Švenčionys.

Lietuvos TSR švietimo Ministrui


1981 m. rugsėjo 9 d. Švenčionyse buvo laidojama Vanda Misiūnienė. Jos sūnus Petras Misiūnas mokosi Švenčionių vidurinėje mokykloje, aštuntoje klasėje, todėl laidotuvėse dalyvavo 26 jo mokslo draugai. Atlydėjus mirusiąją į bažnyčią, klasės auklėtoja Nijolė Bieliauskienė mokyklos direktorės Stuikienės įsakymu visus mokinius iš bažnyčios išvarė.

Bažnyčia yra atskirta nuo mokyklos, todėl mokytojai neturėjo jokios teisės šeimininkauti bažnyčioje, drumsti apeigų rimtį. Dauguma laidotuvėse dalyvavusių mokinių yra tikintys ir pastoviai lanko bažnyčią. Tokių mokinių prievartinis išvarymas iš bažnyčios yra grubus pažeidimas teisės praktikuoti religinius kultus.

Pedagogai nuolatos pažeidinėja tarybinius įstatymus ir niekada nebuvo nubausti. Taip elgdamiesi pedagogai pažemina ir mirusius bei jų artimuosius, o tai nesiderina nei su pedagogika, nei su žmoniškumu. Jeigu niekinami vyresniojo žmogaus įsitikinimai, jaunimas išmokomas negerbti vyresniųjų, tėvų, darosi grubus. Tai veda prie paniekos kitų įsitikinimų žmonėms. Tikriausiai tokios nesveikos pedagogikos įtakoje buvo sunaikinti religiniai paminklai Dūkšto, Rimšės, Plungės ir kitose kapinėse.


Pedagogai, kliudydami mokiniams dalyvauti tikinčiųjų žmonių laidotuvėse, griauna  savo autoritetą.  Niekas negali gerbti pedagogo, kuris nesilaiko savo paties skelbiamos pagarbos kitų įsitikinimų žmogui.

Ko pedagogai bijo? Kad mokiniai neišgirstų pamokslo? Tokiais atvejais kunigai bus priversti kalbėti kapinėse. Toks pedagogų elgesys — tik ateistinis fanatizmas. 1981 m. spalio 4 d.

Kun. Edmundas Paulionis 
Švenčionių parapijos vikaras

* * *


1981 m. spalio 27 d. Švenčionių švietimo skyrius atsiuntė tokį atsakymą:

„Vandos Misiūnienės laidojimo apeigose dalyvavo VIII a kl. mokiniai ir auklėtoja Nijolė Bieliauskienė. Tačiau mokiniai, padėję gėles, iš bažnyčios išėjo patys, o ne auklėtoja direktorės įsakymu išvarė, kaip Jūs išsireiškiate pareiškime. Auklėtoja Nijolė Bieliauskienė bažnyčioje nebuvo. Mokiniai iš bažnyčios išėjo dar neprasidėjus apeigomis, todėl trukdymų nebuvo.

Pedagogai, neleisdami mokiniams dalyvauti bažnytinėse apeigose, nepažeidė tarybinių įstatymų, nes mokykla atskirta nuo Bažnyčios.

Švietimo skyriaus vedėjas Čereškevičius".
Kaip matyti iš atsakymo, švietimo skyriaus vedėjas nesugebėjo net sumeluoti logiškai. Vienoje vietoje teigia, kad mokiniai patys išėjo, o kitoje, kad pedagogai neleido apeigose dalyvauti.

* * *

Šakiai. Prieš 1981 m. Kalėdų šventes šakių Z. Angariečio vid. mokyklos ateistai subruzdo terorizuoti mokinius. Gruodžio 23-24 dienomis mokytojos Liubinienė ir Būdvytienė kai kuriuos mokinius vedėsi į direktoriaus kabinetą. Čia visokiais būdais mokinius gąsdino, kad šie nedrįstų eiti į bažnyčią, reikalavo pasakyti, kurie moksleiviai dalyvauja bažnyčios chore ir lanko bažnyčią. Išdavikų, atrodo, neatsirado.

