Vilnius, š.m. spalio 22-24 d. Vilniuje vyko zoninis pasitarimas-seminaras „Užklasinis darbas rusų kalba nacionalinėje mokykloje". Ta proga išleistų rekomendacijų projektas ragina: „Visokeriopai siekti plačiai įtraukti visus moksleivius į įvairių formų užklasinį darbą rusų kalba. (...) Organizuoti bendramokyklinę rusiškai kalbančią aplinką: rusų kalbos dienas ir savaites, olimpiadas, įvairius konkursus, varžybas, disputus ir kt."

Metodiniame laiške nurodoma rengti pionierių ir komjaunimo susirinkimus ir kitas priemones rusų kalba. Siūloma sukurti sąlygas bendrauti su mokiniais rusų kalba. Rekomenduojama rusiškai dėstyti geografiją, istoriją, biologiją ir kt.

* * *

Šiauliai. 1980 m. rugsėjo 2 d. saugumietis Blazauskas apsilankė Šiaulių Medicinos mokykloje ir išsikvietė III k. 7 gr. moksleivę Ireną Dapkutę. Čekistas norėjo ją užverbuoti dirbti saugumui, grasindamas, kad ji niekam nepapasakotų apie jų susitikimą. Irena to nepažadėjo. Tą kartą nieko nelaimėjęs, rugsėjo 8 d. vėl bandė tas pats saugumietis suvilioti mergaitę gražiais pažadais: esą padėsiąs įstoti į aukštąją mokyklą" (nors klasėje ji buvo pirmūnė). Nepasisekus Irenos užverbuoti, saugumietis pradėjo klausinėti apie šiauliečius: M. Jurevičių, J. Petkevičienę ir J. Petkevičių, juos visaip šmeiždamas.


Tokiu būdu čekistai bandė užverbuoti ir Irenos draugę Vidą Uksaitę, tačiau ši griežtai pasipriešino.
1980 m. lapkričio 17 d. dar kartą saugumietis Blazauskas, pasiėmęs iš Medicinos mokyklos, Ireną Dapkutę išsivežė į skyrių. Kartojosi vėl ta pati istorija, šmeižtai ir niekinimas šiauliečių — M. Jurevičiaus, J. Petkevičienės ir kitų. Ir šį kartą čekistas nieko nelaimėjo.
 

* * *

Josvainiai. 1980 m. lapkričio 12 d. Josvainių vid. mokyklos ateistų vadovė Kaminskienė nusiuntė į direktoriaus Vito Rakicko kabinetą VIa kl. mokines — Genutę Brigytę ir Daivą Vasiliūtę. Direktorius isteriškai šaukė ant mergaičių vien dėl to, kad jos, eidamos į bažnyčią giedoti, nusivedė ir klasės draugę Kalinaitę.
 

* * *

Betygala. 1980 m. liepos 27 d. Betygalos parapijoje buvo švenčiami šv. Onos atlaidai. Tą dieną buvo ir Pirmoji komunija vaikams. Būrys mokytojų ir saugumiečių, stovėdami už šventoriaus vartų, stebėjo ir fotografavo procesijos dalyvius.

1980 m. rugsėjo 7 d. parapija šventę 50 metų bažnyčios pastatymo jubiliejų. Vaikai, dalyvavę iškilmėse, mokykloje buvo tardomi ir išjuokiami. Mokines — Astą Jociūtę ir Kareivaitę — mokyt. Viršilienė smarkiai išbarė ir išjuokė.
 

* * *

Prienai, š.m. lapkričio 24-29 dienomis Prienų 2-os vid. mokyklos ateistų būrelis, vadovaujamas mokyt. V. Tamašauskienės, surengė ateistinę savaitę. Programoje buvo numatyta: mokinių piešinių paroda: „Ateistai Šypsosi", ateistinė paskaita, sienlaikraščio leidimas, klausimų-atsakymų vakaras (susitikimas su ateistu Mork-vėnu).

1980 m. lapkričio 24 d. kelios tikinčiųjų mokinių motinos, sužinojusios apie vykstančią ateistinių piešinių parodą, nuvyko pas mokyklos direktorių Micką ir pareikalavo, kad būtų nuimti piešiniai. Tai padaryti direktorius kategoriškai atsisakė.

Lapkričio 26 d. grupė tikinčių mokinių: XIc kl. Aldonas Gudaitis, XIc kl. Algis Gudaitis, Xb kl. Sigitas Bitkauskas, Xa kl. Jūratė Kaukmanaitė, IXa kl. Lina Banytė, IXb kl. Lina Bitkauskaitė, IXb kl. Janė Kazlauskaitė, IXb kl. Snieguolė Golmonaitė, IXc kl. Aldona Černiavičiūtė, IX kl. Marytė Gudaitytė, VIII kl. Virginija Stamkauskaitė, VIII kl. Vida Kaminskaitė kreipėsi į mokyklos direktorių, prašydami nutraukti ateistinę savaitę arba bent ateistinių knygų parodos nerengti viešai (pasiūlė komjaunimo arba pionierių kambarius).

Mokyklos direktorius stengėsi nukreipti kalbą kita linkme, bet tai nepavykus, pareiškė, jog prašymus išsamiai išklausys ir į juos atsakys sekančios dienos rytą.

Nustatytą valandą vėl visi susirinko į mokyklos direktoriaus Mickos kabinetą. Pokalbio metu direktorius surašė visų mokinių pavardes ir pareiškė, jog ateistinių knygų parodos niekur nenukels, — kaip tik viešai parodys.

Vis tik paroda buvo surengta pionierių kambaryje. 
Lapkričio 28 d. į mokyklą atvyko du saugumo darbuotojai. Buvo tardomi mokiniai: Aldonas Gudaitis, XIc kl. mok., Janė Kazlauskaitė, IXb kl., Virginija Stamkauskaitė, VIIIc kl. Čekistus domino, kas visa tai organizavo? Ypač saugumiečius erzino tai, kad mokiniai, išeidami iš mokyklos direktoriaus kabineto, pasakė „sudiev", tuo įžeisdami patį direktorių.
 

* * *


Atitaisymas


„LKB Kronikos" 45 numeryje, žinioje apie jaunimo žygį iš Tytuvėnų į Šiluvą buvo paminėta, kad pamokslą Šiluvos koplyčioje pasakė kun. Alf. Bulota. Iš tikrųjų, pamokslą pasakė kun. Kęstutis Daknevičius.

* * *