Prienai. 1980 m. balandžio 18 d. Prienų vid. mokyklos moksleiviai Aldonas Gudaitis ir Algis Gudaitis buvo iškviesti pas mokyklos direktoriaus pavaduotoją. Čia jų laukė Prienų saugumiečiai, kurie mokinius nusivežė į Prienų KGB būstinę. Abu mokiniai buvo klausinėjami, kur jie buvę vasario 15-17 dienomis; jie buvo kaltinami, kad vasario 16 d. iškėlė trispalvę Nepriklausomos Lietuvos vėliavą. Broliai Gudaičiai šį kaltinimą paneigė. Tardytojai elgėsi labai grubiai ir dažnai rėkė: „Kokios tau laisvės reikia!? Negana, kad pavalgęs . . . Snargliau, ne su tokiais susitvarkėme, ir su tavimi susitvarkysime."

    Pustrečios valandos varginę nekaltus vaikus paleido, įsakę, kad rytojaus dieną į saugumą prisistatytų jų tėvas.

*     *     *

    Prienai. 1980 m. gegužės 14 d. į Prienų KGB buvo iškviesta Vida Mačiulytė. Saugumiečiai mokinę klausinėjo, ar ji rašiusi sveikinimus kaliniams — Plumpai, Sadūnaitei ir kt., ar einanti į bažnyčią, ar pažįstanti brolius Gudaičius ir kt.

*     *     *

   Pakuonis (Prienų raj.). Birželio 27 d. į Pakuonio bažnyčios šventorių buvo susirinkę būrys mergaičių. Artėjant atlaidams, jaunosios adoruotojos mokėsi barstyti gėles. Tuo metu atėjo Pakuonio mokyklos direktorė Deltuvienė, apylinkės pirmininkė Pečkienė, partijos sekretorė Padrezienė ir su didžiausiais grasinimais išvaikė mokinukes, aiškindamos, kad moksleiviai negali dalyvauti procesijoje.

*     *     *

    Tirkšliai (Mažeikių raj.). 1980 m. gegužės 4 d. Motinos dienai skirtame pamoksle kun. klebonas Vincentas Gauronskas pranešė, kad jam kažkoks pareigūnas paskambino telefonu ir griežtai pareikalavo, kad prie altoriaus nepatarnautų vaikai ir nekalbėtų rožančiaus, kitu atveju gegužės 12 d. bus sudeginta klebonija. Klebonas savo pamoksle klausė, ar neaišku, kad čia grasino bedievis? Ar tas grasinimas neturi ryšio su Batakių, Gaurės ir Šiaulių šv. Jurgio bažnyčių sudeginimais tarybiniais metais? Ar atsitiktinai per paskutinius metus išniekintos beveik visos aplinkinės bažnyčios: Žem. Kalvarijos, Sedos, Gadunavo, Alsėdžių, Tryškių; įsilaužta į Mažeikių bažnyčią, apvogta Telšių katedra, sunaikinti Plungės kapinių religiniai paminklai?


    Sekančią dieną Tirkšlių bažnyčioje patarnauti šv. Mišioms atėjo 5 nauji berniukai. Taip dar didesniu uolumu žemaičiai atsako į bedievių grasinimus ir smurtą.

*     *     *

    Seda (Mažeikių raj.). 1980 m. gegužės 4 d. rytą, 7,30 vai., prižadino iš miego Sedos vid. mokyklos XI kl. Mokinį Joną Račkauską kažkokie nepažįstami žmonės. Atvykusieji paprašė jį sėstis į lengvąją mašiną ir padėti surasti vieną Sedos gyventoją. Tačiau išvažiavus lengvoji mašina pasuko Plungės link. Moksleivis prašė sustoti, bet vairuotojas neklausė. Staiga atidaręs dureles, šaukdamas: „Saugumas", moksleivis šoko iš mašinos. Mašinoje sėdėję 2 vyrai nesėkmingai bandė jį sulaikyti. Gegužės 6 d. vėl anksti rytą, kai visa šeima buvo fermoje, jaunuolio kambaryje buvo padaryta krata. Kratą darantys asmenys parodė tik saugumiečių knygelių viršelius ir pasisakė esą iš Plungės saugumo. Moksleivis Jonas Račkauskas yra kaltinamas, kad organizavęs rožančiaus perdavimą Žemaičių Kalvarijoje, o taip pat kalbėjęs rožančių Sedos bažnyčioje (kasdien bažnyčioje rožančių kalba 10-20 vaikų). Krata buvo daroma chuliganiškais metodais: nepateiktas orderis su prokuroro sankcija, nesurašytas kratos protokolas, kratoje nedalyvavo joks liudininkas. Atrodytų, kad tie du įvykiai — chuliganų darbas, jei neturėtų ryšio su jau anksčiau prasidėjusiu moksleivio persekiojimu mokykloje. Jonas Račkauskas mokykloje nuolat įžeidinėjamas. Direktorius Labžentis visuomenės mokslo pamokos metu, įvairiai išjuokdamas tikinčiuosius, sakė, kad ypatingai nekenčiąs kun. J. Kaunecko, nors jo nepažįstąs. Moksleivis J. Račkauskas pastebėjo: „Direktoriau, neapykantą draudžia tarybinė konstitucija". Įpykęs direktorius, paėmęs už pakarpos jaunuolį, išvedė iš klasės.


