• A. Janulio ir P. Buzo teismas
• O. Vitkauskaitės ir G. Navickaitės teismas
• G. J. Stanelytės teismas
• Doc. V. Skuodžio, G. Iešmanto ir P. Pečeliūno teismas
• A.A. T. P. Masilionis
• Vytauto DLK 550 m. jubiliejus
• Mūsų kaliniai
• Tardymai ir kratos
• Dvasinis atgimimas Lietuvoje
• TTG Katalikų Komitetas
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje

1980 m. gruodžio 25 d.

LKB KRONIKA Nr. 46

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam!

Numerį skiriame a.a. T. P. Masilionio, S.J., švento ir 
veiklaus gyvenimo atminimui.