Prieš kelerius metus Airijos katalikai padovanojo persekiojamiems Lietuvos katalikams simbolinę dovaną — Marijos statulėlę, kuri turėjo būti Vilniaus Aušros Vartuose. Sovietinė valdžia nesutiko, kad ši statulėlė būtų pargabenta į Lietuvą ir todėl laikinai buvo saugojama Dubline šv. Kazimiero bažnyčioje.

1983 m. sausio mėn. po Angliją ir Airiją važinėjo dvasininkų „ekumeninė delegacija" iš Tarybų Sąjungos. Delegaciją organizavo Religijų reikalų taryba ir jos tikslas buvo ne ekumenizmas, bet propaganda, kad Sovietų Sąjungoje esanti tikėjimo laisvė. Maskvoje instruktažo metu, kaip dvasininkai turi laikytis kelionės metu, šakių dekanas mons. J. Žemaitis paklausė atsakingą RRT darbuotoją, ką jam daryti, jei Airijos katalikai prašys parvežti švč. Mergelės Marijos statulą į Lietuvą. Pareigūnas sakė, jog galįs paimti. Atrodo, kad Airijos katalikai su savo reikalavimais persiųsti statulą į Lietuvą jau taip buvo sovietinei valdžiai įgrįsę, kad ši ryžosi panaudoti šią delegaciją statulos pargabenimui į Lietuvą. Dubline sovietinės ambasados darbuotojai džiaugte džiaugėsi, kad galų gale atsikratys Marijos statula.

 

Airijos katalikų padovanota Švč. M. Marijos statulėlė Šiluvos bazilikoje.

Šiuo metu statulėlė randasi Šiluvos Apsireiškimo koplyčioje


Delegacijai sugrįžus į Maskvą, prisistatė muitinės darbuotojai ir statulą atėmė. Parvykęs į namus, mons. J. Žemaitis paskambino RRT įgaliotiniui Petrui Anilioniui pranešdamas apie nemalonų įvykį. Po kiek laiko RRT įgaliotinio pavaduotojas Juozėnas pranešė, kad Marijos statulą bus galima pasiimti, tik ji turės būti Šiluvos bažnyčioje. KGB nenorėjo, kad statula liktų sostinėje ir į ją trauktų maldininkus.

Pagaliau Airijos katalikų dovaną mons. Juozas Žemaitis ir Šiluvos dekanas Vaclovas Grauslys iš Maskvos parvežė į Lietuvą vasario 16 d., būtent tą dieną, kai viso pasaulio lietuviai pamini sunkiai atkovotos Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį.

Ne be RRT įsikišimo, Airijos katalikų dovana į Šiluvą buvo nugabenta tyliai, be iškilmių. Kunigai ir tikintieji apie tai nebuvo painformuoti. O kad Airijos katalikai liktų patenkinti tokiu tyliu dovanos priėmimu, RRT įsakė, kad vysk. L. Povilonis Airijos kardinolui pasiųstų padėką.

Šis švč. M. Marijos statulos pargabenimas pagal KGB planą turėjo būti įrodymu, kad Lietuva nėra kankinių tauta, šis įrodymas buvo reikalingas šiuo metu, kai vienas iš geriausių Lietuvos Bažnyčios sūnų — kun. Alf. Svarinskas okupanto ranka buvo įmestas už grotų.
 

* * *


Lietuvos katalikai labai šiltai prisimena savo brolius Airijoje ir jiems yra labai dėkingi už solidarumą ir maldas tuo momentu, kai reikia eiti erškėčiuotu keliu. Ypatingą vietą Lietuvos tikinčiųjų širdyse yra užėmęs Kestono kolegijos direktorius Michael Bourdeaux, parašęs ne vieną knygą apie Lietuvos katalikų vargus. 

* * *