Dokumentas Nr. 31. — adresuotas TSKP Generaliniam Sekretoriui L. Brežnevui. Išleidimo data — 1980 m. kovo 12 d. Dokumente ginamas Tikinčiųjų teisėms ginti krikščioniškojo komiteto sekretorius Viktor Kapitančiuk, provoslavų Religinio seminaro steigėjas Aleksandr Ogorodnikov ir kt. už tikėjimą suimti asmenys.

    Dokumentas Nr. 32 — išleistas 1980 m. birželio 21 d. Pateikiame pilną dokumento tekstą:

Lietuvos KP Centro Komitetui ir Vyriausybei


    š.m. Valstybinio saugumo komiteto darbuotojai, apkaltinę tarybinės santvarkos šmeižimu, suėmė keturis kovotojus už Lietuvos tikinčiųjų teises: Povilą Buzą, Anastazą Janulį, Genovaitę Navickaitę ir Oną Vitkauskaitę. Suimtiesiems iškeltos baudžiamosios bylos. Visuotinai tvirtinama, kad jie būsią baudžiami už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" gaminimą ir platinimą.

    Ar suimtieji — Buzas, Janulis, Navickaitė ir Vitkauskaitė — yra nusikaltėliai? Ne. Mes apklausėme daugelį šiuos suimtuosius gerai pažinojusių žmonių — jie visi tvirtino, kad suimtieji yra dori lietuviai ir pavyzdingi katalikai, kuriems tik pavydėti galima moralinio kilnumo. Tokius žmones kaltinti tarybinės santvarkos šmeižimu bei juodinimu yra nesąžininga ir žema.


    Jei tarybinėje Lietuvoje nebūtų pažeidinėjamos elementarios tikinčiojo žmogaus teisės ir jei nebūtų stengiamasi Religinių susivienijimų nuostatų ir įvairių nepaskelbtų instrukcijų pagalba administruoti Bažnyčią, nebūtų nė Kronikos, registruojančios tikinčiųjų bei Bažnyčios diskriminacijos faktus.

    Lietuvos tikintieji nuolat susiduria su įvairiais sunkumais ir todėl visai logiška, kad atsiranda žmonių, kurie, norėdami apginti tikinčiuosius ir neturėdami jokių kitų priemonių, taisytinus faktus kelia į viešumą. Argi reikia už grotų sodinti tokius žmones, kurie kovoja už tai, kad būtų laikomasi tarybinės Konstitucijos raidės, tarybinės Vyriausybės ratifikuotų tarptautinių susitarimų ir kad būtų skaitomasi su žmogaus orumu? Tokius žmones valstybė privalo gerbti. Prieš tiesą visiems reikia nulenkti galvas. Reikia turėti drąsos sąžiningai pažvelgti į padarytas klaidas, nesvarbu, kaip didelės jos būtų. Skaudi iliuzija — bandyti nuslėpti tikintiesiems daromas skriaudas, nusikaltimas — šito siekti, kankinant nekaltus žmones. Ką apie šitai pasakys istorijos teismas?

    Dievo, tiesos ir tikinčios tautos vardu mes jums sakome — paleiskite į laisvę nekaltus žmones: Povilą Buzą, Anastazą Janulį, Genovaitę Navickaitę ir Oną Vitkauskaitę!

    TTG Katalikų Komiteto nariai — kunigai: Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Vincas Vėlavičius ir Juozas Zdebskis.

    Dokumentas Nr. 33 — išleistas 1980 m. birželio 21 d. Lietuvos KP Centro Komitetui nurodoma daug Lietuvos tikinčiųjų diskriminacijos faktų ir nurodoma, kad „dabartines Lietuvos tikinčiųjų bei kunigų problemas neįmanoma spręsti iš jėgos pozicijų arba kažką apšaukiant „ekstremistais". Siūloma apsvarstyti iškeltas problemas ir painformuoti TSKP Centro Komitetą, kad Lietuvos kunigai ir tikintieji nori pilnos religinės laisvės, kurios principai išdėstyti II Vatikano susirinkimo priimtoje „Religinės laisvės deklaracijoje".


    Dokumentas Nr. 34 — išleistas 1980 m. liepos 21 d. Pateikiame pilną dokumento tekstą:

K R E I P I M A S I S


į Helsinkio Baigiamąjį Aktą pasirašiusias vyriausybes ir į visus geros valios žmones

    1974 m. Lietuvos TSR Aukščiausiasis Teismas nuteisė Petrą Plumpą-Pliuirą 8-riems metams pataisos darbų, atliekant bausmę griežto rėžimo lageryje. Jo kaltė ta, kad pasinaudodamas Visuotine žmogaus teisių deklaracija, daugino leidinį — „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką", — kuriame buvo fiksuojami tikinčiųjų diskriminacijos faktai.

    Petras Plumpa-Pliuiras nėra nusikaltėlis, bet aukštos moralinės kultūros lietuvis, pavyzdingas katalikas ir trijų vaikų šeimos tėvas. Tokiais žmonėmis galima tiktai didžiuotis, o jų teisminis persekiojimas — niekuo nepateisinamas nusikaltimas prieš pagrindines žmogaus teises.

    Šiuo metu Petras Plumpa-Pliuiras bausmę atlieka Permės srities griežto režimo lageryje VS 389/35, kur gyvena nežmoniškai sunkiose sąlygose. Jo žmona, Aldona Pluirienė, remdamasi vyro draugų pasakojimais, mums pranešė, kad Petras Plumpa-Pluiras dėl blogos sveikatos „nepajėgia įvykdyti išdirbio normų, o administracija jį ne gydo, bet dažnai žiauriai baudžia" — laiko kareceryje. Nuo 1979 m. kovo mėnesio Aldona Pluirienė negavo iš vyro nė vieno laiško, nebuvo leista pasimatyti ir perduoti kaliniams priklausomą maisto siuntą.

    Šie faktai liudija, kad Petras Plumpa-Pluiras yra kalinamas nepakeliamose sąlygose, todėl peršasi mintis, jog norima, baigiantis bausmės laikui, jo sveikatą visiškai sugriauti.

    Todėl mes kreipiamės į Helsinkio Baigiamąjį Aktą pasirašiusias vyriausybes ir viso pasaulio geros valios žmones ir prašome — užstokite šį kilnų lietuvį!

    Ta pačia proga painformuojame, kad už panašų „nusikaltimą", t.y. už informacijos apie tikinčiųjų diskriminaciją platinimą, teismo laukia keturi niekuo nekalti lietuviai: Povilas Buzas, Anastazas Janulis, Genovaitė Navickaitė ir Ona Vitkauskaitė. Jų teisminio persekiojimo faktą būtina iškelti Helsinkio nutarimų įgyvendinimo patikrinimui ruošiamoje Madrido konferencijoje.

    TTG Katalikų Komiteto nariai-kunigai: Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Vincas Vėlavičius ir Juozas Zdebskis.