1981 m. kovo 18 d. Prienų parapijos vikaras kun. Antanas Gražulis buvo pakviestas aplankyti Prienų r. Ašmintos, Apušoto bei Bagrėno km. tikinčiuosius ir pašventinti jų namus.

1981 m. kovo 30 d. pas Prienų r. VK pirmininko pav. K. Morkvėną buvo iškviesta Ašmintos apylinkės bibliotekos darbuotoja Ona Vaitauskienė.

— Kultūros darbuotojai negalima eiti į bažnyčią, kartu su savimi vestis dukrą, daryti žmonių, laukiančių kunigo, sąrašą, o po to kviesti kunigą, — užsipuolė K. Morkvėnas iškviestąją. Pavaduotojas pabrėžė, kad jau laikas Onai Vaitauskienei padaryti atitinkamas išvadas, pakeisti pasaulėžiūrą, nes kitaip daranti rajonui gėdą. Ona Vaitauskienė paaiškino, kad bažnyčią lankė ir lankys, dukrą vedėsi ir vesis; niekas jos neperauklės ir tikėjimo neišsigins, o jei dėl savo įsitikinimų negalės dirbti bibliotekoje, dirbs bet kurį kitą darbą.


Prienų r. VK pirmininko pav. K. Morkvėnas įsakė Prienų Centrinės bibliotekos direktorei G. Polekauskienei O. Vaitauskienę atleisti iš darbo.

Balandžio 6 d. O. Vaitauskienė buvo išvkiesta į Prienų r. Kultūros skyrių, kur Ašmintos apylinkės VK pirmininkas A. Veselis bandė įrodinėti, jog dėl savo įsitikinimų O. Vaitauskienė nesilaikanti darbo drausmės.

(Netiesa! O. Vaitauskienė stropiai ir sąžiningai atlikdavo savo pareigas. — Red.). Tą dieną O. Vaitauskienė priversta parašė pareiškimą, kad nuo 1981 m. gegužės 18 d. ją atleistų iš Ašmintos apyl. bibliotekos darbuotojos pareigų.

1981 m. kovo 28 d. Prienų r., Ašmintos kaime, viena tikinti mergaitė šventė savo gimtadienį. Į gimtadienį buvo pakviestas   ir   kun.   Antanas   Gražulis.   Neužilgo  po gimtadienio prasidėjo mokinių tardymas. Ašmintos apyl. pirmininkas A. Veselis, išsikvietęs mokinius — Rolandą Čelinską (VII kl.) ir Loretą Lapinskaitę — grubiai kamantinėjo, kas dalyvavo gimtadienyje ir t.t.; šavo tardymu pirmininkas A. Veselis mokinę Loretą Lapinskaitę privedė iki ašarų.

Ašmintos aštuonmetės m-klos direktorė A. Šervenikienė įsakė klasių vadovams perspėti mokinių tėvus, šie baugino juos, sakydami, kad viskas bus įrašyta į m-klos baigimo charakteristikas ir vaikai niekur neįstos.

Prienų I vid. m-kloje buvo tardomos mokinės: V. Bendoraitytė, D. Bendinskaitė ir D. Čeplinskaitė (X kl.). Mokyklos vadovybė, išsikvietusi mergaičių tėvus, klausinėjo juos, kas į gimtadienį pakvietė kunigą, ką jis kalbėjo; galiausiai pareiškė, jog mokiniams eiti į pobūvius, kur dalyvauja kunigas, draudžiama, bandė graudenti, sakydami, kad jie, tėvai, griauna savo vaikų ateitį, kad viskas bus įrašyta į charakteristikas, ir dukros, baigę vidurinę mokyklą, niekur negalės įstoti mokytis.

Birštono sporto mokykloje buvo tardoma mokinė Z. Padelskaitė.

