Komitetams

1982 m. kovo-balandžio mėn. visoje Lietuvoje Religijų reikalų Tarybos darbuotojai pravedė „seminarus" parapijų komitetams — dvidešimtukams, kuriuose dalyvavo ir ateistinių atraminių punktų nariai. Kunigams dalyvauti buvo griežtai draudžiama.

Panašus „seminaras" 1982 m. kovo 24 d. įvyko ir Vilkaviškyje.

Rajono VK pirmininko pavaduotojas pasakojo, kad Pajevonio, Kybartų ir Didvyžių parapijose sakomi „netinkami" pamokslai, pasitaiko, kad kunigai kalėdoja, 't.y. lanko tikinčiuosius, pvz., Vilkaviškyje. Kybartų parapijoje pats klebonas eina parapijos komiteto pirmininko pareigas. Ne visos parapijos prašo rajono leidimo, kad galėtų atvykti kunigai talkininkai. Kybartuose atsirado apsišaukėlis kunigas, kuris niekur nesimokė, neįšventintas ir neturintis valdžios pažymėjimo (kun. Jonas Matulionis, — red.).


Po to kalbėjo pats RRT įgaliotinis Anilionis, kuris papasakojo, kad 89% parapijų turi klebonus, o 11% parapijų yra be klebonų, todėl jo įstaiga „rūpinasi", kad Kunigų seminarija galėtų daugiau priimti kandidatų. Įgaliotinis aiškino, kad Lietuvos katalikai būtų turėję religinio turinio žurnalą, bet „ekstremistai" kunigai sukėlė triukšmą ir sukliudė. Paminėjo tris „apsišaukėlius" kunigus: Petrą Našlėną, Joną Matulionį ir Kęstutį Brilių ir pridūrė, kad tokių esama daugiau, tačiau jis nežinąs jų pavardžių. RRT, anot įgaliotinio, susirūpinusi, kad nebūtų apgaudinėjami tikintieji. Įgaliotinis piktinosi, kad tikintieji pasirašinėja pareiškimus, ir šmeižė, sakydamas, jog parašai yra klastojami. Kalbėdamas apie klieriką Aloyzą Volskį, įgaliotinis aiškino, kad tikintieji jį be reikalo užstoję, nes jis pats prisipažino klydęs, todėl ateityje nereikėtų pasirašinėti po panašiais pareiškimais. Dėdamasis, kad jam rūpi Bažnyčios reikalai, įgaliotinis kritikavo, kad kai kuriose bažnyčiose jaunimas groja su gitaromis, kad buvę atvejų, jog moteris sakiusi pamokslą.

Daugelis parapijų komitetų narių šiuos „simpoziumus" boikotavo, nes visi iš ankstesnės patirties žino, kad valdžios pareigūnai turi vieną tikslą: kas jiems netinka, apšmeižti, suniekinti ir klaidinti tikinčiuosius.
 

* * *


Dekanams

1982 m. gegužės 27 d. į Kauno arkivyskupijos Kuriją buvo sukviesti visi Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos dekanai. Nežinia dėl kokios priežasties — ar dėl to, kad vysk. L. Povilonis reikalavo, ar kad RRT įgaliotinis Anilionis bijojo dekanų streiko — šį kartą „smegenų plovimo" procedūra buvo atlikta ne Vykdomajame komitete, bet Kurijoje. Generalvikaras Liudvikas Mažonavičius tyliai dekanus prašinėjo, kad šie neužaštrintų pokalbio nemaloniais klausimais, t.y., kad nekeltų į viešumą persekiojamos Bažnyčios faktų.

Pateikiame pagrindines įgaliotinio Petro Anilionio mintis. Lektorius pasidžiaugė, kad yra dekanų, kurie reikalauja iš kunigų laikytis valdžios įstatymų, yra daug kunigų, kurie nedalyvauja ekstremistiniame judėjime. (Geri dekanai įgaliotiniui tie, kurie išduoda Bažnyčios interesus, o ekstremistinis judėjimas — ta kunigų veikla, kuri nepatinka sovietinei valdžiai — Red. past.). įgaliotinio nuomone, vysk. L. Povilonis, generalvikaras L. Mažonavičius ir kancleriai kunigai — Jonas Kavaliauskas ir Antanas Bitvinskas — sugeba palaikyti gerą tvarką.

