PANEVĖŽIO VYSKUPIJA

Saločiai.1972 m. gruodžio mėn. Pasvalio rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Stapulionis apsilankė Saločiuose. Neradęs klebono namuose, pats pradėjo „šeimininkauti" bažnyčioje, išimdamas iš skelbimų vitrinos paaiškinimus apie adventą.

Vėliau Saločių kleboną kun. Balaišį barė, esą jis gąsdinąs žmones, pranašaudamas šio amžiaus pabaigoje būsiančią pasaulio pabaigą. Stapulionio pavogtame iš skelbimų vitrinos paaiškinime apie adventą buvo paminėta, kad antrasis Kristaus atėjimas bus pasaulio pabaigoje.

Saločių klebonui Stapulionis įsakė nelydėti mirusiųjų į kapines.Krinčinas. 1973.1.5 Pasvalio rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Stapulionis, išsikvietęs Krinčino kleboną kun. Raščių, nurodė:

1. Draudžiama kunigui lydėti mirusius į kapines, nes trukdomas judėjimas. Kapinės nuo bažnyčios už 400 metrų.

2. Bažnytinėje procesijoje draudžiama dalyvauti su tautiniais rūbais, nes šituo esą bažnyčioje propaguojamas nacionalizmas.

3. Griežtai draudžiama kunigams bažnyčioje rinkti aukas.

— Jūs, kunigai, prie pinigų puolat kaip šunys! — isteriškai šaukė Stapulionis.

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA

Ąžuolų Būda. 1972 m. vasarą viena mergaitė padėjo Ąžuolų Būdos parapijiečiams paruošti vaikus Pirmajai Komunijai. Rugpiūčio 3 šią mergaitę sulaikė Ąžuolų Būdos vidurinės mokyklos direktorė ir „Šviesos" kolūkio partinės organizacijos sekretorė ir perdavė Kapsuko saugumui.

Po tardymo „nusikaltėlė" buvo perduota mokyklos vadovybei „perauklėti". Neaišku, kaip vykdomas šis „perauklėjimas".