Ukrainos TSR


Lvovo sritis. 1981 m. rugsėjo 27 d. Dobrianičių unitų katalikų bažnyčioje buvo švenčiami tituliniai atlaidai (Visoje Ukrainoje esančios unitų katalikų bažnyčios yra valdžios neužregistruotos). Saugumiečiai ir milicininkai apsupo bažnyčią ir laukė atvykstančio unitų katalikų kunigo. Nesulaukę jie įsiveržė į bažnyčią ir čia pradėjo ieškoti kunigo. Čekistų dėmesį patraukė aktyvesni maldininkai, ypač tarnautojai. Vėliau jie visi buvo nubausti administracinėmis baudomis.
 

* * *


1982 m., prieš Velykas, buvo apiplėšta Moršino unitų katalikų bažnyčia. į bažnyčią suvaryti proftechninės mokyklos moksleiviai surinko visus liturginius indus, rūbus, šventus paveikslus, sukrovė į mašinas ir kažkur išvežė. 

* * *

 

1982 m. pavasarį Berezecos kaime įvyko gyventojų susirinkimas. Susirinkime dalyvavo apie 30 saugumiečių, kurie visaip gąsdino žmones, kad nesusirinktų melstis į unitų katalikų bažnyčią arba bent pereitų į pravoslavų tikėjimą. „Priešingu atveju, bažnyčia bus uždaryta", — gąsdino saugumiečiai. Išvykdami čekistai užantspaudavo visus bažnyčios liturginius indus.
 

* * *


1982 m., prieš Velykas, saugumiečiai užpuolė Brikūnų unitų katalikų bažnyčią. Dalį liturginių reikmenų bei paveikslų sunaikino vietoje, kitą dalį išsivežė. Bažnyčia buvo apiplėšta tuo metu, kai dauguma tikinčiųjų dirbo. Moteris, bandžiusias ginti bažnyčią, užpuolikai smarkiai sumušė — kai kuriom teko atsigulti į ligoninę.
 

* * *