvenančiai šiame name). E. Babianskajos kambaryje be prokuroro sankcijos buvo padaryta krata, kurios metu paimta rašomoji mašinėlė „Ideal" ir kelios religinės knygos. E. Babianskaja po kratos buvo čia pat saugumiečio Valaičio tardoma. Senutė savo pareiškime prokurorui (1980.rV.23) rašė: „Atrodo būtų tikslingiau nukreipti saugumo bei milicijos akis kovai su girtaujančiais, ištvirkaujančiais, o ypač su nelegaliai gaminančiais alkoholinius gėrimus žmonėmis, o tikintiesiems duoti ramiai gyventi, mokytis, darbuotis ir mums, seniams — ruoštis laimingai mirčiai".

    Kratos metu saugumiečiai užgauliojo ir šaipėsi iš šio namo gyventojų. „Kviestinis" Cibulskas, pamatęs nupieštą religinį paveikslą, šaipėsi: „Kas čia per parnografija?!" Radę ant stalo paruoštą restauravimui Nukryžiuotąjį saugumiečiai replikavo: „Tai kam tą savo sužieduotinį ant, stalo pasiguldę laikote?"

    Apie krėtėjų kultūrą ir elgesį galima spręsti iš to, kad nors name yra tualetas, jie priteršė šiluminiame mazge.

*     *     *

    1980 m. balandžio 28 d. į Onos Vitkauskaitės (suimtos balandžio 18 d.) butą, esantį Kaune, Partizanų g. Nr. 226-4, 7 val. rytą įsiveržė 3 saugumiečiai, vadovaujami tardytojo Rainio. Kviesitiniais buvo pakviesti du girtuokliai. Krata buvo padaryta be prokuroro sankcijos bute ir rūsyje. Jos metu paimti asmeniniai O. Vitkauskaitės dokumentai. Surašę protokolą, saugumiečiai vertė po juo pasirašyti ten gyvenančią Bernadetą Mališkaitę, bet ši atsisakė. Nieko nepešę ir net nepalikę kratos protokolo, po pusantros valandos kratos išsinešdino.

*     *     *

    1980 m. balandžio 28 d. anksti rytą saugumiečiai, vadovaujami mjr. Daugalo, padarė kratą Genovaitės Navickaitės (suimtos balandžio 17 d.) bute, esančiame Kaune, Vašuoklių g. Nr. 4. Iškrėtę kambarį ir garažą, nieko nerado. Tuomet, net nepalikę kratos protokolo, išėjo.

*     *     *

    1980 m. balandžio 8 d. Prienų raj. milicijos kpt. Slibinksas padarė kratą pas Kazimierą Sabaliauską, gyv. Pabališkių km.

    Kratos metu paimta: religinės knygos — T. Toth „Jaunuolio religija", K. Nasecko „šviesos nešėjai", Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, gaidų sąsiuvinys ir kt.

    Kratą darė septyni asmenys. Ji užtruko pusantros valandos. KGB su milicijos pagalba medžioja religinę spaudą.

*     *     *

    1980 m. gegužės 7-8 d. Vilniaus KGB buvo tardomas Prienų vikaras kun. Antanas Gražulis. Tardytojas Daugalas klausinėjo, ar kunigas nepažįstąs suimtųjų — P. Buzo, A. Janulio, G. Navickaitės, O. Vitkauskaitės. Saugumietis taip pat kaltino kunigą Gražulį, kad esą padedąs redaguoti „LKB Kroniką", teikiąs jai medžiagą, be to, padėjęs Povilui Bužui pasidaryti elektrografinį kopijavimo aparatą „Erą". Saugumiečiai paėmė kunigo pirštų antspaudus ir jo rašysenos pavyzdį. Tardytojas Daugalas šitaip įvertino kun. A. Gražulį: „Jį nors ant žarijų pasodink, jis vis tiek savaip kalbės ir darys .. . Anksčiau ar vėliau įkliūsiąs, nes jame yra įlindęs velnias".