Gruodžio 24 d. 22 vai. Šakių bažnyčioje vyko Bernelių Mišios. Miesto gatvėse buvo pilna mokytojų, kurie gaudė mokinius. Apie bažnyčią siuvo KGB mašinos. Mokyklos direktorė Matusevičienė, mokytojai — Malskis, Malskienė, Liubinienė, Zotovas, Zotovienė, Valaitienė, Vaitkevičienė, Bliūdžiuvienė, Vyšniauskienė, Paušinis, Pečiukaitis, Pečiukaitienė, Gabartaitė ir kt. puolė net su tėvais į bažnyčią einančius mokinius ir reikalavo grįžti namo. Mokyt. Malskis ir dar keli mokytojai įsibrovė net į bažnyčią. Pamaldose dalyvavo labai daug moksleivių, o presbyterija buvo pilna ministrantų ir adoruotojų. Dar didesnės gaudynės prasidėjo, kai mokiniai grįžo namo. Mokytojai juos barė, užsirašinėjo jų pavardes; ypač žiauriai užpuldinėjo tuos mokinius, kurie ėjo namo be tėvų.

* * *

Skaudvilė. 1981 m. gruodžio 17 d. Skaudvilės vid. mokyklos mokytoja Songailienė VI klasės mokiniams liepė parašyti rašinį „Gobšus klebonas". Tikintys mokiniai: Arvydas Šturna, Algis Kairys ir kiti atsisakė minėtą rašinį rašyti. Nepajėgdama įbauginti Arvydą Šturną, mokytoja Songailienė išvarė jį iš klasės. Paskui jį išėjo ir Algis Kairys. Iš 28 mokinių tik penki rašinį parašė taip, kaip reikalavo mokytoja. Kiti visiškai nerašė arba rašė priešingai. Mokinės: Rima Mačiulytė ir Rėda Liutvinaitė savo rašinį pavadino „geras klebonas".

Gruodžio 22 d. mokytojų kambaryje mokyt. Banienė mergaites išbarė, vertė rašyti pasiaiškinimus, kodėl taip rašiusios.

Pasipiktinę tokiu mokytojų elgesiu, mokinių motinos: Šturmienė, Mačiulienė, Kairienė nuėjo pas mokyklos direktorių ginti savo vaikų, kad jie nebūtų prievartaujami. Atėjusias motinas ypač piktai puolė mokyt. Banienė.

* * *

Kapčiamiestis. 1981 m. lapkričio 22 d. Kapčiamiesčio klebonas kun. Ignas Plioraitis paskelbė, kad lapkričio 28 d. bažnyčioje bus minimos 150-sios Emilijos Platerytės, 1831 m. sukilimo dalyvės, mirties metinės.

Lapkričio 25 d. čekistas Gylys tardė Kapčiamiesčio bažnyčios zakristijoną Sadecką, ar klebonas nekalba prieš tarybinę valdžią, kokį ruošia minėjimą, ar minėjime nebus svečių iš Lenkijos ir pan.

Saugumiečiai perspėjo tarnautojus neprisidėti prie Platerytės minėjimo, nes būsią patraukti atsakomybėn.

Lapkričio 28 d. iš ankstyvo ryto prie kelių stovėjo kareiviai ir tikrino keleivių dokumentus.

Minėjimas vyko bažnyčioje ir prie Platerytės kapo. Kitą dieną mokykloje buvo tardomi minėjime dalyvavusieji mokiniai — Vitas Sakavičius, Gintas Sakavičius, Laima Ramanauskaitė ir Andrius Sukackas.

* * *

Kapsukas. 1981 m. vasario 1 d. į direktoriaus kabinetą buvo iškviesta Pedagoginės mokyklos III kurso moksleivė Zita Šarakauskaitė. Kabinete buvęs čekistas moksleivę nusivežė į KGB skyrių. Tardytojas klausinėjo, ar moksleivė esanti tikinti, su kuo draugauja, kur dirbanti jos sesuo Ona Šarakauskaitė ir kt.

* * *

Šilutė. 1981 m. lapkričio 6 d. Kazė Maksvytienė (gyv. Šilutėje, Kolūkiečių g. 14-7) pakartotinai pareiškimu kreipėsi į Lietuvos KP CK pirmąjį sekretorių Petrą Griškevičių, kuriame rašo, kad Šilutės I vidurinės mokyklos direktorė Dobranskienė nesiliauja šmeižusi jos vaikus, kaltindama nebūtais nusikaltimais.

Maksvytienė pasakoja, kaip Šilutės milicijos vaikų kambaryje ji buvo „auklėjama" už tai, kad jos vaikai švarko atlape nešioja kryželį.