1981 m. balandžio 11 d. Ašmintos apyl. pirmininkas A. Veselis, išsikvietęs bibliotekininkę O. Vaitauskienę, apkaltino ją gimtadienio organizavimu ir kunigo pakvietimu. „Mokykla veda ateistinį darbą, o tu ką sugalvojai? Kad darbo neteksi — neabejotina . . . Saugumas tardys, gali atsidurti kalėjime . . . Geriau, kad 10 m biblioteka būtų buvusi uždaryta negu toks kadras joje dirbęs. Kur mes buvome, kad anksčiau nematėme, kas tu esi?!" — nervinosi pirmininkas A. Veselis.

1981 m. rugsėjo 6 d. Giedrės Babravičiūtės (V kl.), gyv. Ašmintos km., gimtadienyje be draugų, dalyvavo taip pat ir kun. Antanas Gražulis. Spalio mėn. pabaigoje Ašmintos aštuonmetėje mokykloje klasės vadovas apklausinėjo mokines: Giedrę Babravičiūtę (V kl.), Odetą Dereškevičiūtę (III kl.), Rasą Vaitauskaitę (V kl.) ir R. Daugelytę (V kl.). Mergaitės į pateiktus klausimus atsakinėti  atsisakė,  tuomet  mokytojai  grasinimais  ir gąsdinimu bandė iškvosti mergaites. Mokinės Giedrės Babravičiūtės motina klasės vadovei pareiškė, jog į savo namus ji kvies tuos, kuriuos norės, ir reikalavo nevirkdyti dukros.

1981 m. gruodžio 5 d. kai kurie Pagaršvio kaimo gyventojai su savo vaikais rinkosi į A. Šukevičiaus sodybą. Vakarop atskubėjo būrelis jaunimo. Suėjime dalyvavo ir kun. Antanas Gražulis. Gruodžio 7 d. Ašmintos aštuonmetės m-klos mokytojai įsakė mokiniui Romui Juozaičiui (III kl.) atsivesti tėvus; tardymo metu mokytojai berniuką visaip gąsdino, net pravirkdė. Dėl tos pačios priežasties buvo tardoma ir Rasa Vaitauskaitė (V kl.).

1981 m. gruodžio 30 d. O. Vaitauskienė raštu buvo pakviesta atvykti į Ašmintos apylinkės tarybą. Ten jos laukė „Lenino keliu" kolūkio pirmininkas P. šeniauskas, apylinkės pirmininkas A. Veselis, kolūkio pirminės organizacijos sekretorė Grigaravičienė ir Ašmintos aštuonmetės mokyklos direktorė A. Šervenikienė.

„Apylinkėje dedasi negražūs dalykai — organizuojami susitikimai su kunigu. Žmonės pasipiktinę tavo elgesiu. Vaikų tėvai irgi nepatenkinti . . . Tu visai negalvoji, ką darai savo šeimai. Dukra, baigusi mokyklą, niekur neįstos, o už savo darbus sėsi į kalėjimą . . . Apie tave jau plačiai kalbama ir partijos komitete, ir rajono Vykdomajame, ir saugume. Mes puikiai žinome, kiek buvo panašių susitikimų ir kas ten buvo. Prisipažink, kad viską tu suorganizavai", — gąsdino ir kaltino Oną Vaitauskienę apylinkės pirmininkas A. Veselis.

Mokyklos direktorė Šervenikienė teigė, kad tikintiems žmonėms susirinkti galima tik maldos namuose, o panašių susitkimų kaime negali būti; labiausiai pyko, kad juose dalyvauja tėvai su savo vaikais.

— Daugiau kaip 17 m. kunigas nesilanko pas žmones, o dabar sugalvojai pakviesti, — šaipėsi kolūkio partinės organizacijos sekretorė Grigaravičienė.

Į pateiktus kaltinimus Ona Vaitauskienė atsakė, kad už vaikus atsako jie, tėvai, „kaip norime, taip juos ir auklėjame, ką norime, tą jiems ir kviečiame. Prašau vaikų netardyti ir nevirkdyti; o jeigu sakote, kad patys viską žinote, tai kam dar klausiate?"

Baigiantis pokalbiui, Prienų r. Ašmintos apylinkės taryba pasakė, jog Oną Vaitauskienę įspėja paskutinį kartą.
 

* * *