Iš Vlado Lapienio laiško:
„Tiek kaliniu, tiek tremtiniu būdamas esu patenkintas, nes vykdau Viešpaties valią" ...

„Vartydamas lietuviškąją periodiką, radau parašyta taip: ,Dabar į Sibirą važiuoja savanoriai, komjaunimo kelialapius gavę geriausieji jaunimo atstovai, pasiryžę įsisavinti gamtos turtus, atverti šios žemės lobius liaudžiai. O tais laikais Sibiras buvo siaubą kėlusi ištremties vieta' („Tiesa", 1980.04.5). Perskaičius savaime kyla klausimas: o dabartiniu laiku tremtiniams Sibiras ar pasigėrėjimą kelianti vieta?"
 

* * *

Justas Gimbutas, nuteistas praėjusių metų vasario 26 d. Klaipėdoje vieneriems metams laisvės atėmimo „už pasų nuostatų pažeidimą", šiuo metu laikomas Vilniaus kalėjimo ligoninėje (OČ 12/11). Čia jis buvo atvežtas iš Kapsuko konclagerio. Sveikatos būklė sunki: minėto konclagerio karceryje paralyžavo kairę ranką ir koją. Buvo atsiradusios pragulos.


Vis tik Gulago kančios J. Gimbuto nepalaužė — liko toks pat tvirtas ir tęsia kovą šiomis nežmoniškomis sąlygomis. Laiške rašo: „Kas man beliko, — kentėti, kentėti, kol plaks iškankinta širdis. Kito kelio nėra ir negali būti. Esu viduje ramus. Jie nori mane suklupdyti iš jėgos pozicijų ... Neveltui Klaipėdoje sakė: „Nesutiksi paimti paso, panaudosime jėgą ..." Tad ir sulaukiau tos jėgos smūgių . .. Bet aš džiaugiuosi savo gyvenimu, savo likimu, kad Dievas uždėjo man tokią naštą ir nešiu savo gyvenimo kryžių, kol plaks krūtinėje širdis. Kadaise daviau priesaiką Dievui ir Tėvynei, tad turiu eiti savo keliu iki galo".

Šiuo erškėčiuotu keliu J. Gimbutas eina jau 33 metai!
 

* * *

Gyd. Algirdas Statkevičius, kalinamas Černiachovskio spec. psichiatrinėje ligoninėje, prašo pasirūpinti jo likimu.

Šiuo metu jis laikomas palatoje su 4 žmogžudžiais-recidyvistais. Neturi jokios teisės apginti save, nes visos teisės atimtos. Jei pas jį rastų rašymo priemonę ar švaraus popieriaus lapelį — laukia ypač sunkaus režimo kamera ir „gydymas" aminazinu.
 

* * *

Po teismo Ona Vitkauskaitė ir Genovaitė Navickaitė tuojau buvo nuvežtos į Panevėžio kriminalisčių moterų lagerį.

Abi kalinės dirba siuvykloje. Lagerio administracija įsakė, kad jų rašomuose ir gaunamuose laiškuose nebūtų minimas Dievo vardas.

Onos Vitkauskaitės adresas — ind. 235300 Panevėžys OČ 12/5 „D";

Genutės Navickaitės adresas — ind. 235300 Panevėžys OČ 12/5 „K".