1981 m. spalio 26 d. Kazė Maksvytienė rajono Vykdomajame komitete buvo kaltinama, kad šmeižianti mokytojus ir nustačiusi prieš juos savo vaikus.

* * *

Garliava. 1982 m. sausio 19 d. į Garliavos I vid. m-klos direktoriaus kabinetą buvo iškviestas XI b kl. mokinys Vytautas Gluosnys. Kabinete mokinys rado jo belaukiantį čekistą, kurį labiausiai domino tikinčiųjų eisena į Šiluvą. Čekistas tvirtino, jog saugumas gerai žino, kad bandžiusių eiti į Šiluvą tarpe buvęs ir Vyt. Gluosnys, be to, jis pažeidęs karantino zoną, todėl dabar privalo rašyti pasiaiškinimą. Mokinys griežtai atsisakė rašyti bet kokį pasiaiškinimą. Vyt. Gluosnį čekistas kaltino „šmeižikiškų" žinių į Vatikaną perdavimu. Čekistas pagąsdino, jog pagal esamą teisę Vyt. Gluosnys gali būti be arešto įmestas į saugumo rūsius ir tada žinos, kaip nesiskaityti ir neklausyti. Išleisdamas čekistas prigrasino Vyt. Gluosnį niekam apie įvykusį pokalbį nepasakoti.

* * *

Kybartai (Vilkaviškio raj.). 1981 m. gruodžio 10 d. Kybartų K. Donelaičio vid. mokyklos mokytoja A. Strakauskaitė pertraukos metu tardė savo auklėtinę X kl. mok. Vidą Merkevičiūtę.

— Ką tėvai sakė, kad sumažintas elgesys? Tu nemanyk, kad jau viskas baigėsi. Aš dėl kokios valkatos turiu aiškintis direktoriui ir saugumiečiams. Tau šitai geruoju nesibaigs, — įžeidinėjo ir grasino mergaitei auklėtoja A. Strakauskaitė. (1981 lapkričio 14 d. Vilkaviškyje, švenčiant jaunimui gimtadienį, Vida Merkevičiūtė kartu su kitais buvo nuvežta į skyrių ir tardoma; už tai pirmą trimestrą jai sumažintas elgesio pažymys iki nepatenkinamo).

Pokalbio metu auklėtoją domino Vidos draugai, bandė išgauti, ar mergaitė kartu su tos pačios m-los moksleivių grupe vasaros metu atostogavo Lazdijų raj., prie Šlavantų ežero.

1981 m. gruodžio 11 d. Vida Merkevičiūtė buvo tardoma m-klos direktoriaus J. Dirvonskio. Direktorius reikalavo prisipažinti, jog ji atostogavo Lazdijų raj., vertė išduoti visus mokinius, kurie buvo kartu. Apie išdavystę direktorius žadėjo niekam nepasakoti, netgi tų mokinių netardyti.

— Mes tavęs nelaikysim išdavike ir jie nesupras, kad tu išdavei. Be to, čia visai ne išdavystė, — aiškino mokytoja A. Strakauskaitė.

Nieko nesužinojęs, direktorius J. Dirvonskis Vidai Merkevičiūtei pagrasino — „atsiras, kam pasakysi", ir paleido.

1981 gruodžio 18 d. auklėtoja A. Strakauskaitė mokinę Vidą Merkevičiūtę nusivedė į direktoriaus J. Dirvonskio kabinetą, kur mergaitė vėl buvo „auklėjama".

— Tu vieną kartą atsisėsk ir viską apgalvok, apsvarstyk, — kalbėjo direktorius. — Kaip tu auklėsi vaikus, — laikas pagalvoti ir apie tai. Kokia bus tavo šeima? Tu rimtai susimąstyk! Galų gale, jei tu jau taip fanatiškai įsitikinus — tikėk, bet neorganizuok kitų, nesikišk, kur tau nereikia. Jei nori baigti mokyklą, rimtai pagalvok.

1982 m. sausio 20 Vidos Merkevičiūtės tėvai parašė skundą LTSR švietimo Ministrui, protestuodami prieš jų dukros persekiojimą Kybartų vidurinėje mokykloje. Pirmajame trimestre Vidai Merkevičiūtei buvo sumažintas elgesys iki nepatenkinamo „už nepagarbų elgesį su mokytojais, melavimą ir nedalyvavimą varžybose". Vidos tėvai rašė: „Į varžybas mes dukters neleidome, nes jos buvo organizuojamos sekmadienį, reikėjo bėgti 3 km. Mūsų manymu, sekmadienį negali būti organizuojami jokie užsiėmimai ir jokios varžybos. Sekmadienis turi būti laisvas nuo mokyklos ir nuo darbo, nes mes, tėvai, norime pabūti kartu su vaikais.