    Tardytojas labai piktai kalbėjo apie TTG Katalikų komitetą, kuris būsiąs sutvarkytas: „Jie kaip amerikonai — svetimomis rankomis žarijas žarsto".

*     *     *

    Balandžio pabaigoje tardymui į Vilniaus KGB buvo iškviesta Bagotosios parapijos klebono šeimininkė Janina Pileckytė. Ji buvo klausinėjama apie suimtąją Oną Vitkauskaitė): kada ji atėjusi, ar su savimi atsinešusi rašomąją mašinėlę ir kt.

*     *     *

    1980 m. gegužės 6 d. į Vilniaus KGB tardymui iš Medicinos mokyklos buvo atvežta studentė Giedrė Striokaitė. Tardytojas Balčiūnas klausinėjo apie suimtąją Genovaitę Navickaitę ir apie kažkokį asmenį, kuris, tardytojo teigimu, atnešęs ir palikęs Striokaitei „LKB Kronikos" 43 egz. Tardytojas Balčiūnas grasinimais ir menamais klausimais bandė išgauti iš Striokaitės jam rūpimus parodymus. KGB tardytojas grasinimais vertė jauną studentę sakyti ne tai, ką ji žinojo, o kas buvo naudinga čekistams. „Čia galima gauti ir mušti", „Dar ryt ir porty sėdėsi, jei nepasakysi teisybės", „Sugadinsi sau gyvenimą", — tokiais ir panašiais išsireiškimais tardytojas nuolat gąsdino mergaitę. Saugumietis G. Striokaitę laikė vienuole ir teigė, kad jos kongregacija įsivėlusi į politiką, bet kai pakirsianti Čiuvasijoje mišką, tai jos norai praeisią. Tardytojas Balčiūnas ypatingai piktai kalbėjo apie kunigus: A. Svarinską, S. Tamkevi&ų, juos vadindamas vanagais. „Kiek jie nekaltų žmonių kraujo išgėrė", — šaukė tardytojas, vaizduodamas save nekaltųjų „gynėju".


    Po visos dienos tardymo Giedrė Striokaitė buvo paleista namo, o sekančią dieną vėl turėjo prisistatyti į Vilniaus KGB. Vėl buvo klausinėjama apie G. Navickaitę, taip pat tardė dėl „LKB Kronikos" ir t.t.

    Tą pačią dieną iš Vilkaviškio į Vilniaus KGB tarydmui buvo iškviestas G. Striokaitės tėvas Valentinas.

*     *     *

    š.m. gegužės 14 d. tardymui į Vilniaus KGB buvo iškviesta auklėtoja Ona Šarkauskaitė. Tardytojas Rainys ją klausinėjo apie suimtąją O Vitkausaitę. Teiravosi, ar ji neduodavo skaityti „Kronikos", ar į Vitkauskaitės butą užeidavo vadinamas „Antanas" — suimtasis A. Janulis, ar pažįstanti P. Buzą, ar lankydavosi suimtoji G. Navickaitė? Rainio nuomone, O Šarakauskaitės draugės Bernadetos Mališkaitės vieta ten, kur yra G. Navickaitė ir O. Vitkauskaitė — kalėjime.

    Tardytojas Rainys prasitarė, kad suimtosios — O. Vitkauskaitė ir G. Navickaitė nepasirašinėja protokolų. Tardoma Šarakauskaitė tardymo metu taip pat niekur nepasirašinėjo.

*     *     *

    Gegužės 15 d. tardymui buvo iškviesta mokyt. Bernadeta Mališkaitė. Tardytojas Rainys klausinėjo apie suimtuosius — P. Buzą, A. Janulį, G. Navickaitę ir O. Vitkauskaitę, kaltino kun. S. Tamkevičių, kad jis esąs kaltas, kad šie nekaltieji kenčia kalėjime, be to, jis prikalbėjęs kun. Virgilijų Jaugelį nusinuodyti, o dabar jį skelbiąs kankiniu ir šventuoju. Tardytojas Rainys pyko, kuomet B. Mališkaitė atsisakė bet kur tardymo metu pasirašyti. Galutinė tardytojo išvada tokia: „Jeigu tokiu keliu eisi, baigsis blogai".

