1983 m. vasario 23 d. Vilniaus Eltoje įvyko spaudos darbuotojams uždara paskaita, kurią skaitė Religijų reikalų tarybos įgaliotinio pavaduotojas E. Juozėnas. Klausytojams buvo nurodyta neužsirašinėti. Pateikiame pagrindines kalbėtojo mintis.

Kalbėtojas pateikė statistinius duomenis apie bendrą Katalikų Bažnyčios ir kitų religinių bendruomenių padėtį ir pažymėjo, kad tai yra apčiuopiama jėga mūsų respublikoje.
Katalikams direktyvos eina iš Vatikano. Padėtis nesanti normali, nes reiškiasi religinis ekstremizmas, sakomi antivisuomeniniai pamokslai, šmeižiami tarybiniai aktyvistai. Kunigai ragina nesilaikyti įstatymų. Kunigų ekstremistų yra apie 50, kurių pats veikliausias yra Alfonsas Svarinskas. Visuomenėje renkami parašai po peticijomis, pvz., „Kovokime prieš kunigų žudymą".

Gaminami pogrindžio leidiniai, kurie skiriami Vatikano radijui, Amerikos balsui.


Kunigai ekstremistai turi subūrę moterų aktyvą — apie 300, dalis jų — su aukštuoju mokslu.

Kartais tyčia sufabrikuojamos situacijos, kad kiltų konfliktas. Kryžiai tam statomi, kad būtų nukelti. Visuomenė kirčinama, pvz., sekmadienį neiti į darbą, mokiniai raginami Pelenų dieną neiti mokyklon.

Popiežiaus pateikiama socialinė doktrina nėra konstruktyvi, bet jo kelionės ir kalbos sukelia masėse susidomėjimą. Ne vieną kartą jis yra pareiškęs, kad meldžiasi už Lietuvą.

Kunigai turi didelės propagandos galimybes, pvz., Šiluvoj susirenka virš 20.000 žmonių, kuriems kalba kun. J. Kauneckas ir kiti ekstremistai kunigai.

Ekstremizmui daug padeda ateistinio darbo trūkumai.
Daug mokinių lanko bažnyčią. Mokytojai savo netaktišku elgesiu iššaukia konfliktus su tėvais; vaikas verkia, motina bėga pas kunigą, o tas — į „Kroniką". Reikia dirbti su tėvais.

Mūsų ateistinio darbo formos netobulos. Vatikanas geriau suformulavo savo programą dėl religinės propagandos.

Mūsų ateistinei propagandai stinga konkretumo. 
1976 m. buvo pakeistas įstatymas dėl kultų. Jį turi turėti  pedagogai.  Pernai  teko  kalbėtis  su  tikinčiųjų
aktyvu. Pasirodo, įstatymą jie žino taip, kaip komentavo klebonas. Reikia operatyviai demaskuoti ekstremistų aktus!

Popiežiaus veikloje yra daug prieštaravimų. Jis kalba apie nepolitinę Bažnyčios misiją. O kokie jo pareiškimai Lenkijos klausimu! Paleisti internuotuosius! Pernai Vatikanas išleido dekretą, kad bažnytinis aktyvas negali dalyvauti ateistų taikos judėjime.

Kunigai per pamokslus apčiupinėja mokytojus. O mes? Kunigų ausys visur prasmunka — nori žinoti, kaip ruošiamasi kovoti su ekstremistais. Mūsų ausys negirdi daugelio jų pamokslų.

Daug žalos atneša nemoksliška ateistinė propaganda.
švietimo ministerija buvo įkalusi mokytojams į galvą, kad jei vaikas tikintis, jis negali turėti pavyzdingo elgesio pažymio. Tai patarnavo kunigams. Dabar jau išgyvendinta ši praktika. Reikia vengti per daug įžeidžiančių piešinių ateistiniuose kampeliuose.

Gana jau teko kalbėtis su tikinčiaisiais Viduklėje. Jie jautė, kad klebonas prieis liepto galą.
Klebonas Alf. Svarinskas turi aktyvą, kuris gali padaryti, ką tik lieps kunigas.
Lietuvos vyskupų situacija nėra lengva. Ekstremistai priskundė, ir vyskupai važiuoja į Vatikaną aiškintis. Krikščiūnas jau buvo, dabar važiuos kiti. Ekstremistai rašo šmeižikiškus laiškus, moraliai spaudžia visus, kad stotų prieš tarybinę santvarką.

„Tikinčiųjų teisėms ginti komitetas" atsirado 1978 m. Kodėl toleruojame? Netoleruojame. Nėra Svarinsko, gaus per nagus ir kiti. Mes neskubame. Niekam neturi būti abejonių, kad mūsų kaliniai yra antitarybiniai.

Šv. Kazimiero metinėms pasiruošti sudaryta komisija. Provokacijų nesitikima.

Bet ekstremistai planuoja budėti prie ateistinio muziejaus, organizuoti maldų vajų, mitingą, eisenas; kelia klausimus dėl bažnyčių grąžinimo tikintiesiems.

* * *