Naujoji Vilnia. Į N. Vilnios psichoneurologinę ligoninę, Vidaus reikalų ministerijos tardymo valdybos skyriaus viršininko Lauraičio 1972.X.15 įsakymu, atgabentas Vytautas Lažinskas.

1972 m. liepos 21 naktį jis prie Klaipėdos kelio už Ariogalos pastatė 5 su puse metrų aukščio metalinį kryžių. Valdžios pareigūnai kitą dieną kryžių nugriovė, o „kaltininkas" buvo tardomas.

Teismo psichiatrinė komisija, vadovaujama Glauberzono, nustatė, kad V. Lažinskas yra aiškios sąmonės, nukrypimų iš fizinės ir neurologinės pusės nėra, geros nuotaikos, tik atmintis kiek nusilpusi. Intelektas atitinka išsilavinimą bei gyvenimo patyrimą.

Teismo psichiatrinė komisija pripažino, kad V. Lažinskas sergąs paranojaline psichopatija, kadangi neprisipažįstąs padaręs nusikaltimą ir išsipasakojąs „sistematizuotas religinio turinio kliedėjimo idėjas", todėl esąs nepakaltinamas ir jam reikalingas gydymas psichiatrinėje ligoninėje.


Vilnius. 1972 m. pabaigoje „Vagos" leidykla išleido vysk. Motiejaus Valančiaus raštų dvitomį.

Grožinė literatūra yra leidžiama dideliais tiražais— nuo 10.000 iki 30.000 egz., tačiau vysk. Valančiaus raštams, kurie persunkti religine mintimi, „pritrūko" popieriaus — išėjo vos 5000 egz. Dauguma Lietuvos knygynų šio dvitomio visiškai negavo.

Kiekviena geresnė knyga bematant yra išperkama, ypač jei joje yra religinių ar tautinių minčių, tuo tarpu marksizmo „klasikų" veikalai ir ateistinė literatūra guli knygynuose ištisais metais.