Įgaliotinis apgailestavo, kad atsiranda tokių kunigų, kurie siekia sovietinių įstatymų apie religinius kultus panaikinimo. Paskaitininko nuomone, tokie ekstremistiškai nusiteikę kunigai nori parapijose šeimininkauti be parapijos vykdomojo organo žinios, jie kalba prieš mokytojus, reikalauja religinio žurnalo ir pasisako visų kunigų vardu. Įgaliotinis užtikrino, kad jau ruošiamas religinis žurnalas, bet jis nebus toks, kaip „Kronika" ir užsienio imperialistams netarnaus.

— Ekstremistai kunigai, — tęsė Anilionis, — nori palaikyti konfliktus su valdžia; jie reikalauja, kad Seminarijoje mokytųsi tik jų parinkti kandidatai, ši padėtis tęsiasi nuo 1968 m., kai Vilkaviškio vyskupijoje pasirodė pirmieji raštai dėl Seminarijos. Metamas įtarumo šešėlis ant tų klierikų, kurie neekstemistai (t.y. KGB koloborantai — red.).

— Ekstremistai, — kalbėjo įgaliotinis, — ant viso pasaulio pakėlė triukšmą dėl klieriko Aloyzo Volskio pašalinimo, nors jis Seminarijos vadovybės buvo 2 kartus įspėtas, (šiuo metu Kunigų seminarijoje praktikuojami kunigų įspėjimai dėl „drausmės" pažeidimo, kad tuo būdu nuraminus RRT įgaliotinio įstaigą, kai klierikas kuo nors prasikalsta sovietinei valdžiai, pvz. neatsistoja, kai Seminarijoje giedamas sovietinis himnas, ar per atostogas aplanko sovietinės valdžios nemėgstamą kunigą ir pan. — Red. past.). Pernai klierikas Aloyzas Volskis buvo atvykęs pas RRT įgaliotinį ir parašė, kad, būdamas Seminarijoje, padarė politinių klaidų dėl ko apgailestaująs. (Nereikia stebėtis, kad Sovietų Sąjungoje kas nors apgailestauja savo klaidas; sovietinė sistema sugeba išprievartauti ir gerus žmones — Red. past.).

Anilionis aiškino, kad sovietinė valdžia sutinka padidinti Kunigų Seminarijos limitą, jei bus uždaryta neakivaizdinė Kunigų Seminarija.

Įgaliotinis pabrėžė, kad ekstremistai kunigai palaiko santykius su užsienio veikėjais, pabrėžia priešiškumą rusams, nors, kai panoro pasveikinti Sacharovą, pasidarė internacionalistais. Kalbėjo, kad ekstremistai daug vilčių buvo sudėję į įvykius Lenkijoje, kur buvo sudaryti net sąrašai komunistams likviduoti.

Įgaliotinis paminėjo, kad ekstremistai aršiai puolė parinktus kandidatus į vyskupus ir, nors Romai buvo pristatyta daug kandidatų, dėl ekstremistų šmeižtų nebuvo pasiekta susitarimo. Vyskupas Vincentas Sladkevičius net raštu bandė įtikinti kandidatus, kad susilaikytų nuo konsekracijos. „Negi tarybų valdžiai blogiau, jei Lietuvoje bus mažiau vyskupų", — pylė įgaiotinis gudrų melą. „Arba, ar valdžiai bus geriau, jei kiekviena vyskupija turės savo vyskupą?" (Tikrai sovietinei valdžiai bus geriau, jei bus daugiau jai ištikimų vyskupų — Red. past.).

Įgaliotinis piktinosi, kad ekstremistai kunigai puola taiką ginančius kunigus ir taikos gynimą laiko klasta. Ekstremistai organizuoja jaunimo susirinkimus po religijos priedanga, bet ne religiniais tikslais, pvz., 1981.12.5 Kapsuke pas Magdaleną Kuncevičiūtę, 1981.11.14 Vilkaviškyje pas Kelmelius. Jaunimo susibūrimus prie ežerų organizavo kun. Ričardas Černiauskas ir kun. Juozas Zdebskis.

