Alytus. 1982 m. gegužės 6 d. milicijos pareigūnas sulaikė prie bažnyčios kun. Kazimierą-Mindaugą Žilį ir pareiškė, kad jie norį patikrinti jo kambarį (Alytus, Panemunykėlių 5), nes Kaune esąs sulaikytas pil. Voveris, spausdinęs kun. K. Žilio užsakytus katekizmus. Kratos metu paimta nemaža lietuviškų ir lenkiškų katekizmų lapų. Po kratos kun. K. Žilys buvo kelis kartus tardomas. Buvo suvestas akistaton su Voveriu, šis kunigą atpažino. Tardytojas bandė išgauti iš kun. K. Žilio reikiamų parodymų, bet jis atsisakė kalbėti. Išleisdamas į namus kun. K. Žilį, tardytojas uždėjo jam namų areštą.
 

* * *

Kaunas. 1982 m. gegužės mėn. pradžioje grupė milicininkų atvyko į Kunigų Seminariją ir padarė kratą pas III kurso klieriką Petrą Linkevičių. Inkriminuojamų daiktų nerasta. Atrodo, krata buvo padaryta ieškant religinės spaudos — katekizmų ir maldaknygių — gamintojų.

 

* * *

Leipalingis. (Lazdijų raj.). 1982 m. balandžio 2 d. į respublikinę saugumo būstinę pas tardytoją R. Sprindį, buvo iškviestas Robertas Grigas. Iškviestajam paprašius tardytoją prisistatyti, KGB pulkininkas Sprindys atrėšė: „Pasiskaityk „Kroniką", ten rasi mano pavardę!" Tardymo metu, rodydamas per kratas atimtą patriotinę ir religinę spaudą, čekistas, kiek įmanydamas, juodino ir niekino Lietuvos pogrindį; priekaištavo, jog tardomajam nepatinka sovietų valdžia. Galiausiai neištvėrė: „Nieko nesakyk, tik paaiškink, kas suformavo tavo įsitikinimus!" — šaukė čekistas Sprindys.

— Jūsų kankinama Lietuva, — ramiai atsakė vaikinas.

Čekistams įrodinėjant, kad tikrieji Lietuvos patriotai yra  jie,   Grigas   pasiteiravo,  kodėl  laukiamajame  du laikraščių komplektai („Sovietskaja Litva" ir „Pravda") tik rusų kalba.

— Mes internacionalistai, — paaiškino čekistai; tačiau į klausimą, ar internacionalistai kalba tik rusiškai, neatsakė. Reikalaujant paaiškinti iškvietimo tikslą, pulkininkas Sprindys davė iškviestajam persiskaityt! oficialų KGB įspėjimą dėl „literatūros, žalingos valstybės interesams, laikymo". Įspėjimas, kuriame buvo išvardyta ir visa iš Grigo per kratas atimta literatūra, baigėsi grasinimu, kad jei tai pasikartos ir bus „platinimo momentas", gresia baudžiamoji atsakomybė.

Pasirašyti po įspėjimu Robertas Grigas atsisakė.
 

* * *

Rokiškis. 1982 m. kovo mėn. į Rokiškio raj. saugumą tardymui buvo iškviestas Jonas Margys ir kiti Rokiškio parapijos tikintieji. Čekistus domino, ką žmonės žino apie savo kunigus, ar kunigai klebonijoje neorganizuoja susirinkimų, nespausdina „LKB Kronikos" ir t.t. Čekistas Širvys reikalavo išvardyti lankančių bažnyčios chorą suaugusių ir vaikų pavardes.

Tardymams pasibaigus, čekistai prigrasino žmones apie tardymą niekam nepasakoti.
 

* * *

Vilnius. 1982 m. gegužės 6 d. Marytės Subačiūtės bute (Dzeržinskio 138-40) šeši čekistai padarė kratą, kurios metu paėmė: „LKB Kroniką" Nr. 51, „Dievas ir Tėvynė", „Rūpintojėlis" ir kt.

Įdomi detalė — įsiveržę į butą čekistai iš karto puolė ten, kur buvo juos dominę leidiniai, o kitur beveik nekratė. Kratos protokolą atsisakius M. Subačiūtei pasirašyti, čekistai viską išsinešė, nepalikę jokio dokumento apie paimtus daiktus.

Po kratos M. Subačiūtė buvo du kartus čekistų tardoma, baugino sudarysią jai bylą, ir kaip geriausią išeitį — siūlė bendradarbiauti su saugumu.