    (Direktorius Labžentis už valstybinių lėšų grobstymą yra pašalintas iš direktoriaus pareigų ir šiuo metu dėsto mokykloje visuomenės mokslą — tarybinę moralę!).

    Už tai, kad J. Račkauskas kelis draugus nusivedė į bažnyčią, jam grasinama, jog nebus leista laikyti abitūros egzaminai arba jų metu sukirsią. Gegužės 12 d. apsvarstyti moksleivio elgesiui surengtas jungtinis Sedos apylinkės ir miesto posėdis. Posėdyje dalyvavo apylinkės pirmininkas Petkus, miesto pirmininkas Ramanauskas, mokyklos direktorė Butkutė, pavaduotoja Plekaitienė, mokyt. Spernauskas ir Petrauskienė ir 6 tėvų komiteto nariai. Jaunuoliui buvo leista kalbėti tik 5 minutes, tačiau ir to užteko, — visi galėjo padaryti išvadą, jog moksleivis persekiojamas neteisingai ir nuolat grubiai įžeidinėjamas.

    Tikinčiojo jaunuolio kovą su bedieviais apsunkina tai, kad toje kovoje visiškai nepalaiko vietos klebonas kun. Petras Serapinas, kuris pats deda pastangas, kad prie altoriaus nebūtų vaikų.

*     *     *

    Seda (Mažeikių raj.). 1980 m. gegužės 24 d. Sedos vid. mokyklos XI kl. mok. Jonas Račkauskas pristatė pedagogų tarybai medicininės komisijos pažymą, kad dėl blogo regėjimo yra atleidžiamas nuo baigiamųjų (abitūros) egzaminų. Tačiau nežiūrint to, moksleivis nuo egzaminų nebuvo atleistas. Egzaminų metu mokytojas Labžentis įvykdė savo grasinimą — per visuomenės egzaminą mokiniui buvo parašytas nepatenkinamas pažymys.

*     *     *

    Betygala (Raseinių raj.). 1979 m. Betygalos parapijoje, pradėjus dirbti naujam klebonui kun. Juozui Varvuoliui, suaktyvėjo religinis gyvenimas, o tai labai nepatiko vietiniams ir rajono pareigūnams. Klebonas buvo iškviestas į Raseinių Vykd. komitetą pasiaiškinti, kodėl ligoninėje suteikęs ligonių sakramentus sunkiai sergančiai ilgametei bažnyčios choristei Šaibokaitei. Kunigą į ligoninę pakvietusi Ona Petrauskienė, š.m. sausio 18 d. ji buvo iškviesta į Betygalos apylinkę, kur Raseinių raj. pirmininko pavaduotoja Stonienė grasino nubausti ją pinigine bauda ar net laisvės atėmimu dviems metams už tai, kad pakvietė kunigą į ligoninę ir atvedė du mokinius — Žydrūną Pupeiką ir Gintą Kaliną, patarnauti šv. Mišioms.


    Mokyklos direktoriaus pav. Viršilienė įsakė mokiniams Ž. Pupeikiui ir G. Kalinai parašyti raštiškus pasiaiškinimus, kodėl jie patarnaują Mišioms ir lanką bažnyčią.

*     *     *


    Kupiškis. 1980 m. gegužės 18 d. Kupiškio parapijos altarista kun. Edvardas Vaišnora šventė savo kunigystės 50-ties metų jubiliejų. Į iškilmes žadėjo atvykti Panevėžio vyskupijos vysk. Romualdas Krikščiūnas. Apie kunigo jubiliejų ir vyskupo atvykimą buvo pranešta parapiečiams. Tai sukėlė baimę ateistams: pamaldose gali dalyvauti daug vaikų ir jaunimo. Kupiškio raj. Komunistų partijos komiteto trečioji sekretorė Marinkienė, pritariant pirmam sekretoriui Tamošiūnui, įsakė vidurinės mokyklos mokytojams užimti sekmadienį vaikus. Mokytojai vienus vaikus pralaikė sporto aikštelėje, kitus išvedė į mišką . . . Vis tik ne visi mokiniai pakluso — daug dalyvavo ir sekmadienio šv. Mišiose. Už tai tikintieji mokiniai daug nukentėjo.

*     *     *