*     *     *

    1980 m. kovo 6 d. Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje vikaras kun. Feliksas Balionas buvo iškviestas pokalbiui į Šiaulių KGB. Keli saugumiečiai klausinėjo kun. F. Baliūną apie J. Petkevičienę, M. Jurevičių (Helsinkio grupės narį) ir kt. Čekistai kaltino kun. F. Baliūną, kad jis remias „veltėdį" Jurevičių, renkąs medžiagą Kronikai, kaltinąs tarybinę santvarką, kad ji nekovojanti su alkoholizmu ir vertė kunigą pasirašyti pasiaiškinimą. ,Nekiškite mums pagalio į ratus ir mes jums nekišime", — pastebėjo saugumietis.

*     *     *

    Ryšium su vilniečiams — Antanui Terleckui, Juliui Sasnauskui, Algirdui Statkevičiui ruošiama byla 1980 m. kovo 6-8 dienomis Šiauliuose buvo tardoma eilė asmenų. Atvykusi iš Vilniaus grupė saugumiečių su mjr. Pileliu priešakyje tardė Oną Lukauskaitę-Poškienę, Jadvygą Petkevičienę, Mečislovą Jurevičių ir kun. Feliksą Baliūną. Tardytojas išsireiškė, kad trims vilniečiams keliama baudžiamoji byla už „antitarybinius išsišokimus ir propagandą" ir kad galimas daiktas, jog prie šitos bylos būsią prijungta ir daugiau asmenų. Saugumiečius labai domino 45 pabaltiečių pasirašytas memorandumas dėl . Molotovo-Ribentropo pakto, „LKB Kronika", „Aušra" ir protestai dėl areštų Lietuvoje.

*     *     *

    1980 m. balandžio 15 d. KGB mjr. Markevičius tardė A. Ragaišienę dėl jos bute įvykusios spaudos konferencijos užsienio žurnalistams, atvykusiems į Vilnių, ir dėl protesto prieš KGB susidorojimą su Romu Ragaišiu.

*     *     *

    Tauragės autobusų stotyje 1980 m. vasario 10 d. buvo sulaikyta Nijolė Galminaitė. Suimtą mergaitę nugabeno į miliciją ir patalpino blaivykloje. Net girtuokliai blaivykloje laikomi tik vieną naktį ir išsiblaivę paleidžiami, o tuo tarpu jaunuolė nepaprastai bjauriomis sąlygomis buvo laikoma tris paras. Apie sulaikymą jai buvo uždrausta papasakoti net tėvams. Be to, saugumiečiai ją smulkiai iškratė ir nusirašė adresus iš jos užrašų knygutės, nors kratos orderio nepateikė ir protokolo taip pat nesurašė. Visas tris dienas mergaitė buvo tardoma stambaus sudėjimo saugumiečio. Taigi ir krata, ir tardymas, ir sulaikymas buvo daroma pažeidžiant tarybinius įstatymus.

    Nijolė Galminaitė buvo tardoma dėl savo religinių įsitikinimų, kaltinama, kad aktyviai dalyvaujanti bažnytinėse apeigose, klausinėjo, kodėl lankėsi Viduklėje, Žemaičių Kalvarijoje ir Telšiuose? Be to, saugumietis įkalbinėjo ją pranešinėti saugumui įvairias bažnytinio gyvenimo smulkmenas, teiravosi apie kiekvieną Mišių patarnautoją, adoruotojas ir choristus.

    Galiausiai saugumiečiai pagrasino, kad, jeigu apie šį tardymą ir sulaikymą kas nors sužinos, tuomet ji bus atvesta vėl į saugumą ir ten sumušta. Čekistas įsakė mergaitei pameluoti tėvams, jog užtrukusi kelionėje ir todėl tris dienas negrįžusi namo.

*     *     *