Mes protestuojame, kad mūsų dukrai buvo sumažintas elgesys. Kokia teise mokyklos direktorius ir auklėtoja išvadino mergaitę valkata, šliundra, jei ji nebuvo nei girta, nei valkiojosi.

Prašom įsakyti, kad Kybartų m-klos vadovybė ištaisytų mūsų dukrai elgesio pažymį ir liautųsi ją terorizuoti".

Elgesio pažymys nebuvo ištaisytas, bet mokinės terorizavimas liovėsi.

* * *

Vilkaviškis. 1981 m. spalio 25 d. tą sekmadienį, kai buvo ruošiamas antras žygis į Šiluvą, rajono Vyk. k-to pirmininko pav. Urbono įsakymu visose Vilkaviškio rajono mokyklose buvo paskelbta „sveikatingumo diena". Joje privalėjo dalyvauti visi mokiniai. Tą dieną, nežiūrint šalto ir lietingo oro, mokyklų stadijonuose turėjo vykti varžybos. Mokyklų vadovai buvo įspėti „užtikrinti visų mokinių dalyvavimą".

Iš pradžių kai kas nesuprato, dėl ko tokiu nepalankiu laiku organizuojama „sveikatingumo diena". Tačiau greitai paaiškėjo ir tikroji priežastis. Vilkaviškio m. aštuonmetės mokyklos VIII kl. mok. Juška tą dieną autobusu vyko į Šiluvą. Pakeliui patikrino dokumentus. Po kelių dienų mokykla iš švietimo Ministerijos gavo pranešimą apie mok. Juškos kelionę. Mokyklos direktorius Lisauskas tuojau išsikvietė mok. Jušką ir, grubiai tyčiodamasis, barėsi, kaltindamas, kad mokinys į Šiluvą važiavęs versti valdžios. Klasės auklėtoja pašventė visą pamoką, aiškindama, kokį baisų nusikaltimą padaręs mok. Juška. Vėliau buvo iškviestas mokinio tėvas, kuris pareiškė, jog visa jų šeima religinga, klauso Vatikano radijo, o kad vaikas lanko bažnyčią — jam tik džiaugsmas.

* * *

Čiulėnai (Molėtų raj.). 1981.XII.7 buvo laidojama Čiulėnų aštuonmetės mokyklos VII kl. mokinė Roma Tutinaitė. Iki bažnyčios ją atlydėjo klasės draugai ir mokytojai. Priėjus prie bažnyčios laiptų, mokytojai pradėjo gainioti vaikus, neleidžiant jiems eiti į bažnyčią, o gėles įsakė perduoti suaugusiems, šie nenorėjo imti. Kilo triukšmas, sąmyšis. Žmonės norėjo užstoti mokinius. Kai kurie tėvai pasiėmė savo vaikus ir įsivedė į bažnyčią. Kiti mokiniai Mišių metu mokytojų suvaryti sėdėjo, autobuse. Gruodžio 16 d. mokyklos direktoriaus pav. mokyt. Virginija Lukšienė per zoologijos pamoką išjuokė tikinčių vaikų tėvus, kurie laidotuvėse nusivedė vaikus į bažnyčią. Mokytoja juos vadino bukapročiais.

* * *

Rokiškis. Rokiškio E. Tičkaus vid. mokykloje fanatiškai kovojama su tikinčiųjų mokinių įsitikinimais. Pati aktyviausia mokyklos ateiste — mokyt. Milda Dilienė. Ji su didžiausiu įniršiu persekioja mokinius, organizuoja mokytojų „ekskursijas" į bažnyčias, kad atsižymėtų bažnyčią lankančių mokinių pavardes, o paskui galėtų juos terorizuoti.

1981 m. lapkričio 24 d. mokyt. Aldona Jurkonienė per algebros pamoką grubiai tyčiojosi iš tikinčios mokinės Danguolės Belickaitės.

Kiekvieną mėnesį vyksta devintų klasių ateistiniai užsiėmimai. Tikintys mokiniai prievarta yra varomi į juos. Mokyt. Dilienė nuolatos gąsdina mokinius: „Kas nedalyvaus ateistiniame užsiėmime, tam bus sumažintas elgesio pažymus".

