„Lietuvos ateitis" Nr. 1. Tai naujas pogrindžio leidinys, specialiai skirtas tikinčiam jaunimui. Pirmasis „Lietuvos ateities" numeris, susilaukęs didelio dėmesio, pasirodė 1982 m. sausio mėn. „Gauta daug kritinių pastabų, gerų pasiūlymų . . . Visa tai aiškiai byloja, kad jaunimui pravartu turėti leidinį, kuriame galėtų laisvai reikšti savo mintis, įsitikinimus; aptarti iškilusias problemas yra ne tik naudinga, bet ir būtina" („Lietuvos ateitis" Nr. 2).

    „Lietuvos ateitis" Nr. 2. daug vietos skiria kun. Virgilijaus Jaugelio antrosioms mirties metinėms paminėti: plačiau supažindina jaunimą su kun. V. Jaugelio asmenybe, spausdinami jį artimiau pažinojusio jaunimo pasisakymai.


    Leidinyje gvildenamos aktualios problemos, vedamas disputas: „Koks šiandien turi būti tikintis jaunimas?", (siūlomi konkretūs būdai ir priemonės, kurias kiekvienas tikintis jaunuolis savo kasdieniniame gyvenime gali patarnauti Dievui ir Tėvynei.

    Linkime „Lietuvos ateičiai" ilgus metus šviesti ir rodyti Lietuvos jaunimui kelią į ateitį!

 

*     *     *


    „Aušra", Nr. 30 (70). Leidinys pasirodė kovo mėn. ir apima 50 puslapių. Jame paminėta „LKB Kronikos" gyvavimo dešimtmetis, rašoma apie Dievo tarną arkiv. Jurgį Matulevičių, pateikiama istorinių žinių „Aušros" šimtmetį pasitinkant ir kt.
 

*     *     *


    Atitaisymas: „LKB Kronikos" 51 nr. per klaidą atspausdinta, kad Juozas Gražys buvo nuteistas 4 m. bendro režimo. Turi būti — griežto režimo.
 

*     *     *


Lietuvi, neužmiršk!

Balys Gajauskas       
Anastazas Janulis 
Gintautas Iešmantas 
Mečislovas Jurevičius 
Sergiejus Kovaliovas  
Petras Paulaitis 
Viktoras Petkus         
Vytautas Skuodis 
Algis Statkevičius      
Antanas Terleckas 
Vytautas Vaičiūnas    
Julius Sasnauskas 
Povilas Pečeliūnas 

ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!