Luokė (Telšių raj.). 1982 m. kovo 4 d. Luokės vid. mokyklos direktoriaus pav. Tendziagolskienė viešai prieš visą klasę grasino mokiniui Leščiauskui už bažnyčios lankymą sumažinti elgesio pažymį. Vasario mėn. pabaigoje mokyklos direktorius Limantas, išsikvietęs penkis anūkus Kikilus auginančią močiutę, pagrasino: „Jeigu anūkai ir toliau eis į bažnyčią ir sukinėsis apie altorių, jie bus atimti ir perduoti auklėti valstybei".

š.m. balandžio 12 d. istorijos mokyt. Mitkuvienė klausinėjo mokinius, kas buvo iš mokinių bažnyčioje ir reikalavo išduoti, ką kalbėjo kunigas.

Mokyt. Skriabienė prieš visą klasę išjuokia mokinius, lankančius bažnyčią. Ji ypač fanatiškai jų neapkenčia.

 

* * *

Viešvėnai (Telšių raj.). 1982 m. kovo 7 d. Viešvėnų aštuonmetėje mokykloje tėvų ir mokytojų susirinkimas buvo specialiai daromas tą pačią valandą, kai bažnyčioje vyko rekolekcijos. Susirinkimo metu direktorė Stancelienė kalbėjo: „Tikėjimas skatina žmogų veidmainiauti, štai nė vienas mokinys, lankantis bažnyčią, pas mus to neišdrįsta prisipažinti! Na, mokiniai, kas iš jūsų eina bažnyčion!?" Staiga atsistojo mok. Pronskus. Direktorė, pametusi lygsvarą, pradėjo grasinti mokiniui: „Tau sumažinamas elgesio pažymys!" Auklėtoja bandė berniuką ginti: „Direktore, jis vienas mano geriausių mokinių!" — „Nesvarbu! Sumažinti pažymį!", — nenusileido direktorė Stancelienė. Ir taip elgesio pažymiai sumažinti gerai besimokantiems mokiniams: VII kl. mok. Antanui Pronskui, jo broliui Stasiui, VI kl. mok., sesutei Marytei, IV kl. mok.; VI kl. mok. Daivai Končiūtei, III kl. mok. Elenai Lukauskaitei.
 

* * *

Tryškiai (Telšių raj.). 1982 m. balandžio 13 d. Tryškių vid. m-los mokyt. Stasė Žukauskienė VII klasėje pradėjo persekiojimo akciją prieš tikinčius mokinius. Ypač nuo jos kenčia tie, kurie patarnauja šv. Mišioms, pvz., mok. Algirdas Urnikis ir Juozas Maneikis. Mokytoja juos vadina tamsuoliais, klebono Sirtauto padlaižiais, pusgalviais ir t.t. Be to, susistačius klasėje mokinius, buvusius per Velykas bažnyčioje, jų akyse išjuokia tikėjimą, bažnyčią ir kunigus. Mokyt. Stasė Žukauskienė yra laikoma rajone geriausia ateiste, spausdinančia periodikoje daug ateistinių straipsnių, kuriuose nuolat tvirtina, kad ateistai niekada nevartoja prievartos prieš tikinčiuosius ir kad tai yra neleistina.

VI kl. auklėtoja mokyt. Bronė Kasparavičienė taip pat persekioja mokinius, einančius į bažnyčią. Ji šaukia juos po vieną į mokytojų kambarį ir gąsdina, kad jie bus pašalinti iš mokyklos ir niekur neįstos; juos išjuokia prieš visą klasę ir visaip iš jų tyčiojasi. Jos aukomis yra mokiniai: Antanas ir Robertas Lybikai, Algirdas Terminas ir kt. Mokyt. B. Kasparavičienė išdrįsta barti net tėvus, kam jie leidžia vaikus į bažnyčią, tvirtindama, jog tikintiems vaikams nebus vietos mokykloje.
 

* * *

Upyna (Telšių raj.). 1982 m. sausio 31 d. po atlaidų Upynos aštuonmetės m-klos komjaunimo sekretorė Rita Baranauskienė ir mokyt. Baltramiejūnienė vaikštinėjo į namus pas tikinčius mokinius ir aštriai barė mokinius ir jų tėvus. Jų žodžiais, net ir suaugusieji neturi teisės eiti į bažnyčią, o už vaikų vedimą į bažnyčią, jie gali būti teisiami.
 

* * *

Nevarėnai (Telšių raj.). 1982 m. gegužės mėn. Nevarėnų aštuonmetėje mokykloje II kl. mokyt. Bielskienė liepė pakelti rankas tiems mokiniams, kurie eina į bažnyčią, o po to įsakė visiems žegnotis. Tikintiems mokiniams buvo sumažintas elgesio pažymys.

V kl. auklėtoja Dapkevičiūtė taip pat sumažino elgesio pažymius tikintiems mokiniams. Mokiniai, protestuodami dėl tokio neteisingo mokytojų elgesio, mokykloje nusiėmė pionierių kaklaraiščius. Prasidėjo tardymai, organizatorių ieškojimas, tėvų bauginimas. Apie tai sužinojęs klebonas kun. Bronius Latakas bažnyčioje paskelbė, jog mokytojai taip elgdamiesi nusikalsta įstatymams. Mokytojai sujudo įkalbinėti vaikus, kad jie paliudytų, jog viso to mokykloje nebuvo, o kleboną jie paduosią į teismą už šmeižtą.

Apie 20 tėvų parašė klebonui pareiškimą, patvirtindami mokykloje vedamą tikinčiųjų mokinių persekiojimą.
 

* * *

Prienai. 1982 m. gegužės 18 d. Prienų II-os vid. m-klos Xb kl. mok. Violetą Kačergiūtę iškvietė į direktoriaus kabinetą. Čia jos laukė saugumietis Gudaitis. Čekistas mergaitę kaltino, kad ji rašiusi kaliniams kalėdinius sveikinimus. Betardant saugumietis Gudaitis prasitarė, kad visi laiškai praeina per jų rankas.

Gegužės 25 d. vėl tas pats saugumietis, tardydamas Violetą, jai parodė Prienų jaunimo rašytą kalėdinį sveikinimą kaliniams.

* * *