Nuo mokyt. Dilienės neatsilieka ir kitos mokytojos — Bitinaitė, Mikolojūnienė, Paškevičienė, išnaudodamos visas progas žeminti tikinčius mokinius.

* * *

Josvainiai (Kėdainių raj.). 1981 m. Josvainių vid. mokyklos V a kl. auklėtoja Eitutienė liepė pakelti tiems mokiniams rankas, kurie eina į bažnyčią. 25 iš 30-ties mokinių pakėlė rankas. Prasidėjo mokinukų tardymas: kada buvę Pirmos Komunijos, kas eina giedoti ir pan. Auklėtoja Eitutienė, pastebėjusi, kad dauguma mokinių eina į bažnyčią, pradėjo tyčiotis iš Dievo, tikinčiųjų ir Bažnyčios. Tada mok. Onutė Tunaitytė (šią vasarą pirmą kartą priėjusi prie Sv. Komunijos) drąsiai paklausė mokytoją: „Kodėl jūs kišatės į Bažnyčios reikalus?" Nors įsisiautėjusi sovietinė pedagogė mergaitę išvadino biauriausiais žodžiais, tačiau beveik visa klasė didžiavosi ir džiūgavo, kad Onutė išdrįso pasakyti tiesą.

 

* * *

Kapsukas. 1982 m. vasario 26 d. Kapsuko miesto Jablonskio vid. mokyklos IX klasės mokinė Irena Baranauskaitė (direktorius Verbyla, auklėtoja Plečkaitienė) buvo išvaryta iš mokyklos — liepta kuo greičiausiai persikelti į Vilkaviškio vidurinę mokyklą. (Vilkaviškio raj., Keturvalakių kolūkyje, gyvena jos motina Albina Baranauskienė, našlė, auginanti 8 vaikus).

Irenos Baranauskaitės pašalinimo priežastis buvo ta, kad 1981 m. gruodžio 5 d. su savo giminaite Terese Kojutyte dalyvavo kaimynystėje ligonio kun. P. šulskio laikomose šv. Mišiose.
Vėliau šis įsakymas buvo atšauktas.
 

* * *


Vištytis (Vilkaviškio raj.). 1981 m. mokslo metų
pradžioje sustiprėjo tikinčiųjų vaikų persekiojimas Vištyčio vidurinėje mokykloje. Mokiniai — Želvytė, Šeškauskas, Keidošytė — buvo tardomi, ar atostogų metu nedalyvavo eisenoje į Šiluvą. Mokytojai draudė mokiniams Vėlinių vakarą eiti procesijoje į kapus, patarnauti šv. Mišioms ir pan. Mokyt. Mordosaitė barė mok. Juozą Saukaitį už tai, kad jis padeda tikintiesiems prieš Kalėdas apsirūpinti plotkelėmis.

Artėjant šv. Kalėdoms, mokytojai: Daugėlienė, Zdanavičius ir kt. įsakė pakelti rankas tiems mokiniams, kurie tiki Dievą, lanko bažnyčią ir gavo kvietimus į Kalėdų senelio apsilankymą bažnyčioje pirmąją Kalėdų dieną. Mokyt. Zdanavičienė iš pirmos ir antros klasės mokinių reikalavo parašais patvirtinti savo įsitikinimus.

Mokyt. Zdanavičius pamokos metu penktos klasės mokiniams aiškino, kad nėra Dievo ir visokiais būdais išjuokė tikėjimą. Mokiniai, nežinodami, kaip pasipriešinti, delnais užsidengė ausis ir pradėjo garsiai kalbėti. Nors sovietinis pedagogas labai prašė klasę nurimti, bet mokinukų protestas tęsėsi iki galo pamokos. Taip penktokai gynė tikėjimą!

 

* * *


Lukšiai (šakių raj.). 1981 m. Lukšių vid. mokyklos IX kl. auklėtoja mokyt. Adomaitienė, išsikvietusi savo mokinį Konstantiną Krištokaitį, vertė jį stoti į komjaunimą. Mokiniui paaiškinus, jog jis yra tikintis, o be to, tėvai neleidžia ir jis pats nenorįs, auklėtoja bandė įtikinėti: „Tu pakenksi savo ateičiai! Išaiškink tėvams tą blogį, kuris tavęs laukia, jei nestosi į komjaunimą". Mokinys liko neperkalbamas.