— Ekstremistai kunigai, — toliau dėstė pareigūnas, — organizavo 1981.8.23 tikinčiųjų eiseną iš Tytuvėnų į Šiluvą nuteistųjų — Vaičiūno ir Jurevičiaus garbei, todėl eisena buvo užblokuota. Tokiu būdu galima sužlugdyti net Šiluvos atlaidus.

— Ekstremistai bažnyčias panaudoja ne religijos tikslams, pvz. Viduklės, Šilalės, Pajūralio bažnyčiose kunigai leido Nijolei Sadūnaitei pasakyti pamokslą tema „Kaip gera kalėjime". „Visi žino, kad kalėjime blogai", — taisė įgaliotinis „eretišką" Sadūnaitės mintį. (Sadūnaitė sakė ne pamokslą, o žmonių miniai papasakojo apie savo išgyvenimus sovietiniame lageryje. — Red. past.).

Anilionis labai piktinosi JAV gyvenančiu profesoriumi Vardžiu, kuris savo knygoje „Katalikų Bažnyčia ir disidentizmas Sovietų Lietuvoje" skatina žmones rašyti peticijas, kurios yra labai efektyvi priemonė kovoje prieš ateistus. O kunigai ir rašo, tęsė paskaitininkas, pvz. kun. Jonas Matulionis iš Kybartų rašo pareiškimą valdžios organams ir greitai jį perduoda į „Kroniką".

Ekstremistų veikla, pagal įgaliotinį, labai kenkia Bažnyčiai. Į ekstremistų sąrašą jis įrašė kunigus: Zenoną Navicką, Antaną Šeškevičių, Kastytį Krikščiukaitį, Leoną Savicką ir kt.

Įgaliotinis bandė pradžiuginti dekanus, žadėdamas, kad šiais ir kitais metais valdžia leis katalikams išsileisti po 80.000 maldaknygių, kiek vėliau mokesčiai už elektrą bažnyčioms bus ne 25 kap. už 1 kilovatą, o kaip visiems vartotojams.

Baigdamas paskaitą, Anilionis priminė dekanams, kad jie auklėtų jaunus kunigus.
Užbaigus paskaitą, vysk. L. Povilonis lektoriui padėkojo.

Po paskaitos šakių dekanas kun. Juozas Žemaitis paklausė, kodėl ateistai savo paskaitose nesilaiko etiketo ir netaktiškai kalba prieš tikinčiuosius ir kodėl trukdoma kapinėse statyti paminklus su religiniais ženklais.

Šiaulių vicedekanas kun. Lionginas Vaičiulionis iškėlė keletą priekaištų, jog pareigūnai ekstremistais tituluoja tuos kunigus, kurie iškelia ateistų nusikaltimus, bažnyčių apiplėšimų faktus, kad įgaliotinio įstaigos darbuotojai kursto parapijų komitetus prieš kunigus, pvz. kun. Nykštą vadino net vagimi.

Aleksoto dekanas mons. Andriejus Gustaitis iškėlė Klaipėdos bažnyčios klausimą, kuris jau daug metų neduoda visiems ramybės.

Kauno vicedekanas kun. Jonas Fabijanskas klausė, kur kunigams gauti maisto talonus. Įgaliotinis atsakė, kad ir jis talonų negaunąs (nes gali pirkti viską spec. parduotuvėse. — Red. past.).
 

* * *

  Klierikams


RRT įgaliotinis Anilionis 1982 m. gegužės pabaigoje „smegenis plovė" ir penktojo kurso klierikams, kurie tuoj pat, prieš kunigystės šventimus, turėjo atlikti rekolekcijas. Įgaliotinis kalbėjo ta pačia tema — apie kunigų ekstremizmą. Ragino būsimus kunigus, atsiradus reikalui, pvz. norint išvykti į užsienį, aplankyti jo įstaigą.

* * *